Anbi A t/m Z

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Doopsgezinde Gemeente Den Ilp-Landsmeer te Landsmeer
Website adres:www.dgdenilp-landsmeer.doopsgezind.nl/
E-mail:info@dgdenilp-landsmeer.doopsgezind.nl
Adres:Den Ilp 3
Postcode:1127 PA
Postdres:Noordeinde 89A
Postcode:1121 AC
Plaats:Landsmeer

De Doopsgezinde Gemeente Den Ilp-Landsmeer is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Algemene Doopsgezinde Sociëteit in Nederland.

De doopsgezinde gemeente Den Ilp- Landsmeer is een geloofs-gemeenschap met wortels in de vroege 16e eeuw. Het in de bijbel verankerde inzicht dat mensen zelf tot geloof komen en daarom gedoopt willen worden is het wezenskenmerk: niet ouders bepalen of hun kind gedoopt wordt, maar de mens zelf, wanneer eigen inzicht en geloof inhoud hebben gekregen. Daarnaast spelen het vredesgetuigenis, de geweldloze wijze van omgaan met conflicten, het niet zweren van eden, en de vrijheid van de menselijke wil, met daarbij horend de eigen verantwoordelijkheid voor eigen woord en daad, een wezenlijke rol.

De doopgezinde gemeente wil dat geloof uitdragen in woorden en daden, binnen en buiten de gemeente.

De gemeente houdt diensten met kindernevendiensten op zondag en tal van andere activiteiten op andere dagen van de week, zoals het koor, de broederkring, de zusterkring en verschillende jeugdactiviteiten, etc., maar organiseert ook avonden voor belangstellenden van buiten de gemeente. De gemeente staat midden in de wereld, maar is niet van de wereld.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Doopsgezinde Gemeente Den Ilp-Landsmeer.

 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door een afvaardiging van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 3 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Ledenvergadering is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De Ledenvergadering kan geadviseerd worden door een financiële commissie.

 

C. Doelstelling/visie

 1. De Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS), verder te noemen de Sociëteit, opgericht in 1811 en gevestigd te Amsterdam, verenigt doopsgezinde gemeenten in een verbond.
 2. De Sociëteit stelt zich ten doel dienstbaar te zijn aan haar leden. Zij vertegenwoordigt de gezamenlijke gemeenten naar buiten.
 3. Zij tracht haar doel te bereiken:
  1. door het in stand houden van een Seminarium
  2. door het ondersteunen van hulpbehoevende gemeenten, in het bijzonder voor de instandhouding van predikantsplaatsen. Zij is bevoegd aan ondersteuning voorwaarden te verbinden;
  3. door het voeren van een gemeenschappelijk beleid door de leden van de Sociëteit, hun regionale verbanden en doopsgezinde organisaties en instellingen door het plegen van overleg met dezen.
  4. door de leden van de Sociëteit, de regionale verbanden van leden en de instellingen en organisaties behulpzaam te zijn bij de volvoering van hun taken
  5. door het uitgeven van publicaties;
  6. door het bevorderen van de gemeenschap van haar leden met andere kerken, in het bijzonder die welke deel uitmaken van de Raad van Kerken in Nederland, van de Wereldraad van Kerken en van de Mennonite World Conference (Doopsgezind Wereld Congres) en het bevorderen van contact met andere levensbeschouwelijke groeperingen;
  7. met alle andere ten dienste staande middelen.

Als Doopsgezinde Gemeente onderschrijven we deze doelstelling en vullen dit aan met:
- het in standhouden van een doopsgezinde gemeente in Den Ilp en Landsmeer.
- het uitdragen van ons vrijzinnig geloof in Den Ilp en Landsmeer

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Algemene Doopsgezinde Sociëteit.

De basis van het beleid van onze kleine gemeente is vasthoudendheid en bescheidenheid. De gemeente doet waar het goed in is en doet niet waar het geen verstand van heeft.
De diensten zijn de spil van het gemeenteleven. Naast de diensten worden activiteiten georganiseerd die voor gemeenteleden en belangstellenden zijn bedoeld, maar zeker ook activiteiten waar buitenstaanders belangstelling voor hebben. Deze activiteiten worden goed voorbereid en dienen inhoudelijk op een goed peil te staan. Het aantal activiteiten blijft, vanwege de mogelijkheden binnen de gemeente, beperkt. 

 

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de Rechtspositiereglement IDGP. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de 'Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland'. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
IDGP
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

De activiteiten gericht op een brede kring van belangstellenden zijn:
De open herbergen met een wisselend inhoudelijk programma
De broederkring – maaltijd met discussie na
Kerstzangavond
De jaarlijkse bazar
Eten met Menno – voor jonge moeders
Quiltgroep

De activiteiten meer gericht op de leden en belangstellenden:
Liturgiegroep:
Dopers Zusterkoor
Zusterkring

Onze gemeente neemt actief deel aan het oecumenisch beraad in Landsmeer. Dit beraad organiseert 4 oecumenische diensten per jaar, iedere maand een kerkavond in het bejaardentehuis en presenteert wekelijks een programma op de lokale omroep.  

 

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Verkorte staat van Baten en Lasten  tbv ANBI      
       
   begroting  rekening rekening
  2019 2019 2018
 
Baten      
Opbrengsten uit bezittingen          10.000          12.006          12.156
Bijdragen gemeenteleden          13.000          13.158          13.042
Subsidies en overige bijdragen van derden       
Overige Baten            3.500            2.562            2.428
Totaal Baten           26.500          27.726          27.626
       
Lasten      
Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)           15.000          15.209          14.712
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk            3.000            3.348            1.669
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk            3.000            2.903            2.151
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)              6.000             9.361             6.111
Lasten overige eigendommen en inventarissen      
Salarissen (koster, organist e.d.)            8.000            8.135            8.471
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente            1.500               830            1.039
Overige Lasten      
Totaal Lasten           36.500          39.786          34.153
       
Resultaat (baten - lasten)         -10.000         -12.060           -6.527

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Terug naar overzicht 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2021 Doopsgezind.nl