Anbi A t/m Z

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Verenigde Christelijke Gemeente Dokkum te Dokkum
Telefoon:0519-294008
RSIN/Fiscaal nummer:001955299
Website adres:www.dore-dokkum.nl
E-mail:info@dore-dokkum.doopsgezind.nl
Adres:Legeweg 14
Postcode:9101 MC
Postdres:Legeweg 14
Postcode:9101 MC
Plaats:Dokkum

De Doopsgezinde en Remonstantse Gemeente te Dokkum  is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Algemene Doopsgezinde Sociëteit in Nederland.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente te Dokkum

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door een afvaardiging van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad  4  leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Ledenvergadering is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De Ledenvergadering kan geadviseerd worden door een financiële commissie.

C. Doelstelling/visie.

  1. De Doopsgezinde Remonstrantse Broederschap ziet het als haar als haar opdracht God te eren en te dienen, naar het Evangelie van Jezus Christus, onder aanvaarding van haar verantwoordelijkheid als geloofsgemeenschap in de samenleving, in verkondiging en viering; pastoraat en toerusting; getuigenis en dienst.
  2. De kerk stelt zich ten doel dienstbaar te zijn aan haar leden.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Algemene Doopsgezinde Sociëteit

Op de website www.dore-dokkum.doopsgezind.nl vindt u het beleidsplan 2013-2017 van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de Rechtspositiereglement IDGP. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: IDGP

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Voorzitter: Lenie Lap

Secretaris: Lenie Lap

Diaconie: Gery Greydanus

Kerkenraadslid: Th. Elzinga

Boekhouder: Hein Joustra

Camphuysenkring:  Jikky Hoekstra

Berichtenblad: Lenie Lap en Hein Joustra

Archiefcommissie: Nanny de Vries, Hein Joustra en Paul Douma

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuďteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten

 

 

rekening

begroting

rekening

 

 

 

2015

2016

2016

 

 

 

 

 

 

Opbrengsten uit bezittingen

€   7.622

€   8.000

€   5.560

Bijdragen gemeenteleden

€ 21.880

€ 24.300

€ 16.439

Subsidies en overige bijdragen

€   9.590

€   7.000

€ 19.570

 

 

 

€ 39.092

€ 39.300

€ 41.569

 

 

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

 

 

Bestedingen pastoraat (predikant)

€ 22.463

€ 26.700

€ 14.456

Bestedingen kerkdiensten

€   2.088

€   1.300

€   2.144

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€   4.321

€   4.630

€   4.068

Lasten kerkelijke gebouwen (incl.afschrijvingen)

€   8.715

€   6.170

€   9.868

Lasten overige eigendommen en inventarissen

€   3.897

€   2.000

€      486

Salarissen (koster,organisten e.d.)

€   1.100

€   1.100

€   1.385

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€      336

€      350

€   1.030

 

 

 

€ 42.920

€ 42.250

€ 33.437

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat

 

-€   3.828

-€   2.950

€   8.132

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.Terug naar overzicht  Meer informatie  
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl