Anbi A t/m Z

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Algemene Doopsgezinde Sociėteit te Amsterdam
Telefoon:020-6230914
RSIN/Fiscaal nummer:002562789
Website adres:www.ads.nl
E-mail:ads@doopsgezind.nl
Adres:Singel 454
Postcode:1017 AW
Postdres:Singel 454
Postcode:1017 AW
Plaats:Amsterdam

De Algemene Doopsgezinde Sociėteit in Nederland. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde Sociėteit heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.

 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Algemene Doopsgezinde Sociėteit ligt bij de Broederschapsraad en wordt gevormd door een afvaardiging uit de Doopsgezinde Broederschap. De Broederschapsraad telt 8 leden.

De Broederschapraad is verantwoordelijk voor het beheer van de financiėle middelen. De Broederschapsvergadering is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De Broederschapsvergadering kan geadviseerd worden door een Raad van Toezicht.

 

C. Doelstelling/visie

 1. De Algemene Doopsgezinde Sociėteit (ADS), verder te noemen de Sociėteit, opgericht in 1811 en gevestigd te Amsterdam, verenigt doopsgezinde gemeenten in een verbond.
 2. De Sociėteit stelt zich ten doel dienstbaar te zijn aan haar leden. Zij vertegenwoordigt de gezamenlijke gemeenten naar buiten.
 3. Zij tracht haar doel te bereiken:
  1. door het in stand houden van een Seminarium
  2. door het ondersteunen van hulpbehoevende gemeenten, in het bijzonder voor de instandhouding van predikantsplaatsen. Zij is bevoegd aan ondersteuning voorwaarden te verbinden;
  3. door het voeren van een gemeenschappelijk beleid door de leden van de Sociėteit, hun regionale verbanden en doopsgezinde organisaties en instellingen door het plegen van overleg met dezen.
  4. door de leden van de Sociėteit, de regionale verbanden van leden en de instellingen en organisaties behulpzaam te zijn bij de volvoering van hun taken
  5. door het uitgeven van publicaties;
  6. door het bevorderen van de gemeenschap van haar leden met andere kerken, in het bijzonder die welke deel uitmaken van de Raad van Kerken in Nederland, van de Wereldraad van Kerken en van de Mennonite World Conference (Doopsgezind Wereld Congres) en het bevorderen van contact met andere levensbeschouwelijke groeperingen;
  7. met alle andere ten dienste staande middelen.

 

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Algemene Doopsgezinde Sociėteit kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Algemene Doopsgezinde Sociėteit.

 

E. Beloningsbeleid

De leden van de Broederschapsraad, Broederschapsvergadering, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten

Een goed beeld van alle activiteiten vindt u op onze websites.

 

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het vertoont een grote mate van continuļteit: de Algemene Doopsgezinde Sociėteit en haar werkers verrichten hun werkzaamheden en kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

EXPLOITATIE OVERZICHT 2016            
        begroting    
    2016   2016   2015
    €   €   €
BATEN            
Gemeentebijdragen           487.917             500.000              511.673
Subsidies en bijdragen             437.144             426.986            427.855
Doorbelaste kosten             29.334              30.975              29.201
Publicaties            88.894               92.000              89.443
Collecten t.b.v. ADS Activiteiten             39.905               50.000              26.211
Giften en Legaten        1.345.969              59.034            193.904
Subtotaal Baten         2.429.164        1.158.995         1.278.288
             
Directe kosten Publicaties         -/-93.944         -/-97.176         -/-83.906
Totaal Baten         2.335.220         1.061.819         1.194.382
             
LASTEN            
Personeelskosten (incl. Dienstjarengelden)        1.072.864        1.096.916          1.140.393
Afschrijvingskosten              13.239             11.016              15.751
Overige lasten            233.652           228.833             245.053
Kosten activiteiten           104.828           106.000            120.744
Som der Bedrijfslasten         1.424.582         1.442.766          1.521.941
             
Bedrijfsresultaat            910.637           380.947-            327.560-
             
Opbrengst Beleggingen             220.867            120.697              239.043
Rente Baten en Lasten                 5.219               9.717                8.942
Subtotaal Financiėle Baten en Lasten             226.086           130.414            247.985
               
Resultaat boekjaar        1.136.723           250.533-             79.575-

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.Terug naar overzicht  Meer informatie  
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2017 Doopsgezind.nl