Anbi A t/m Z

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Groningse Doopsgezinde SociŽteit te Groningen
RSIN/Fiscaal nummer:803867797
Website adres:www.gds.doopsgezind.nl
E-mail:info@gds.doopsgezind.nl
Adres:Grote Beerstraat 173-36
Postcode:9742 RG
Postdres:Grote Beerstraat 173-36
Postcode:9742 RG
Plaats:Groningen

De Doopsgezinde SociŽteit (GDS) is een samenwerkingsverband van Doopsgezinde gemeenten (werkgebied Groningen en Drenthe in Nederland en Oost Friesland in Duitsland) dat behoort tot de Algemene Doopsgezinde SociŽteit in Nederland.

De GDS is als SociŽteit een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde SociŽteit heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de GDS.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de GDS ligt bij het GDS bestuur en wordt gevormd door een afvaardiging van de gemeenten uit het werkgebied van de GDS. Het GDS bestuur bestaat uit zes leden, die worden gekozen door en uit de doopsgezinden gemeenten van het GDS werkgebied.

Het GDS bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de financiŽle middelen van de GDS. De Ledenvergadering, bestaande uit vertegenwoordigers van alle doopsgezinden gemeenten van het GDS werkgebied, is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De Ledenvergadering kan geadviseerd worden door een financiŽle commissie.

C. Doelstelling/visie.

  1. De Algemene Doopsgezinde SociŽteit (ADS), verder te noemen de SociŽteit, opgericht in 1811 en gevestigd te Amsterdam, verenigt doopsgezinde gemeenten in een verbond.
  2. De SociŽteit stelt zich ten doel dienstbaar te zijn aan haar leden. Zij vertegenwoordigt de gezamenlijke gemeenten naar buiten.
  3. Zij tracht haar doel te bereiken:

a)†††††† door het in stand houden van een Seminarium

b)††††† door het ondersteunen van hulpbehoevende gemeenten, in het bijzonder voor de instandhouding van predikantsplaatsen. Zij is bevoegd aan ondersteuning voorwaarden te verbinden;

c)†††††† door het voeren van een gemeenschappelijk beleid door de leden van de SociŽteit, hun regionale verbanden en doopsgezinde organisaties en instellingen door het plegen van overleg met dezen.

d)††††† door de leden van de SociŽteit, de regionale verbanden van leden en de instellingen en organisaties behulpzaam te zijn bij de volvoering van hun taken

e)††††† door het uitgeven van publicaties;

f)††††††† door het bevorderen van de gemeenschap van haar leden met andere kerken, in het bijzonder die welke deel uitmaken van de Raad van Kerken in Nederland, van de Wereldraad van Kerken en van de Mennonite World Conference (Doopsgezind Wereld Congres) en het bevorderen van contact met andere levensbeschouwelijke groeperingen;

g)†††††† met alle andere ten dienste staande middelen.

Als GDS onderschrijven we deze doelstelling en vullen dit aan met het doel van de GDS om het volgende te versterken:

  • het geloofs- en gemeenteleven van de doopsgezinde gemeenten binnen het werkgebied van de GDS;
  • de banden tussen de gemeenten onderling;
  • de band van de leden van die gemeenten onderling;
  • de band van die gemeenten en van haar leden met de doopsgezinde broederschap elders,

Tevens heeft de GDS het doel die taken ter hand te nemen waaraan de afzonderlijke gemeenten niet of niet voldoende toekomen.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Algemene Doopsgezinde SociŽteit kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Algemene Doopsgezinde SociŽteit

Samengevat ziet het beleidsplan van de GDS voor de komende jaren er als volgt uit:

  • Consulteren van gemeenten door de GDS om maatwerk te kunnen bieden bij de ondersteuning van gemeenten. Hierbij bezoeken de GDS bestuursleden de gemeenten in haar werkgebied op verzoek van de gemeente dan wel op initiatief van het GDS bestuur.
  • Tijdelijk of blijvend overnemen van gemeentetaken door de GDS. Voor jeugd- en jongerenwerk heeft de GDS een jongerenwerker in dienst en voor opbouwwerk beschikt de GDS over een opbouwwerker. Ook kan de GDS ondersteunen bij veranderingsprocessen.
  • Regionaliseren en versterken van samenwerking. De GDS gaat (1) ontmoetingsbijeenkomsten organiseren voor leden en andere betrokkenen van de verschillende gemeenten, (2) bijeenkomsten organiseren gericht op het gezamenlijk doelen formuleren en ervaringen uitwisselen en (3) ontwikkelen en in stand houden van middelen die de samenhang in de regio bevorderen.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de jeugd- en jongerenwerker van de GDS is geregeld in de Rechtspositiereglement IDGP. Dit is ook het geval voor de opbouwwerker die ingeleend wordt van een doopsgezinde gemeente in het GDS-werkgebied..
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

IDGP

Leden van het GDS bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

Het GDS bestuur stimuleert het in stand houden van levende gemeenten in haar werkgebied. Dat doet zij door haar werkers (jongeren- en opbouwwerker) in te schakelen bij het plaatselijke en regionale werk en daarin zelf als bestuurleden ook actief te zijn.

Nadere informatie vindt u op de website van de GDS onder Ďjaarverslagení.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het werk binnen en tussen gemeenten in het werkgebied van de GDS vertoont een grote mate van continuÔteit: de werkers verrichten hun werkzaamheden, regionale bijeenkomsten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Verkorte staat van Baten en Lasten tbv ANBI
begroting rekening rekening
2017 2017 2016
Baten
Opbrengsten uit bezittingen 500 255 488
Bijdragen gemeenten regio GDS 31.250 31.731 31.806
Subsidies en overige bijdragen van derden 19.950 29.316 14.983
Overige Baten - - -
Totaal Baten 51.700 61.302 47.277
Lasten
Bestedingen pastoraat (opbouw- en jeugdwerker) 38.500 38.918 38.883
Bestedingen Opbouwwerk 7.740 14.146 5.743
Bestedingen Regionalisering - - -
Bestedingen Jeugdwerk 2.840 1.659 4.631
Lasten overige eigendommen en inventarissen - - -
Salarissen (koster, organist e.d.) - - -
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 1.620 672 804
Overige Lasten - - -
Totaal Lasten 50.700 55.396 50.061
Resultaat (baten - lasten) 1.000 5.906 -2.783

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.Terug naar overzichtMeer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2019 Doopsgezind.nl