Anbi A t/m Z

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Doopsgezinde Gemeente Nieuwe Niedorp en omstreken te Nieuwe Niedorp
Telefoon:072-5722269
RSIN/Fiscaal nummer:824025702
Website adres:www.btn.doopsgezind.nl
Adres:Dorpsstraat 149
Postcode:1733 AG
Postdres:Dorpsstraat 149
Postcode:1733 AG
Plaats:Nieuwe Niedorp

De Doopsgezinde Gemeente Nieuwe Niedorp is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Algemene Doopsgezinde Sociëteit in Nederland. De gemeente Nieuwe Niedorp e.o. wil een oase in deze tijd zijn.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Doopsgezinde Gemeente Nieuwe Niedorp.

 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door een afvaardiging van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 5 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Ledenvergadering is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De Ledenvergadering kan geadviseerd worden door een financiële commissie.

 

C. Doelstelling/visie

 1. De Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS), verder te noemen de Sociëteit, opgericht in 1811 en gevestigd te Amsterdam, verenigt doopsgezinde gemeenten in een verbond.
 2. De Sociëteit stelt zich ten doel dienstbaar te zijn aan haar leden. Zij vertegenwoordigt de gezamenlijke gemeenten naar buiten.
 3. Zij tracht haar doel te bereiken:
  1. door het in stand houden van een Seminarium
  2. door het ondersteunen van hulpbehoevende gemeenten, in het bijzonder voor de instandhouding van predikantsplaatsen. Zij is bevoegd aan ondersteuning voorwaarden te verbinden;
  3. door het voeren van een gemeenschappelijk beleid door de leden van de Sociëteit, hun regionale verbanden en doopsgezinde organisaties en instellingen door het plegen van overleg met dezen.
  4. door de leden van de Sociëteit, de regionale verbanden van leden en de instellingen en organisaties behulpzaam te zijn bij de volvoering van hun taken
  5. door het uitgeven van publicaties;
  6. door het bevorderen van de gemeenschap van haar leden met andere kerken, in het bijzonder die welke deel uitmaken van de Raad van Kerken in Nederland, van de Wereldraad van Kerken en van de Mennonite World Conference (Doopsgezind Wereld Congres) en het bevorderen van contact met andere levensbeschouwelijke groeperingen;
  7. met alle andere ten dienste staande middelen.

Wij als Doopsgezinde gemeente Nieuwe Niedorp e.o. onderschrijven deze doelstelling en zijn een gemeente waar wij, in alle vrijheid, door middel van gesprek en luisteren naar God en naar elkaar, gevoed worden in geloof. Met de doop op persoonlijke belijdenis nemen wij de verantwoordelijkheid om op eigen wijze vorm te geven aan ons geloofsleven. Onze gemeente is een gemeenschap van mensen die betrokken zijn op elkaar en op de omgeving, waarbij warmte en er mogen zijn zoals je bent, belangrijke kenmerken zijn.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Algemene Doopsgezinde Sociëteit.

Wat betreft de Doopsgezinde gemeente Nieuwe Niedorp e.o. , zijn de doelen tot 2018

 • Op scharniermomenten in het leven weten de mensen de weg te vinden naar de Doopsgezinde gemeente.
 • Kerkbezoek is verdrievoudigd.
 • Verjonging van het bestuur.
 • Is er rond alle activiteiten aandacht voor de PR
 • Is er met hulp van externe deskundigen een vorm gevonden om jeugd en jongeren weer te bereiken.
 • Bestaan activiteiten worden iedere twee jaar geëvalueerd.
 • Zijn zowel de paas-wakes als de kerstnachtgebeurtenissen uitgebreid

 

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de Rechtspositiereglement IDGP. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de 'Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland'. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
IDGP
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk.

Wat betreft recente activiteiten verwijzen wij naar de website van de gemeente:

http://www.dgnieuweniedorp.doopsgezind.nl/

 

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Verkorte staat van Baten en Lasten  tbv ANBI      
       
   begroting  rekening rekening
  2021 2021 2020
       
Baten      
Opbrengsten uit bezittingen          32.150          29.498          32.899
Bijdragen gemeenteleden            4.750            3.465            4.205
Subsidies en overige bijdragen van derden                    -                 755               550
Overige Baten                    -                    -  
Totaal Baten           36.900          33.718          37.654
       
Lasten      
Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)           18.000          17.914          17.330
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk            8.425            7.181            6.392
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk                   -    -                   -  
Niet-ondersteund afbeeldingstype.
Lasten kerkelijke gebouwen
     
Lasten overige eigendommen en inventarissen          59.200          52.430          21.146
Salarissen (koster, organist e.d.)               500               330               220
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente            1.450            1.499            1.062
Overige Lasten      
Totaal Lasten           87.575          79.354          46.150
       
Resultaat (baten - lasten)         -50.675         -45.636           -8.496

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Terug naar overzicht 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl