Anbi A t/m Z

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden te Leeuwarden
RSIN/Fiscaal nummer:002544349
Website adres:www.dgleeuwarden.org
E-mail:info@dgleeuwarden.org
Adres:Wirdumerdijk 18
Postcode:8911 CD
Postdres:Postbus 2622
Postcode:8901 AC
Plaats:Leeuwarden

De Doopsgezinde Gemeente te Leeuwarden is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Algemene Doopsgezinde SociŽteit in Nederland.

Wij zijn een open en gastvrije gemeente ťn gemeenschap van gelovigen. In God geloven betekent voor ons op God vertrouwen, geÔnspireerd raken door het geloof en vanuit dat vertrouwen en die inspiratie werken aan vrede, rechtvaardigheid en heelheid in de wereld. Geloven is een werkwoord!

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde SociŽteit van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Doopsgezinde Gemeente te Leeuwarden.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door een afvaardiging van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad† 8 leden/vrienden, die worden gekozen door en uit de leden en vrienden van de kerkelijke gemeente.

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beheer van de financiŽle middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Ledenvergadering is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De Ledenvergadering kan geadviseerd worden door een financiŽle commissie.

C. Doelstelling/visie

 1. De Algemene Doopsgezinde SociŽteit (ADS), verder te noemen de SociŽteit, opgericht in 1811 en gevestigd te Amsterdam, verenigt doopsgezinde gemeenten in een verbond.
 2. De SociŽteit stelt zich ten doel dienstbaar te zijn aan haar leden. Zij vertegenwoordigt de gezamenlijke gemeenten naar buiten.
 3. Zij tracht haar doel te bereiken:
  1. door het in stand houden van een Seminarium
  2. door het ondersteunen van hulpbehoevende gemeenten, in het bijzonder voor de instandhouding van predikantsplaatsen. Zij is bevoegd aan ondersteuning voorwaarden te verbinden;
  3. door het voeren van een gemeenschappelijk beleid door de leden van de SociŽteit, hun regionale verbanden en doopsgezinde organisaties en instellingen door het plegen van overleg met dezen.
  4. door de leden van de SociŽteit, de regionale verbanden van leden en de instellingen en organisaties behulpzaam te zijn bij de volvoering van hun taken
  5. door het uitgeven van publicaties;
  6. door het bevorderen van de gemeenschap van haar leden met andere kerken, in het bijzonder die welke deel uitmaken van de Raad van Kerken in Nederland, van de Wereldraad van Kerken en van de Mennonite World Conference (Doopsgezind Wereld Congres) en het bevorderen van contact met andere levensbeschouwelijke groeperingen;
  7. met alle andere ten dienste staande middelen.

Als Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden onderschrijven we deze doelstelling en vullen dit aan met:

 1. het verzorgen van inspirerende en uitnodigende diensten en/of vieringen;
 2. het bieden van mogelijkheden voor ontplooiing en verrijking van het sociale, geestelijke en geloofsleven van leden, vrienden en belangstellenden;
 3. het bieden van mogelijkheden om kinderen en jongeren op een aansprekende wijze kennis te laten maken met het christelijk geloof en de gemeente;
 4. het verlenen van geestelijke en pastorale zorg aan leden, vrienden, belangstellenden en anderen;
 5. het onderhouden van banden met de doopsgezinde wereldbroederschap, haar instellingen en organisaties;
 6. de steun aan en samenwerking met andere groepen en organisaties in en buiten de broederschap;
 7. het zich presenteren aan de Leeuwarder, Friese en wereldgemeenschap als een open, gastvrije en verdraagzame gemeente van gelovigen;
 8. alle andere wettige middelen, welke aan het doel van de gemeente bevorderlijk kunnen zijn.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Algemene Doopsgezinde SociŽteit kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Algemene Doopsgezinde SociŽteit.

Op de website www.dgleeuwarden.org vindt u het actuele beleidsplan van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de Rechtspositiereglement IDGP. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de 'Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland'. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
IDGP
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Hierbij gaat het om jeugdwerk, gesprekskringen en studiegroepen, pastoraat, het organiseren van diensten op zondag en in de Oergong etc. Zie onze website www.dgleeuwarden.org voor meer informatie.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuÔteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Verkorte staat van Baten en Lasten† tbv ANBI
†begroting† rekening rekening
2016 2016 2015
Baten
Opbrengsten uit bezittingen 201.500 218.110 142.911
Bijdragen gemeenteleden 76.350 88.816 76.258
Subsidies en overige bijdragen van derden† 11.500 11.500 10.500
Overige Baten 5.150 8.560 4.794
Totaal Baten† 294.500 326.986 234.463
Lasten
Personeelskosten† 177.000 182.276 171.722
Huisvestingskosten† 44.000 64.746 66.136
Bijdragen en contributies† 25.000 24.682 41.324
Kantoor- en administratiekosten† 6.500 7.170 6.058
Algemene kosten† 25.800 23.789 18.655
Activiteiten en gemeenteblad† 14.200 11.416 11.491
Afschrijving gebouwen en inventaris† 33.000 32.779 32.887
Onttrekking reserve gemeente-opbouw†
Dotatie voorziening onderhoud gebouwen† 5.500 5.500 15.000
Totaal Lasten† 331.000 352.358 363.273
Resultaat (baten - lasten) -36.500 -25.372 -128.810

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De kerkelijke gemeente bezit hiernaast nog vermogen in de vorm van onroerend goed, effecten en geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van ons monumentale kerkgebouw of voor een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

In 2014 hebben de leden extra bijgedragen om het begrotingstekort enigszins te verkleinen. Door faillissement van Polare die huurder was van een van onze gebouwen, zijn de opbrengsten uit bezittingen in 2014 fors lager dan over 2013. Ook in 2015 is dit sterk merkbaar. Wel is het desbetreffende pand per 1 augustus 2015 weer verhuurd, na een forse verbouwing.

Ook in 2015 is een behoorlijk tekort begroot.Terug naar overzichtMeer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2019 Doopsgezind.nl