Anbi A t/m Z

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Stichting Doopsgezinde Vrouwenzendingshulp | Opgeven 01-01-2018 te Hoofddorp
RSIN/Fiscaal nummer:815619133
Adres:Gudumholm 20
Postcode:2133 HH
Postdres:Gudumholm 20
Postcode:2133 HH
Plaats:Hoofddorp

De Stichting Vrouwen Zendingshulp is een stichting die behoort tot de Algemene Doopsgezinde Sociëteit in Nederland.

Deze stichting is als annexe instelling een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Stichtng Vrouwen Zendingshulp.

 

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste vijf, bij voorkeur vrouwelijke, leden.

 

C. Doelstelling/visie.

 

  1. De Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS), verder te noemen de Sociëteit, opgericht in 1811 en gevestigd te Amsterdam, verenigt doopsgezinde gemeenten in een verbond.
  2. De Sociëteit stelt zich ten doel dienstbaar te zijn aan haar leden. Zij vertegenwoordigt de gezamenlijke gemeenten naar buiten.
  3. Zij tracht haar doel te bereiken:

a)       door het in stand houden van een Seminarium

b)      door het ondersteunen van hulpbehoevende gemeenten, in het bijzonder voor de instandhouding van predikantsplaatsen. Zij is bevoegd aan ondersteuning voorwaarden te verbinden;

c)       door het voeren van een gemeenschappelijk beleid door de leden van de Sociëteit, hun regionale verbanden en doopsgezinde organisaties en instellingen door het plegen van overleg met dezen.

d)      door de leden van de Sociëteit, de regionale verbanden van leden en de instellingen en organisaties behulpzaam te zijn bij de volvoering van hun taken

e)      door het uitgeven van publicaties;

f)        door het bevorderen van de gemeenschap van haar leden met andere kerken, in het bijzonder die welke deel uitmaken van de Raad van Kerken in Nederland, van de Wereldraad van Kerken en van de Mennonite World Conference (Doopsgezind Wereld Congres) en het bevorderen van contact met andere levensbeschouwelijke groeperingen;

g)       met alle andere ten dienste staande middelen.

 

D. Beleidsplan.

De stichting heeft ten doel het Doopsgezinde werk van de  Evangelieverbreiding met woord en daad te steunen, op de bijzondere wijze, de vrouw eigen.

 

E. Beloningsbeleid.

Bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De stichting doet in een jaarlijkse brief verslag van haar activiteiten. De brief wordt gezonden aan de jaarvergadering van de Doopsgezinde Broederschap,  de Doopsgezinde gemeenten in Nederland en allen die de stichting financieel steunen.

G. Voorgenomen bestedingen.

De stichting ondersteunt jaarlijks diverse projecten in binnen- en buitenland financieel, waarbij  projecten voor vrouwen en door vrouwen prioriteit hebben.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Verkorte staat van Baten en Lasten  tbv ANBI   
       
  begroting  rekening rekening
  2016 2016 2015
       
Baten      
Opbrengsten uit bezittingen 50
33 1.926
Bijdragen gemeenten, particulieren en zusterkringen  3.500 3.361 4.968
Subsidies en overige bijdragen van derden       
Overige Baten      
Totaal Baten   3.550 3.394 6.894
       
Lasten      
Projecten 24.000
22.800 22.775
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk      
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk      
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)       
Lasten overige eigendommen en inventarissen      
Salarissen (koster, organist e.d.)      
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 400
324 938
Overige Lasten      
Totaal Lasten   24.400 23.124 23.713
       
Resultaat (baten - lasten)  -20.850 -19.730 -16.819
Terug naar overzicht 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2021 Doopsgezind.nl