Anbi A t/m Z

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Algemene Doopsgezinde SociŽteit te Amsterdam
Telefoon:020-6230914
RSIN/Fiscaal nummer:002562789
Website adres:www.ads.nl
E-mail:ads@doopsgezind.nl
Adres:Singel 454
Postcode:1017 AW
Postdres:Singel 454
Postcode:1017 AW
Plaats:Amsterdam

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit in Nederland. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.

 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit ligt bij de Broederschapsraad en wordt gevormd door een afvaardiging uit de Doopsgezinde Broederschap. De Broederschapsraad telt 8 leden.

De Broederschapraad is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen. De Broederschapsvergadering is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De Broederschapsvergadering kan geadviseerd worden door een Raad van Toezicht.

 

C. Doelstelling/visie

 1. De Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS), verder te noemen de Sociëteit, opgericht in 1811 en gevestigd te Amsterdam, verenigt doopsgezinde gemeenten in een verbond.
 2. De Sociëteit stelt zich ten doel dienstbaar te zijn aan haar leden. Zij vertegenwoordigt de gezamenlijke gemeenten naar buiten.
 3. Zij tracht haar doel te bereiken:
  1. door het in stand houden van een Seminarium
  2. door het ondersteunen van hulpbehoevende gemeenten, in het bijzonder voor de instandhouding van predikantsplaatsen. Zij is bevoegd aan ondersteuning voorwaarden te verbinden;
  3. door het voeren van een gemeenschappelijk beleid door de leden van de Sociëteit, hun regionale verbanden en doopsgezinde organisaties en instellingen door het plegen van overleg met dezen.
  4. door de leden van de Sociëteit, de regionale verbanden van leden en de instellingen en organisaties behulpzaam te zijn bij de volvoering van hun taken
  5. door het uitgeven van publicaties;
  6. door het bevorderen van de gemeenschap van haar leden met andere kerken, in het bijzonder die welke deel uitmaken van de Raad van Kerken in Nederland, van de Wereldraad van Kerken en van de Mennonite World Conference (Doopsgezind Wereld Congres) en het bevorderen van contact met andere levensbeschouwelijke groeperingen;
  7. met alle andere ten dienste staande middelen.

 

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Algemene Doopsgezinde Sociëteit.

 

E. Beloningsbeleid

De leden van de Broederschapsraad, Broederschapsvergadering, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten

Een goed beeld van alle activiteiten vindt u op onze websites.

 

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het vertoont een grote mate van continuïteit: de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en haar werkers verrichten hun werkzaamheden en kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

EXPLOITATIE OVERZICHT 2018            
        begroting    
    2018   2018   2017
       
BATEN            
Gemeentebijdragen   554.377   449.905         495.149
Subsidies en bijdragen    704.640   378.236   419.271
Doorbelaste kosten    28.779     25.110   26.831
Publicaties   68.737   80.000   76.123
Collecten t.b.v. ADS Activiteiten    35.823   35.703     42.811
Giften en Legaten   405.929   10.752   148.811
             
Totaal Baten   1.798.285   979.706     1.208.996
             
LASTEN            
Personeelskosten (incl. Dienstjarengelden) 1.078.497   1.001.787   993.515
Afschrijvingskosten   8.243   9.892   12.468
Kosten Publicaties    67.944   78.825   71.128

Overige lasten
  341.409   209.570   227.891
Kosten activiteiten   70.920   8.282   51.998
Som der Bedrijfslasten   1.567.011   1.308.356   1.357.000
             
Bedrijfsresultaat          231.274         328.650-      148.004-
             
Opbrengst Beleggingen   143.368-   130.000   232.039
Rente Baten en Lasten   19.681   4.250   1.355
Subtotaal Financiële Baten en Lasten        123.687-         134.250    233.394
               
Resultaat boekjaar        107.586      194.400-   79.575-

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Terug naar overzicht 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2020 Doopsgezind.nl