Anbi A t/m Z

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Algemene Doopsgezinde SociŽteit te Amsterdam
Telefoon:020-6230914
RSIN/Fiscaal nummer:002562789
Website adres:www.ads.nl
E-mail:ads@doopsgezind.nl
Adres:Singel 454
Postcode:1017 AW
Postdres:Singel 454
Postcode:1017 AW
Plaats:Amsterdam

De Algemene Doopsgezinde SociŽteit in Nederland. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde SociŽteit heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Algemene Doopsgezinde SociŽteit ligt bij de Broederschapsraad en wordt gevormd door een afvaardiging uit de Doopsgezinde Broederschap. De Broederschapsraad telt 8 leden.

De Broederschapraad is verantwoordelijk voor het beheer van de financiŽle middelen. De Broederschapsvergadering is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De Broederschapsvergadering kan geadviseerd worden door een Raad van Toezicht.

C. Doelstelling/visie

 1. De Algemene Doopsgezinde SociŽteit (ADS), verder te noemen de SociŽteit, opgericht in 1811 en gevestigd te Amsterdam, verenigt doopsgezinde gemeenten in een verbond.
 2. De SociŽteit stelt zich ten doel dienstbaar te zijn aan haar leden. Zij vertegenwoordigt de gezamenlijke gemeenten naar buiten.
 3. Zij tracht haar doel te bereiken:
  1. door het in stand houden van een Seminarium
  2. door het ondersteunen van hulpbehoevende gemeenten, in het bijzonder voor de instandhouding van predikantsplaatsen. Zij is bevoegd aan ondersteuning voorwaarden te verbinden;
  3. door het voeren van een gemeenschappelijk beleid door de leden van de SociŽteit, hun regionale verbanden en doopsgezinde organisaties en instellingen door het plegen van overleg met dezen.
  4. door de leden van de SociŽteit, de regionale verbanden van leden en de instellingen en organisaties behulpzaam te zijn bij de volvoering van hun taken
  5. door het uitgeven van publicaties;
  6. door het bevorderen van de gemeenschap van haar leden met andere kerken, in het bijzonder die welke deel uitmaken van de Raad van Kerken in Nederland, van de Wereldraad van Kerken en van de Mennonite World Conference (Doopsgezind Wereld Congres) en het bevorderen van contact met andere levensbeschouwelijke groeperingen;
  7. met alle andere ten dienste staande middelen.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Algemene Doopsgezinde SociŽteit kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Algemene Doopsgezinde SociŽteit.

E. Beloningsbeleid

De leden van de Broederschapsraad, Broederschapsvergadering, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

Een goed beeld van alle activiteiten vindt u op onze websites.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het vertoont een grote mate van continuÔteit: de Algemene Doopsgezinde SociŽteit en haar werkers verrichten hun werkzaamheden en kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

EXPLOITATIE OVERZICHT 2016
begroting
2016 2016 2015
Ä Ä Ä
BATEN
Gemeentebijdragen ††††††† 487.917 ††††††††† 500.000 †††††††††† 511.673
Subsidies en bijdragen ††††††††† 437.144 ††††††††† 426.986 †††††††† 427.855
Doorbelaste kosten ††††††††† 29.334 †††††††††† 30.975 †††††††††† 29.201
Publicaties †††††††† 88.894 ††††††††††† 92.000 †††††††††† 89.443
Collecten t.b.v. ADS Activiteiten ††††††††† 39.905 ††††††††††† 50.000 †††††††††† 26.211
Giften en Legaten †††† 1.345.969 †††††††††† 59.034 †††††††† 193.904
Subtotaal Baten ††††† 2.429.164 †††† 1.158.995 ††††† 1.278.288
Directe kosten Publicaties ††††† -/-93.944 ††††† -/-97.176 ††††† -/-83.906
Totaal Baten ††††† 2.335.220 ††††† 1.061.819 ††††† 1.194.382
LASTEN
Personeelskosten (incl. Dienstjarengelden) †††††† 1.072.864 †††† 1.096.916 †††††† 1.140.393
Afschrijvingskosten †††††††††† 13.239 ††††††††† 11.016 †††††††††† 15.751
Overige lasten †††††††† 233.652 ††††††† 228.833 ††††††††† 245.053
Kosten activiteiten ††††††† 104.828 ††††††† 106.000 †††††††† 120.744
Som der Bedrijfslasten ††††† 1.424.582 ††††† 1.442.766 †††††† 1.521.941
Bedrijfsresultaat †††††††† 910.637 ††††††† 380.947- †††††††† 327.560-
Opbrengst Beleggingen ††††††††† 220.867 †††††††† 120.697 †††††††††† 239.043
Rente Baten en Lasten ††††††††††††† 5.219 ††††††††††† 9.717 †††††††††††† 8.942
Subtotaal FinanciŽle Baten en Lasten ††††††††† 226.086 ††††††† 130.414 †††††††† 247.985
†††
Resultaat boekjaar †††† 1.136.723 ††††††† 250.533- ††††††††† 79.575-

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.Terug naar overzichtMeer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2019 Doopsgezind.nl