Anbi A t/m Z

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Inloophuis De Ruimte te Almere-Stad
Telefoon:036 - 533 94 64
RSIN/Fiscaal nummer:808053553
KVK:39070561
Website adres:www.inloophuisderuimte.nl
E-mail:info@inloophuisderuimte.nl
Adres:Hengelostraat 39
Postcode:1324 GR
Postdres:Hengelostraat 39
Postcode:1324 GR
Plaats:Almere-Stad

Stichting Inloophuis De Ruimte is een zgn. Annexe Instelling die behoort tot de Algemene Doopsgezinde Sociëteit in Nederland.

Deze stichting is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op Stichting Inloophuis De Ruimte.

 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur telt 3 leden. Dit bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
Het bestuur kan geadviseerd worden door een financiële commissie.

 

C. Doelstelling/visie

 1. De Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS), verder te noemen de Sociëteit, opgericht in 1811 en gevestigd te Amsterdam, verenigt doopsgezinde gemeenten in een verbond.
 2. De Sociëteit stelt zich ten doel dienstbaar te zijn aan haar leden. Zij vertegenwoordigt de gezamenlijke gemeenten naar buiten.
 3. Zij tracht haar doel te bereiken:
  1. door het in stand houden van een Seminarium
  2. door het ondersteunen van hulpbehoevende gemeenten, in het bijzonder voor de instandhouding van predikantsplaatsen. Zij is bevoegd aan ondersteuning voorwaarden te verbinden;
  3. door het voeren van een gemeenschappelijk beleid door de leden van de Sociëteit, hun regionale verbanden en doopsgezinde organisaties en instellingen door het plegen van overleg met dezen.
  4. door de leden van de Sociëteit, de regionale verbanden van leden en de instellingen en organisaties behulpzaam te zijn bij de volvoering van hun taken
  5. door het uitgeven van publicaties;
  6. door het bevorderen van de gemeenschap van haar leden met andere kerken, in het bijzonder die welke deel uitmaken van de Raad van Kerken in Nederland, van de Wereldraad van Kerken en van de Mennonite World Conference (Doopsgezind Wereld Congres) en het bevorderen van contact met andere levensbeschouwelijke groeperingen;
  7. met alle andere ten dienste staande middelen.

Deze stichting onderschrijft deze doelstellingen.

In Almere, midden in Stedenwijk staat Inloophuis de ruimte.
In 1989 werd het, op initiatief van de Doopsgezinde Zending, geopend als een huiskamer voor de buurt.

Er is ruimte om:

 • zomaar binnen te lopen voor een kopje koffie of thee.
 • een krant of een tijdschrift in te kijken.
 • een boek te lezen of te lenen.
 • eens rustig met iemand te kunnen praten.
 • een luisterend oor te vinden, waar u uw verhaal kwijt kunt.
 • nieuwe contacten (in de buurt) te leggen.
 • even tot rust te komen in ons stiltecentrum.

 

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Algemene Doopsgezinde Sociëteit.

Het beleidsplan van de Stichting wordt later toegevoegd.

 

E. Beloningsbeleid

Alle medewerkers zijn in loondienst. Deze is geregeld in de 'Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland'. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
IDGP

Leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten

Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

 

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Verkorte staat van Baten en Lasten  tbv ANBI      
       
   begroting  rekening rekening
  2019 2019 2018
       
Baten      
Opbrengsten uit bezittingen            6.500            6.576            6.484
Bijdragen gemeenteleden      
Subsidies en overige bijdragen van derden           12.000          12.300          12.300
Overige Baten          52.500          76.442          96.901
Totaal Baten           71.000          95.318        115.686
       
Lasten      
Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)           38.000          40.270          38.651
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk      
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk      
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)       
Lasten overige eigendommen en inventarissen          22.700          26.596          30.810
Salarissen (koster, organist e.d.)      
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente            3.400            3.472            2.212
Overige Lasten            6.900            5.159            3.082
Totaal Lasten           71.000          75.497          74.755
       
Resultaat (baten - lasten)                   -            19.821          40.931

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Terug naar overzicht 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl