Anbi A t/m Z

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Stichting Pastoraal Diaconaal Fonds te Zwolle
RSIN/Fiscaal nummer:805584912
Website adres:psgezindehuizen.nl
Adres:Koningin Sophiastraat 37
Postcode:8019 XX
Postdres:Koningin Sophiastraat 37
Postcode:8019 XX
Plaats:Zwolle

De Stichting Pastoraal-Diaconaal Fonds Broederschapshuizen (PDF) is een instelling die behoort tot de Algemene Doopsgezinde SociŽteit in Nederland.

De Stichting Pastoraal-Diaconaal Fonds Broederschapshuizen is een zelfstandig onderdeel van de Algemene Doopsgezinde SociŽteit als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde SociŽteit van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Stichting Pastoraal-Diaconaal Fonds Broederschapshuizen.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Stichting Pastoraal-Diaconaal Fonds Broederschapshuizen wordt gevormd door het stichtingsbestuur, te weten: voorzitter, secretaris en penningmeester.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de financiŽle middelen.

Het financieel verslag wordt voorgelegd aan de voorzitters van de besturen van de Doopsgezinde Broederschapshuizen en ter informatie toegezonden aan de Algemene Doopsgezinde SociŽteit.

C. Doelstelling/visie

 1. De Algemene Doopsgezinde SociŽteit (ADS), verder te noemen de SociŽteit, opgericht in 1811 en gevestigd te Amsterdam, verenigt doopsgezinde gemeenten in een verbond.
 2. De SociŽteit stelt zich ten doel dienstbaar te zijn aan haar leden. Zij vertegenwoordigt de gezamenlijke gemeenten naar buiten.
 3. Zij tracht haar doel te bereiken:
  1. door het in stand houden van een Seminarium
  2. door het ondersteunen van hulpbehoevende gemeenten, in het bijzonder voor de instandhouding van predikantsplaatsen. Zij is bevoegd aan ondersteuning voorwaarden te verbinden;
  3. door het voeren van een gemeenschappelijk beleid door de leden van de SociŽteit, hun regionale verbanden en doopsgezinde organisaties en instellingen door het plegen van overleg met dezen.
  4. door de leden van de SociŽteit, de regionale verbanden van leden en de instellingen en organisaties behulpzaam te zijn bij de volvoering van hun taken
  5. door het uitgeven van publicaties;
  6. door het bevorderen van de gemeenschap van haar leden met andere kerken, in het bijzonder die welke deel uitmaken van de Raad van Kerken in Nederland, van de Wereldraad van Kerken en van de Mennonite World Conference (Doopsgezind Wereld Congres) en het bevorderen van contact met andere levensbeschouwelijke groeperingen;
  7. met alle andere ten dienste staande middelen.

Het bestuur van de Stichting Pastoraal-Diaconaal Fonds Broederschapshuizen onderschrijft deze doelstelling.

De statutaire doelstelling van de stichting luidt:

Artikel 2

De stichting heeft ten doel het bijeenbrengen, beheren en aanwenden van gelden, teneinde: ††††

 1. op pastorale indicatie aan financieel minder draagkrachtigen verblijf te bieden in Doopsgezinde broederschapshuizen in Nederland; †††††††††
 2. het beroep mogelijk te maken van een broederschapshuizen-predikant die aandacht zal geven aan de begeleiding en toerusting van gastenleiding/gastenpastores in de uitoefening van hun pastoraat in de Doopsgezinde broederschapshuizen in Nederland en de daarmee verbonden ontwikkeling van nieuwe vormen van gemeenschap en viering. †††††††††† †

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Algemene Doopsgezinde SociŽteit kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Algemene Doopsgezinde SociŽteit.

Het beleidsplan van de stichting kan als volgt worden samengevat:

Er† worden door middel van een jaarlijkse collecte, door collectes in de Doopsgezinde Broederschapshuizen, al dan niet incidentele bijdragen van fondsen en uit andere middelen, zoals legaten, gelden ingezameld om de doelstelling te realiseren:

a.††† Een jaarlijkse bijdrage aan de Doopsgezinde Broederschapshuizen om het verblijf mogelijk te maken van financieel minder draagkrachtigen die op pastorale gronden tegen een gereduceerd tarief of geheel gratis in de broederschapshuizen verblijven.

b.††† Een jaarlijkse bijdragen in de verblijfskosten van gastenpastores in de Doopsgezinde Broederschapshuizen.

c.††† De aanstelling van een Broederschapshuizenpreedikant ten behoeve van de begeleeiding en toerusting van gastenpastores in de uitoefening van hun pastoraat in de Doopsgezinde broederschapshuizen in Nederland en de daarmee verbonden ontwikkeling van nieuwe vormen van gemeenschap en viering.

Er wordt een beperkte reserve aangehouden ten behoeve van de financiering van de jaarlijkse kosten (met name de kosten voor fondswerving) van de stichting. En in verband met de rechtszekerheid van de broederschapshuizen-predikant wordt een bestemmingsreserve van maximaal twee keer de jaarlijkse personeelslasten aangehouden.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de Rechtspositiereglement IDGP. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de 'Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland'. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
IDGP

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

Het stichtingsbestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van het Pastoraal-Diaconaal Fonds (PDF). Het bestuur vergadert regelmatig en begeleidt de bij de stichting in dienst zijnde broederschapshuizenpredikant.

Zij onderhoudt het contact met de Doopsgezinde Broederschapshuizen en keert de vastgestelde bijdragen (zie Beleidsplan) uit.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuÔteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Verkorte staat van Baten en Lasten† tbv ANBI
†begroting† rekening rekening
2016 2016 2015
Baten
Opbrengsten uit bezittingen
Bijdragen gemeenteleden, collectes en giften ††††††† 16.000 ††††† 16.618 ††††† 15.700
Subsidies en overige bijdragen van derden† ††††††† 28.500 †††††† 41.682 †††††† 28.650
Overige Baten (legaten) †††††† 64.000
Totaal Baten† ††††††† 44.500 †††††† 58.300 †††† 108.350
Lasten
Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) uitkeringen aan broederschapshuizen ††††††† 13.000 †††††† 10.275 †††††† 13.000
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)†
Lasten overige eigendommen en inventarissen
Salarissen (koster, organist e.d.),††††††††††††††††††††††† kosten broederschapshuizenpredikant †††††† 40.000 †††††† 47.311 †††††† 37.850
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente ††††††††† 1.500 †††††††† 2.788 †††††††† 1.750
Overige Lasten (kosten collectes) †††††††† 5.500 ††††††† 4.292 ††††††† 5.350
Overige Lasten ††††††† 2.608
Totaal Lasten† ††††† 60.000 ††††† 67.274 ††††† 57.950
Resultaat (baten - lasten) †††† -15.500 †††††† -8.974 †††††† 50.400

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Terug naar overzicht 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2021 Doopsgezind.nl