Anbi A t/m Z

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Doopsgezinde Gemeente Gorredijk-Lippenhuizen te Fochteloo
RSIN/Fiscaal nummer:002741416
Website adres:www.dggorredijk-lippenhuizen.doopsgezind.nl
E-mail:info@dggorredijk-lippenhuizen.doopsgezind.nl
Adres:Stationsweg 60
Postcode:8401 DS
Postdres:Noordeinde 17
Postcode:8428 HL
Plaats:Fochteloo

De Doopsgezinde Gemeente Gorredijk-Lippenhuizen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Algemene Doopsgezinde Sociėteit in Nederland.

Onze gemeente is een gemeente die een ieder gastvrij ontvangt.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde Sociėteit heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Doopsgezinde Gemeente Gorredijk-Lippenhuizen.

 

B. Samenstelling bestuur

De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door alle gemeenteleden gezamenlijk. Meerdere malen per jaar wordt er een ledenvergadering gehouden, waarin alle beslissingen die de gemeente aangaan gezamenlijk worden genomen.

 

C. Doelstelling/visie

 1. De Algemene Doopsgezinde Sociėteit (ADS), verder te noemen de Sociėteit, opgericht in 1811 en gevestigd te Amsterdam, verenigt doopsgezinde gemeenten in een verbond.
 2. De Sociėteit stelt zich ten doel dienstbaar te zijn aan haar leden. Zij vertegenwoordigt de gezamenlijke gemeenten naar buiten.
 3. Zij tracht haar doel te bereiken:
  1. door het in stand houden van een Seminarium
  2. door het ondersteunen van hulpbehoevende gemeenten, in het bijzonder voor de instandhouding van predikantsplaatsen. Zij is bevoegd aan ondersteuning voorwaarden te verbinden;
  3. door het voeren van een gemeenschappelijk beleid door de leden van de Sociėteit, hun regionale verbanden en doopsgezinde organisaties en instellingen door het plegen van overleg met dezen.
  4. door de leden van de Sociėteit, de regionale verbanden van leden en de instellingen en organisaties behulpzaam te zijn bij de volvoering van hun taken
  5. door het uitgeven van publicaties;
  6. door het bevorderen van de gemeenschap van haar leden met andere kerken, in het bijzonder die welke deel uitmaken van de Raad van Kerken in Nederland, van de Wereldraad van Kerken en van de Mennonite World Conference (Doopsgezind Wereld Congres) en het bevorderen van contact met andere levensbeschouwelijke groeperingen;
  7. met alle andere ten dienste staande middelen.

 

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Algemene Doopsgezinde Sociėteit kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Algemene Doopsgezinde Sociėteit.

Op de website www.dggorredijk-lippenhuizen.doopsgezind.nl vindt u het beleidsplan 2013-2017 van onze gemeente.

 

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de Rechtspositiereglement IDGP. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de 'Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland'. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
IDGP
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten

Onze gemeente heeft verschillende kringen, die diverse activiteiten ontplooien. Deze kringen zijn: Zusterkring, Bijbelkring en Kring Oosterwolde.

Alle activiteiten worden vermeld in het gemeenteblad.

 

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuļteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Verkorte staat van Baten en Lasten  tbv ANBI      
       
   begroting   rekening   rekening 
  2016  2016   2015 
Baten      
Opbrengsten uit bezittingen 11.980             100        10.589
Bijdragen gemeenteleden        10.050         6.977        9.262
Subsidies en overige bijdragen van derden              400            275             360
Overige Baten           1.125         16.909         4.680
Totaal Baten  23.555         24.261         24.891
       
Lasten      
Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)          20.291        26.889         21.302
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk           3.658             -            2.755
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk         6.100          2.200         5.079
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)          4.322         3.306          4.422
Lasten overige eigendommen en inventarissen             -            1.317              -  
Vergoeding koster, organist e.d.         1.290         1.240         1.714
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente             805            500         1.108
Overige Lasten          1.420         6.970         1.051
Totaal Lasten  37.886         42.422         37.431
       
Resultaat (baten - lasten) -14.331       -18.162       -12.540

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.Terug naar overzicht  Meer informatie  
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2018 Doopsgezind.nl