Anbi A t/m Z

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Doopsgezinde Zendingsvereniging te Leusden
RSIN/Fiscaal nummer:806257520
Website adres:www.doopsgezindezending.nl
E-mail:info@doopsgezindezending.nl
Adres:Dongewijk 16
Postcode:3831 LA
Postdres:Dongewijk 16
Postcode:3831 LA
Plaats:Leusden

De Doopsgezinde Zending is een instelling die valt onder de ANBI-beschikking van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit in Nederland.

De Doopsgezinde Zending is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Doopsgezinde Zending.

 

B. Samenstelling bestuur

De Doopsgezinde Zending beschikt over een bestuur, dat zowel de vereniging als de stichting bestuurt. Het bestuur van de vereniging telt 5 leden, die q.q. tevens lid zijn van het bestuur van de stichting; het bestuur van de stichting telt tenminste 7 (en ten hoogste 17) leden, die statutair worden gekozen uit de leden van doopsgezinde kerkelijke gemeenten.

Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen van de Doopsgezinde Zendingsvereniging. De Ledenvergadering van deze vereniging is eindverantwoordelijk voor het gevoerde beleid en beheer; vaststellen van de jaarstukken strekt tot décharge van het bestuur. De Ledenvergadering wordt conform de statuten geadviseerd door een financiële commissie. Het bestuur van de Stichting de Doopsgezinde Zending is verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen van deze stichting. Ook de stichting kan geadviseerd worden door een financiële commissie.

 

 

C. Doelstelling/visie

 1. De Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS), verder te noemen de Sociëteit, opgericht in 1811 en gevestigd te Amsterdam, verenigt doopsgezinde gemeenten in een verbond.
 2. De Sociëteit stelt zich ten doel dienstbaar te zijn aan haar leden. Zij vertegenwoordigt de gezamenlijke gemeenten naar buiten.
 3. Zij tracht haar doel te bereiken:
  1. door het in stand houden van een Seminarium
  2. door het ondersteunen van hulpbehoevende gemeenten, in het bijzonder voor de instandhouding van predikantsplaatsen. Zij is bevoegd aan ondersteuning voorwaarden te verbinden;
  3. door het voeren van een gemeenschappelijk beleid door de leden van de Sociëteit, hun regionale verbanden en doopsgezinde organisaties en instellingen door het plegen van overleg met dezen.
  4. door de leden van de Sociëteit, de regionale verbanden van leden en de instellingen en organisaties behulpzaam te zijn bij de volvoering van hun taken
  5. door het uitgeven van publicaties;
  6. door het bevorderen van de gemeenschap van haar leden met andere kerken, in het bijzonder die welke deel uitmaken van de Raad van Kerken in Nederland, van de Wereldraad van Kerken en van de Mennonite World Conference (Doopsgezind Wereld Congres) en het bevorderen van contact met andere levensbeschouwelijke groeperingen;
  7. met alle andere ten dienste staande middelen.

2.   De Doopsgezinde Zending onderschrijft de doelstelling van de ADS en vult deze aan met de navolgende specifieke doelstelling:

Het verkondigen van het Evangelie in de gehele wereld ingevolge de zendingsopdracht van Jezus Christus; de Doopsgezinde Zending werkt wereldwijd in gelijkwaardigheid samen in het zoeken naar de inspirerende betekenis van de Bijbelverhalen voor het hier en nu. Daarbij is de aandacht gericht op toerusting van mensen die zich in willen zetten voor een kerkelijke gemeente.

D. Beleidsplan

Op de website www.doopsgezindezending.nl is het beleidsplan 2010-2025 van de Doopsgezinde Zending beschikbaar.

 

E. Beloningsbeleid

Leden van het bestuur van de Doopsgezinde Zending en van haar commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten

Op de website www.doopsgezindezending.nl staat een actueel overzicht van activiteiten van de Doopsgezinde Zending.

 

G. Voorgenomen bestedingen

De som van de reguliere verwachte bestedingen (begroting) sluit als regel nauw aan bij de rekeningen over voorgaande jaren. Aan de uitgavenkant zijn exceptioneel zware projecten in een bepaald kalenderjaar soms de reden voor een uitschieter, zoals in 2013 bijvoorbeeld het geval was met het project Strangers No More 2013. Evenzo zijn aan de opbrengstenkant individuele baten soms de exceptionele reden van positieve uitschieters. Getracht wordt bij de lasten een zodanige koers aan te houden, dat de van de vereniging te ontvangen dotaties het vermogen van de zendingsvereniging niet onder een, voor de continuïteit noodzakelijk geacht, minimum dalen. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is een en ander voor 2015 cijfermatig in beeld gebracht.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het betreffende kalenderjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Verkorte staat van Baten en Lasten  tbv ANBI      
       
   begroting  rekening rekening
  2020 2019 2018
       
baten      
       
 Contributies leden  €        2.500  €     3.287  €      2.902
 Rente en dividend  €      30.000  €   18.614  €      9.794
Totaal baten   €      32.500  €   21.901  €    12.696
       
lasten      
           
 Vergaderkosten Algemene jaarvergadering   €        1.500  €          57  €           66
 Administratiekosten  €        8.000  €   11.692  €    11.171
Dotatie  €      21.000  €   23.000  €    28.500
Totaal lasten   €      30.500  €   34.749  €    39.737
       
Resultaat (baten - lasten)  €        2.000  €  -12.848  €  -27.041
Let op, conceptcijfers. Vanwege coronacrisis is de formele vaststelling uitgesteld tot 2021      


Toelichting

Stichting de Doopsgezinde Zending draagt zoveel mogelijk zorg voor de benodigde inkomsten voor haar activiteiten. Hierbij wordt jaarlijks via collectes en de uitnodiging tot het doen van giften geld ingezameld; tevens wordt regelmatig een beroep gedaan op de Doopgezinde Zendingsvereniging.

De inkomsten worden besteed aan projecten op diverse werelddelen. Daarnaast wordt een klein deel van de ontvangen inkomsten gebruikt voor communicatie, PR en bestrijding van noodzakelijke onkosten van bestuur en commissies.

De Doopsgezinde Zendingsvereniging heeft leden waaraan conform de statuten jaarlijks een contributie wordt gevraagd. Daarnaast beschikt de vereniging over een beperkt vermogen.

De opbrengsten van de vereniging worden in principe aangewend voor steun aan de stichting. Daarnaast wordt een gedeelte gebruikt voor d kasten verbonden aan de ledenvergaderingen, de verenigingsadministratie, het ambtelijk secretariaat en de noodzakelijke administratiekosten in verband met wettelijke regels voor het financiële beheer.

Terug naar overzicht 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl