Anbi A t/m Z

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Ring Zwolle te Zwolle
RSIN/Fiscaal nummer:824026093
Website adres:www.dg-ringzwolle.nl
Adres:Rendierveld 30
Postcode:8017 MG
Postdres:Rendierveld 30
Postcode:8017 MG
Plaats:Zwolle

De Ring Zwolle van Doopsgezinde Gemeenten is een †samenwerkingsverband tussen de Doopsgezinde gemeenten in Noordwest Overijssel, de Noordoostpolder en Zuidwest Drenthe, die behoren tot de Algemene Doopsgezinde SociŽteit in Nederland.

Tot de Ring Zwolle van Doopsgezinde gemeenten behoren de gemeenten Blokzijl, Giethoorn, Kampen, Meppel, Noordoostpolder, Steenwijk, Zwolle en de Stichting DG Zwartsluis, zelfstandige gemeenten als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde SociŽteit heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Ring Zwolle van Doopsgezinde gemeenten.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Ring Zwolle van Doopsgezinde gemeenten wordt gevormd door de kerkenraden van de aangesloten gemeenten en wordt gevormd door een afvaardiging van deze gemeenten. Het algemeen bestuur van de Ring Zwolle bestaat uit 6 leden, die worden aangewezen door de kerkenraden van de tot het samenwerkingsverband behorende kerkelijke gemeenten. Aan dit bestuur zijn een penningmeester en secretaresse boventallig toegevoegd en maken met de voorzitter deel uit van het dagelijks bestuur. De penningmeester en secretaresse hebben geen stemrecht in de bestuursvergadering.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de financiŽle middelen van de Ring Zwolle van Doopsgezinde gemeenten, het ringbestuur is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De ledenvergadering kan geadviseerd worden door een financiŽle commissie.

C. Doelstelling/visie

 1. De Algemene Doopsgezinde SociŽteit (ADS), verder te noemen de SociŽteit, opgericht in 1811 en gevestigd te Amsterdam, verenigt doopsgezinde gemeenten in een verbond.
 2. De SociŽteit stelt zich ten doel dienstbaar te zijn aan haar leden. Zij vertegenwoordigt de gezamenlijke gemeenten naar buiten.
 3. Zij tracht haar doel te bereiken:
  1. door het in stand houden van een Seminarium
  2. door het ondersteunen van hulpbehoevende gemeenten, in het bijzonder voor de instandhouding van predikantsplaatsen. Zij is bevoegd aan ondersteuning voorwaarden te verbinden;
  3. door het voeren van een gemeenschappelijk beleid door de leden van de SociŽteit, hun regionale verbanden en doopsgezinde organisaties en instellingen door het plegen van overleg met dezen.
  4. door de leden van de SociŽteit, de regionale verbanden van leden en de instellingen en organisaties behulpzaam te zijn bij de volvoering van hun taken
  5. door het uitgeven van publicaties;
  6. door het bevorderen van de gemeenschap van haar leden met andere kerken, in het bijzonder die welke deel uitmaken van de Raad van Kerken in Nederland, van de Wereldraad van Kerken en van de Mennonite World Conference (Doopsgezind Wereld Congres) en het bevorderen van contact met andere levensbeschouwelijke groeperingen;
  7. met alle andere ten dienste staande middelen.

Als Ring Zwolle van Doopsgezinde gemeenten onderschrijven we deze doelstelling. ††

De Ring Zwolle van Doopsgezinde gemeenten heeft ten doel de versterking van het geloofs- en gemeenteleven van de tot het samenwerkingsverband behorende gemeenten, de bevordering van de onderlinge verbondenheid en de belangen van haar leden, vrienden en belangstellenden en het coŲrdineren en stimuleren van activiteiten van die leden, vrienden en belangstellenden binnen het kader van de structuren die gelden in de Doopsgezinde Broederschap.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Algemene Doopsgezinde SociŽteit kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Algemene Doopsgezinde SociŽteit.

Het beleidsplan van de Ring Zwolle van Doopsgezinde gemeenten wordt later toegevoegd.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikanten in de tot het samenwerkingsverband behorende gemeenten is geregeld in de Rechtspositiereglement IDGP. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de Arbeidsvoorwaarden-regeling Protestantse kerk in Nederlandí.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via de link: IDGP

Bestuurders, leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

Het algemeen bestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van het samenwerkingsverband. Dat doet zij door naar de in de regio werkende predikanten en pastorale werkers, †zoveel mogelijk leden, vrienden en belangstellenden in te schakelen bij haar activiteiten en taken. †De belangrijkste activiteiten treft u hieronder aan.

 1. De voorbereiding en organisatie van de Worldfellowshipdag op de derde zondag in januari.
 2. De voorbereiding en organisatie van de broederschapsdag op de eerste zondag van oktober.
 3. De voorbereiding en organisatie van de jaarlijkse najaarsbijeenkomst in de maand november.
 4. CoŲrdinatie van het regionaal jeugd- en jongerenwerk en de leiding van zondagscholen.
 5. Periodiek het organiseren van het kerkenpad /vermaningspad ďMennoĒ.
 6. CoŲrdinatie van periodiek overleg met de binnen het samenwerkingsverband werkzame predikanten en pastoraal werkers.
 7. Periodiek overleg met de kerkenraden van de tot het samenwerkingsverband behorende kerkenraden.
 8. Het voorbereiden en coŲrdineren van† dagelijks- en algemeen bestuursvergaderingen.
 9. Het bijwonen van regio- en landelijke bijeenkomsten.
 10. Representatieve verplichtingen.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuÔteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Verkorte staat van Baten en Lasten† tbv ANBI†††
†begroting† rekening rekening
2015 2015 2014
Baten
Opbrengsten uit bezittingen 200 76 97
Bijdragen gemeenteleden 1.750 1.610 1.710
Subsidies en overige bijdragen van derden† 0 0 0
Overige Baten 2.000 2.030 1.142
Totaal Baten† 3.950 3.716 2.949
Lasten
Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)† 0 0 0
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 1.000 410 70
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 250 139 986
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)† 0 0 0
Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 0 0
Salarissen (koster, organist e.d.) 0 0 0
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 1.150 721 764
Overige Lasten 500 508 1707
Totaal Lasten† 2.900 1.778 3.527
Resultaat (baten - lasten) 1.050 1.938 -578

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Terug naar overzicht 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2021 Doopsgezind.nl