Anbi A t/m Z

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Doopsgezinde Gemeente Huizen Ė Hilversum te Hilversum
Telefoon:035 Ė 621 14 65
RSIN/Fiscaal nummer:814333679
Website adres:www.dekapel.nu
E-mail:info@dekapel.nu
Adres:Ďs-Gravelandseweg 144
Postcode:1217 GA
Postdres:Ďs-Gravelandseweg 144
Postcode:1217 GA
Plaats:Hilversum

De Doopsgezinde Gemeente te Hilversum is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Algemene Doopsgezinde SociŽteit in Nederland.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde SociŽteit heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Doopsgezinde Gemeente Huizen-Hilversum welke is gevestigt te Hilversum.

De Gemeente is in 1878 ontstaan en zette tevens de vroeger bestaan hebbende Doopsgezinde Gemeente Huizen voort.†

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door een afvaardiging van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 3 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beheer van de financiŽle middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Ledenvergadering is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De Ledenvergadering kan geadviseerd worden door een financiŽle commissie.

C. Doelstelling/visie

 1. De Algemene Doopsgezinde SociŽteit (ADS), verder te noemen de SociŽteit, opgericht in 1811 en gevestigd te Amsterdam, verenigt doopsgezinde gemeenten in een verbond.
 2. De SociŽteit stelt zich ten doel dienstbaar te zijn aan haar leden. Zij vertegenwoordigt de gezamenlijke gemeenten naar buiten.
 3. Zij tracht haar doel te bereiken:
  1. door het in stand houden van een Seminarium
  2. door het ondersteunen van hulpbehoevende gemeenten, in het bijzonder voor de instandhouding van predikantsplaatsen. Zij is bevoegd aan ondersteuning voorwaarden te verbinden;
  3. door het voeren van een gemeenschappelijk beleid door de leden van de SociŽteit, hun regionale verbanden en doopsgezinde organisaties en instellingen door het plegen van overleg met dezen.
  4. door de leden van de SociŽteit, de regionale verbanden van leden en de instellingen en organisaties behulpzaam te zijn bij de volvoering van hun taken
  5. door het uitgeven van publicaties;
  6. door het bevorderen van de gemeenschap van haar leden met andere kerken, in het bijzonder die welke deel uitmaken van de Raad van Kerken in Nederland, van de Wereldraad van Kerken en van de Mennonite World Conference (Doopsgezind Wereld Congres) en het bevorderen van contact met andere levensbeschouwelijke groeperingen;
  7. met alle andere ten dienste staande middelen.

Als Doopsgezinde Gemeente Huizen-Hilversum onderschrijven we deze doelstelling. Daarnaast vermeldt het reglement uit 2006 onder art. 2: de Gemeente stelt zich tot doel

†lid 1††††††† Een gemeenschap te vormen en te doen groeien van mensen , die op grond van de fundamentele doopsgezinde traditie van persoonlijke verantwoordelijkheid van ieder van haar leden Gods wil trachten te verstaan en te doen in het besef in deze opdracht geleid te worden door wat in de geschriften† van het oude en het nieuwe testament† werd overgeleverd. Zich daarbij met name richtende op het woord van God zoals dit in de persoon van christus tot de mensen is gekomen.

Lid 2††††††† Het godsdienstige leven te bevordeeren en het betonen van verdraagzaamheid en hulp in woord en daad jegens alle medemensen, in verbondenheid met andere christelijke gemeenschappen , die dit zelfde doel nastreven.

Lid 3††††††† De Doopsgezinde belangen in binnen- en buitenland te bevorderen.†

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Algemene Doopsgezinde SociŽteit kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Algemene Doopsgezinde SociŽteit.

Op de website www.dekapel.nu vindt u het beleidsplan 2013-2017 van onze Gemeente.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de Rechtspositiereglement IDGP. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de 'Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland'. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
IDGP

Leden van de kerkenraad, ontvangen een vacatiegeld van max. Ä 1.200 / jaar voor hun werkzaamheden. Ontvangt men geen vacatiegeld, dan kunnen alleen werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u aan op www.dekapel.nu

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuÔteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Verkorte staat van Baten en Lasten† tbv ANBI
begroting† rekening rekening
2016 2016 2015
Baten
Opbrengsten uit bezittingen 1.079 1.131
Bijdragen gemeenteleden 6.657 10.287
Subsidies en overige bijdragen van derden† 27.479 84.607
Nadelig saldo† 61.115
Totaal Baten† 96.330 96.025
Lasten
Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)† 58.615 54.220
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1.000 1.100
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)† 11.854 11.622
Lasten overige eigendommen en inventarissen
Salarissen (koster, organist e.d.)
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 13.288 6.459
Overige Lasten 11.889 116
Totaal Lasten† 96.646 73.517
Resultaat (baten - lasten) -316 22.508

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.Terug naar overzichtMeer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2019 Doopsgezind.nl