Anbi A t/m Z

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn te Hoorn
Telefoon:0229-214743
RSIN/Fiscaal nummer:824025027
Website adres:www.foreestenhuis.nl
E-mail:info@foreestenhuis.nl
Adres:Grote Oost 43
Postcode:1621 BR
Postdres:Grote Oost 43
Postcode:1621 BR
Plaats:Hoorn

De Doopsgezinde-Remonstrantse gemeente te Hoorn is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Remonstrantse Broederschap en tevens is aangesloten bij de Algemene Doopsgezinde Sociëteit.

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een christelijke geloofsgemeenschap in de vrijzinnige traditie. Zij laat zich inspireren door de bijbel, maar kent geen leerregels. Leden en vrienden worden uitgenodigd zelf invulling te geven aan hun geloofsleven. Van belang is het onderling gesprek, dat gevoerd wordt in alle openheid en met respect voor andere meningen.

Onze gemeente wil een plaats zijn:

° waar we verwondering over het bestaan verbinden met het geloof in de God waar de christelijke traditie van getuigt, de bron van ons bestaan;

° waar persoon en leven van Jezus bron van inspiratie en bezinning zijn. We houden ons in diensten en kringen bezig met bezinning op en navolging van de waarden die Jezus ons geleerd heeft en met de toepassing daarvan in het persoonlijk en maatschappelijk leven;

° waar leden en gasten, in vrijheid en verdraagzaamheid, in gesprek met de cultuur in brede zin, onderzoeken wat geloven voor hen betekent.

We willen een open en gastvrije gemeente zijn en bieden graag breed aan wat wij in huis hebben. Deelname aan vrijwel alle activiteiten staat open voor alle geïnteresseerden.

Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij naar onze website: www.Foreestenhuis.nl

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in deel I, IV van de kerkorde (grondslagen). In deel II van de kerkorde, reglement B wordt de taak van een gemeente beschreven. Een gemeente kan als zodanig worden erkend als zij in staat is het kerkelijk leven in de gemeente in stand te houden, over een passende ruimte beschikt en het reglement van de gemeente door de Commissie tot de Zaken (landelijk bestuur) van de Remonstranten is goedgekeurd (zie ook: https://www.remonstranten.nl/anbi/ ).

De Remonstrantse Broederschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Doopsgezinde-Remonstrantse gemeente te Hoorn.

Daarnaast heeft de Algemene Doopsgezinde Sociëteit van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot die tot dit kerkgenootschap behoren, zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn.

 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad minimaal vijf leden, die worden gekozen door en uit de leden en vrienden van de kerkelijke gemeente. De predikant maakt deel uit van de kerkenraad.

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Ledenvergadering is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De kerkenraad wordt geadviseerd  door een financiële commissie

De kerkenraad verzorgt ook de afvaardiging aan de landelijke Algemene Vergadering van de Remonstrantse Broederschap en de broederschapsvergadering van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit .

 

C. Doelstelling/visie van de Remonstranten en ADS

C1 De Remonstranten

De Remonstrantse Broederschap ziet het als haar opdracht God te eren en te dienen, naar het Evangelie van Jezus Christus, onder aanvaarding van haar verantwoordelijkheid als geloofsgemeenschap in de samenleving, in verkondiging en viering; pastoraat en toerusting, getuigenis en dienst. De Remonstrantse Broederschap weet zich vanuit de geschiedenis verbonden met de Nederlandse samenleving en wil mede het welzijn van deze samenleving dienen. De Remonstrantse Broederschap weet zich deel van de kerk van Christus. In de Kerkorde, deel 1, grondslagen staat het aldus beschreven.

C2. De Doopsgezinden

 1. De Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS), verder te noemen de Sociëteit, opgericht in 1811 en gevestigd te Amsterdam, verenigt doopsgezinde gemeenten in een verbond.
 2. De Sociëteit stelt zich ten doel dienstbaar te zijn aan haar leden. Zij vertegenwoordigt de gezamenlijke gemeenten naar buiten.
 3. Zij tracht haar doel te bereiken:
  1. door het in stand houden van een Seminarium
  2. door het ondersteunen van hulpbehoevende gemeenten, in het bijzonder voor de instandhouding van predikantsplaatsen. Zij is bevoegd aan ondersteuning voorwaarden te verbinden;
  3. door het voeren van een gemeenschappelijk beleid door de leden van de Sociëteit, hun regionale verbanden en doopsgezinde organisaties en instellingen door het plegen van overleg met dezen.
  4. door de leden van de Sociëteit, de regionale verbanden van leden en de instellingen en organisaties behulpzaam te zijn bij de volvoering van hun taken
  5. door het uitgeven van publicaties;
  6. door het bevorderen van de gemeenschap van haar leden met andere kerken, in het bijzonder die welke deel uitmaken van de Raad van Kerken in Nederland, van de Wereldraad van Kerken en van de Mennonite World Conference (Doopsgezind Wereld Congres) en het bevorderen van contact met andere levensbeschouwelijke groeperingen;
  7. met alle andere ten dienste staande middelen.

Als Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn onderschrijven we beide doelstellingen.

D. Beleidsplannen

Het beleidsplan van de Remonstrantse Broederschap kunt u vinden via deze link: https://www.remonstranten.nl/anbi/

Het beleidsplan van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Algemene Doopsgezinde Sociëteit.

Op de website www.foreestenhuis.nl vindt u het beleidsplan van onze gemeente.

 

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente, indien Remonstrants, is geregeld in de ‘traktementsregeling voor predikanten’.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de Rechtspositiereglement IDGP. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de 'Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland'. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
IDGP

De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, volgt de Remonstrantse Broederschap de

‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland


Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de gemeente. De taak van de kerkenraad is de behartiging van het kerkelijk leven en van alle overige belangen van de gemeente. De kerkenraad bepaalt het beleid, daarin bijgestaan door de predikant, en ziet toe dat de predikant zich op behoorlijke wijze van zijn taak kwijt, beslist in alle zaken van bestuur en beheer en oefent toezicht uit op het beleid van de diaconie en van andere commissies. Zie overigens de website www.foreestenhuis.nl

 

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

  Werkelijk Begroting Werkelijk
Staat van Baten en Lasten over 2021 2021 2021 2020
 
Baten      
       
Bijdrage leden en vrienden      34.653      40.000      38.469
Huuropbrengsten      44.145      42.500      43.889
Rente en dividenden        6.081        5.000        6.730
       84.879      87.500      89.088
       
Lasten      
       
Predikant, gastpredikanten, koster en organisten      40.718      45.000      38.214
Afdracht broederschappen        5.489        6.000        5.057
Kosten activiteiten        1.694        3.000           273
Publiciteitskosten           515        3.000        1.058
Diaconaatswerk        3.070        2.500        3.020
Huisvestingskosten      19.194      18.000      22.277
Afschrijvingskosten Restauratie 2015      10.800      10.800      10.800
Algemene kosten        3.518        3.500        3.901
Rente lening NRF en bankkosten        4.220        4.200        4.297
       89.218      96.000      88.897
       
Resultaat boekjaar       -4.339       -8.500           192

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Terug naar overzicht 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl