Anbi A t/m Z

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Wormerveer te Wormerveer
Telefoon:075-6281358
Website adres:www.doopsgezindzaanstreek.nl/text.php?paginaid=1940#1940
Adres:Zaanweg 57-58
Postcode:1521 DM
Postdres:Zaanweg 57-58
Postcode:1521 DM
Plaats:Wormerveer

De Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Wormerveer is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Algemene Doopsgezinde Sociëteit in Nederland.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Wormerveer.

 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door een afvaardiging van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 3 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Ledenvergadering is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De Ledenvergadering kan geadviseerd worden door een financiële commissie.

 

C. Doelstelling/visie

 1. De Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS), verder te noemen de Sociëteit, opgericht in 1811 en gevestigd te Amsterdam, verenigt doopsgezinde gemeenten in een verbond.
 2. De Sociëteit stelt zich ten doel dienstbaar te zijn aan haar leden. Zij vertegenwoordigt de gezamenlijke gemeenten naar buiten.
 3. Zij tracht haar doel te bereiken:
  1. door het in stand houden van een Seminarium
  2. door het ondersteunen van hulpbehoevende gemeenten, in het bijzonder voor de instandhouding van predikantsplaatsen. Zij is bevoegd aan ondersteuning voorwaarden te verbinden;
  3. door het voeren van een gemeenschappelijk beleid door de leden van de Sociëteit, hun regionale verbanden en doopsgezinde organisaties en instellingen door het plegen van overleg met dezen.
  4. door de leden van de Sociëteit, de regionale verbanden van leden en de instellingen en organisaties behulpzaam te zijn bij de volvoering van hun taken
  5. door het uitgeven van publicaties;
  6. door het bevorderen van de gemeenschap van haar leden met andere kerken, in het bijzonder die welke deel uitmaken van de Raad van Kerken in Nederland, van de Wereldraad van Kerken en van de Mennonite World Conference (Doopsgezind Wereld Congres) en het bevorderen van contact met andere levensbeschouwelijke groeperingen;
  7. met alle andere ten dienste staande middelen.

Als Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Wormerveer  onderschrijven we deze doelstelling.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Algemene Doopsgezinde Sociëteit.

Op de website www.dgwormerveer.doopsgezind.nl vindt u het beleidsplan 2013-2017 van onze gemeente.

 

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de Rechtspositiereglement IDGP. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de 'Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland'. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
IDGP
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

De Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Wormerveer is nog een kleine Gemeente. Zij heeft met de DG Wormer-Jisp een samenwerkingsovereenkomst. De actieve Zusterkring hoopt in 2016 haar honderdtienjarig bestaan te vieren. De Gemeente werkt samen in de Brede Programmacommissie Doopsgezind Zaanstreek met de vier overige Doopsgezinde Gemeentes in de Zaanstreek, voor wat betreft zingevingsactiviteiten buiten de kerkdiensten. De Gemeente werkt samen met DG Wormer-Jisp, Verenigde Doopsgezinde Gemeente Krommenie en DG Zaandam in een project in de richting van een toekomstgerichte en toekomstbestendige organisatie. In dit kader zijn er steeds meer gezamenlijke  kerkdiensten en is er een gezamenlijke predikant. Er is ook een gezamenlijke website: www.doopsgezindzaanstreek.nl waarnaar wij graag verder verwijzen.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Verkorte staat van Baten en Lasten  tbv ANBI    
     
  rekening rekening
  2019 2018
     
Baten    
 Opbrengsten uit bezittingen    
couponrente   0
rente banken   0
niet gerealiseerd resultaat (effecten)     
koersverlies    
koerswinst 9.210  
diversen    
 Bijdragen gemeenteleden 680 2.905
     
 Subsidies en overige bijdragen van derden     
ontvangen van niet leden 377 377
legaten    
Overige Baten 115  
collectes 80 271
     
Totaal Baten  10.462 3.553
     
Lasten    
 Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)     
voorganger vast   4.691
voorganger ambulant   120
drukwerk diensten 103  
voorganger bejaardentehuis 835 535
musicus   100
 Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk    
adoptiekind    
diaconie    
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk    
samenwerking 4 gemeentes 5 78
brede programma commissie    
berichtenblad 245 190
gemeentebijdrage ADS 893 1.124
gemeentebijdrage NHDS    
doopsgezinde historische kring 40  
 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)     
Stichting Wormerveerse Vermaning    
Lasten overige eigendommen en inventarissen    
 Salarissen (koster, organist e.d.)   50
aansprakelijkheidsverz. Vrijwlligers    
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente    
bank kosten 186 156
kosten effecten beheer    
koersverschillen    
overdracht aan St. Steunfonds Wormerveerse Vermaning (ANBI) 166.710  
Overige Lasten 79 295
bloemen, planten, cadeau   177
abonnementen    
Totaal Lasten  169.096 7.515
     
Resultaat (baten - lasten) -158.634 -3.963

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Terug naar overzicht 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl