Anbi A t/m Z

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Gemeenschap Doopsgezind Broederschapswerk te Breda
RSIN/Fiscaal nummer:002956895
Website adres:www.doopsgezind-bezinning.nl
E-mail:info@doopsgezind-bezinning.nl
Adres:Neubourgstraat 28
Postcode:4834 JM
Postdres:Neubourgstraat 28
Postcode:4834 JM
Plaats:Breda

De Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk is een annexe instelling van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit.

De stichting is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk.

 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door een afvaardiging van de vereniging. In onze vereniging telt het bestuur 3 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de vereniging.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen. De ledenvergadering is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De ledenvergadering kan geadviseerd worden door een financiële commissie.

 

C. Doelstelling/visie

 1. De Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS), verder te noemen de Sociëteit, opgericht in 1811 en gevestigd te Amsterdam, verenigt doopsgezinde gemeenten in een verbond.
 2. De Sociëteit stelt zich ten doel dienstbaar te zijn aan haar leden. Zij vertegenwoordigt de gezamenlijke gemeenten naar buiten.
 3. Zij tracht haar doel te bereiken:
  1. door het in stand houden van een Seminarium
  2. door het ondersteunen van hulpbehoevende gemeenten, in het bijzonder voor de instandhouding van predikantsplaatsen. Zij is bevoegd aan ondersteuning voorwaarden te verbinden;
  3. door het voeren van een gemeenschappelijk beleid door de leden van de Sociëteit, hun regionale verbanden en doopsgezinde organisaties en instellingen door het plegen van overleg met dezen.
  4. door de leden van de Sociëteit, de regionale verbanden van leden en de instellingen en organisaties behulpzaam te zijn bij de volvoering van hun taken
  5. door het uitgeven van publicaties;
  6. door het bevorderen van de gemeenschap van haar leden met andere kerken, in het bijzonder die welke deel uitmaken van de Raad van Kerken in Nederland, van de Wereldraad van Kerken en van de Mennonite World Conference (Doopsgezind Wereld Congres) en het bevorderen van contact met andere levensbeschouwelijke groeperingen;
  7. met alle andere ten dienste staande middelen.

Als Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk onderschrijven we deze doelstelling.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Algemene Doopsgezinde Sociëteit.

Op de website www.doopsgezind-bezinning.nl vindt u een overzicht van alle werkgroepen.

 

E. Beloningsbeleid

Leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten

Het bestuur is betrokken bij het in stand houden en financieren van de verschillende werkgroepen: de Bijbel & de Lezer, de Retraites, de zorg voor kringwerk in vacante gemeenten en de lekenpredikerscursus. 

 

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen zijn door de jaren heen relatief constant voor de werkgroep de Bijbel & de Lezer. Wel is een afname te zien in de uitgifte van de jaarmappen van deze werkgroep (dit betreft voor het grootste gedeelte de post overige opbrengsten). De bestedingen voor de retraites en vacante gemeenten wisselt door de jaren heen en zijn daardoor lastig te begroten. In 2018 is de vereniging omgezet in een stichting wat heeft geleid tot extra bestuurskosten. De retraites vinden elk jaar plaats. De vraag naar ondersteuning voor kringwerk in vacante gemeenten lijkt toe te nemen.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Verkorte staat van Baten en Lasten  tbv ANBI      
       
   begroting  rekening  begroting 
  2021 2021 2020
       
Baten      
Opbrengsten uit bezittingen                   -                     -                     -  
Bijdragen leden                   -                     -                     -  
Subsidies en overige bijdragen van derden                    -              2.151                   -  
Overige Baten            1.400            1.133            1.400
Totaal Baten             1.400            3.284            1.400
       
Lasten      
Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)                    -                     -                     -  
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk                   -                     -                     -  
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk                   -              1.200                   -  
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)                    -                     -                     -  
Werkgroepen            6.000            3.632            6.000
Salarissen (koster, organist e.d.)                   -                     -                     -  
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente            1.400            1.039            1.400
Overige Lasten                   -                     -                     -  
Totaal Lasten             7.400            5.871            7.400
       
Resultaat (baten - lasten)           -6.000           -2.587           -6.000
Terug naar overzicht 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl