Anbi A t/m Z

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer te Aalsmeer
Telefoon:0297-326527
RSIN/Fiscaal nummer:002647497
Website adres:www.dgaalsmeer.nl
E-mail:info@dgaalsmeer.nl
Adres:Zijdstraat 55
Postcode:1431 EB
Postdres:Zijdstraat 55
Postcode:1431 EB
Plaats:Aalsmeer

De Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Algemene Doopsgezinde SociŽteit in Nederland.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde SociŽteit heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door een afvaardiging van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 8 tot 12 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beheer van de financiŽle middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Ledenvergadering is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De Ledenvergadering kan geadviseerd worden door een financiŽle commissie.

C. Doelstelling/visie

 1. De Algemene Doopsgezinde SociŽteit (ADS), verder te noemen de SociŽteit, opgericht in 1811 en gevestigd te Amsterdam, verenigt doopsgezinde gemeenten in een verbond.
 2. De SociŽteit stelt zich ten doel dienstbaar te zijn aan haar leden. Zij vertegenwoordigt de gezamenlijke gemeenten naar buiten.
 3. Zij tracht haar doel te bereiken:
  1. door het in stand houden van een Seminarium
  2. door het ondersteunen van hulpbehoevende gemeenten, in het bijzonder voor de instandhouding van predikantsplaatsen. Zij is bevoegd aan ondersteuning voorwaarden te verbinden;
  3. door het voeren van een gemeenschappelijk beleid door de leden van de SociŽteit, hun regionale verbanden en doopsgezinde organisaties en instellingen door het plegen van overleg met dezen.
  4. door de leden van de SociŽteit, de regionale verbanden van leden en de instellingen en organisaties behulpzaam te zijn bij de volvoering van hun taken
  5. door het uitgeven van publicaties;
  6. door het bevorderen van de gemeenschap van haar leden met andere kerken, in het bijzonder die welke deel uitmaken van de Raad van Kerken in Nederland, van de Wereldraad van Kerken en van de Mennonite World Conference (Doopsgezind Wereld Congres) en het bevorderen van contact met andere levensbeschouwelijke groeperingen;
  7. met alle andere ten dienste staande middelen.

Als Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer onderschrijven we deze doelstelling en vullen dit aan met artikel 2 uit ons reglement:

1.†††† De Gemeente ziet het als haar opdracht een geloofsgemeenschap te vormen van leden en vrienden, die met elkaar onderweg zijn. Zij weet zich als gemeenschap verantwoordelijk voor het in woord en daad uitdragen van het verhaal van God en mensen. Zij wil zich daarbij inzetten voor gerechtigheid en vrede voor alle mensen. GeÔnspireerd door de Bijbel stimuleert zij haar leden en vrienden om Jezus Christus na te volgen.

2.††††† De Gemeente tracht haar opdracht gestalte te geven door:

a.†††† de bezinning op het verhaal van God en mensen;

b.†††† het houden van godsdienstoefeningen en het geven van geloofsonderricht aan volwassenen en kinderen;

c.††††† jeugd en jongeren kennis te laten maken met de Gemeente en verbondenheid met de Gemeente te laten ervaren in activiteiten die aansluiten bij hun belevingswereld;

d.†††† vanuit een doopsgezinde visie op mens en wereld, open ruimte te bieden voor ontmoeting en gesprek;

e.†††† het verlenen van pastorale en diaconale zorg;

f.††††† het houden van bijeenkomsten, om elkaar te bemoedigen en te leren kennen;

g.†††† dienstbaarheid aan de wereld, onder meer door het samenwerken met organisaties die vanuit een soortgelijke opdracht denken en handelen en het ondersteunen van mensen en gemeenschappen die een dringende behoefte hebben hun basale leefomstandigheden te verbeteren;

h.†††† het streven naar eenheid met andere christelijke geloofsgemeenschappen in onder andere oecumenisch verband.

i.†††††† het uitdragen van het verhaal van God en mensen buiten de eigen geloofsgemeenschap;

j.†††††† alle andere aanvaardbare middelen, die hieraan een bijdrage kunnen leveren.

3.††††† Bij het uitvoeren van de opdracht en de wijze waarop deze gestalte wordt gegeven, zullen de door de

Gemeentevergadering vastgestelde beleidsstukken en gedane uitspraken, voor zover opgenomen in het supplement als bedoeld in artikel xx van dit reglement, in acht worden genomen.

4.†††† De Gemeente kan geestelijk werkers aanstellen om het in artikel 2 lid 2 genoemde, mede tot uitvoering te brengen. De groep geestelijk werkers bestaat uit een of meerdere predikanten, voorgangers en/of pastoraal werkenden.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Algemene Doopsgezinde SociŽteit kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Algemene Doopsgezinde SociŽteit.

Op de website www.dgaalsmeer.nl vindt u de visie van onze Gemeente:
http://dgaalsmeer.nl/Organisatie/Visie%20-%20november%202011

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de Rechtspositiereglement IDGP. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de 'Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland'. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
IDGP
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk.

Link naar activiteiten:† http://dgaalsmeer.nl/Organisatie/Activiteitenoverzicht%202016-2017

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuÔteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Verkorte staat van Baten en Lasten tbv ANBI
begroting rekening rekening
2017 2017 2016
Baten
Opbrengsten uit bezittingen 228.700 214.418 229.544
Bijdragen gemeenteleden 110.800 110.635 111.262
Subsidies en overige bijdragen van derden
Overige Baten 1.500 205.000
Totaal Baten 339.500 326.553 545.806
Lasten
Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) 180.654 182.392 187.366
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 15.500 -9.278 15.926
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 63.300 64.832 71.627
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) 82.000 77.990 76.714
Lasten overige eigendommen en inventarissen 21.800 24.602 41.600
Salarissen (koster, organist e.d.) 23.546 23.773 21.737
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 8.500 4.432 6.649
Overige Lasten
Totaal Lasten 395.300 368.743 421.619
Resultaat (baten - lasten) -55.800 -42.190 124.187

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.Terug naar overzichtMeer informatie
contact maandblad sitemap
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2018 Doopsgezind.nl