Anbi A t/m Z

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Algemene Doopsgezinde SociŽteit te Amsterdam
Telefoon:020-6230914
RSIN/Fiscaal nummer:002562789
KVK:34346198
Website adres:www.ads.nl
E-mail:info@doopsgezind.nl
Adres:Singel 454
Postcode:1017 AW
Postdres:Singel 454
Postcode:1017 AW
Plaats:Amsterdam

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit in Nederland. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.

 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit wordt gevormd door een afvaardiging uit de Doopsgezinde Broederschap. Het bestuur telt max. 8 leden.

Het bestuur verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen. De Ledenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

 

C. Doelstelling/visie

 1. De Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS), verder te noemen de Sociëteit, opgericht in 1811 en gevestigd te Amsterdam, verenigt doopsgezinde gemeenten in een verbond.
 2. De Sociëteit stelt zich ten doel dienstbaar te zijn aan haar leden. Zij vertegenwoordigt de gezamenlijke gemeenten naar buiten.
 3. Zij tracht haar doel te bereiken:
  1. door het in stand houden van een Seminarium
  2. door het ondersteunen van hulpbehoevende gemeenten, in het bijzonder voor de instandhouding van predikantsplaatsen. Zij is bevoegd aan ondersteuning voorwaarden te verbinden;
  3. door het voeren van een gemeenschappelijk beleid door de leden van de Sociëteit, hun regionale verbanden en doopsgezinde organisaties en instellingen door het plegen van overleg met dezen.
  4. door de leden van de Sociëteit, de regionale verbanden van leden en de instellingen en organisaties behulpzaam te zijn bij de volvoering van hun taken
  5. door het uitgeven van publicaties;
  6. door het bevorderen van de gemeenschap van haar leden met andere kerken, in het bijzonder die welke deel uitmaken van de Raad van Kerken in Nederland, van de Wereldraad van Kerken en van de Mennonite World Conference (Doopsgezind Wereld Congres) en het bevorderen van contact met andere levensbeschouwelijke groeperingen;
  7. met alle andere ten dienste staande middelen.

 

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Algemene Doopsgezinde Sociëteit.

 

E. Beloningsbeleid

De leden van het bestuur, de Ledenraad, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten

Een goed beeld van alle activiteiten vindt u op onze websites.

 

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het vertoont een grote mate van continuïteit: de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en haar werkers verrichten hun werkzaamheden en kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

EXPLOITATIE OVERZICHT            
        begroting    
    2021   2021   2020
       
BATEN            
Gemeentebijdragen                  514.298                 450.000                  512.083
Subsidies en bijdragen                  714.744                 773.000                  819.711
Doorbelaste kosten                  130.814                 185.900                  161.316
Publicaties                    68.975                    62.000                    64.725
Collecten t.b.v. ADS Activiteiten                    38.889                    40.000                    35.209
Giften en Legaten                    66.493                      2.500                  141.773
Totaal Baten              1.534.213             1.513.400              1.734.817
             
LASTEN            
Personeelskosten (incl. Dienstjarengelden)            1.253.160              1.412.414               1.454.126
Afschrijvingskosten                    14.129                    15.000                    12.141
Kosten Publicaties                    62.708                    85.500                    72.122
Overige lasten                  350.287                 333.725                  343.663
Kosten activiteiten                  149.215                 118.875                  214.373
Som der Bedrijfslasten              1.829.499              1.965.514               2.096.424
             
Bedrijfsresultaat                 295.286-                 452.114-                  361.607-
             
Opbrengst Beleggingen                  686.816                 135.000                  174.245
Rente Baten en Lasten                      2.266-                      2.500-                            79
Subtotaal Financiële Baten en Lasten                  684.550                 132.500                  174.325
             
Resultaat boekjaar                  389.264                 319.614-                  187.283-
Terug naar overzicht 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2023 Doopsgezind.nl