Anbi A t/m Z

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Doopsgezinde Historische Kring te Heemstede
RSIN/Fiscaal nummer:813832779
Website adres:www.dhkonline.nl
E-mail:secretaris@DHkonline.nl
Adres:Scholtenlaan 208
Postcode:2105 PL
Postdres:Scholtenlaan 208
Postcode:2105 PL
Plaats:Heemstede

De Vereniging stelt zich ten doel:
- de bestudering van de geschiedenis der Doopsgezinden en aanverwante stromingen;
- de bevordering van de Doopsgezinde geschiedenisbeoefening ;
- de bezinning op de dopers traditie.

De vereniging is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde SociŽteit heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Doopsgezinde Historische Kring.

B. Samenstelling bestuur

Het beheer van de vereniging ligt bij het bestuur en wordt gevormd door een afvaardiging uit de leden van de vereniging. Het bestuur telt minimaal 5 en maximaal 7 leden, die worden gekozen door de algemene vergadering van de vereniging.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de financiŽle middelen van de vereniging. De algemene vergadering is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De algemene vergadering kan geadviseerd worden door een financiŽle commissie.

C. Doelstelling/visie

 1. De Algemene Doopsgezinde SociŽteit (ADS), verder te noemen de SociŽteit, opgericht in 1811 en gevestigd te Amsterdam, verenigt doopsgezinde gemeenten in een verbond.
 2. De SociŽteit stelt zich ten doel dienstbaar te zijn aan haar leden. Zij vertegenwoordigt de gezamenlijke gemeenten naar buiten.
 3. Zij tracht haar doel te bereiken:
  1. door het in stand houden van een Seminarium
  2. door het ondersteunen van hulpbehoevende gemeenten, in het bijzonder voor de instandhouding van predikantsplaatsen. Zij is bevoegd aan ondersteuning voorwaarden te verbinden;
  3. door het voeren van een gemeenschappelijk beleid door de leden van de SociŽteit, hun regionale verbanden en doopsgezinde organisaties en instellingen door het plegen van overleg met dezen.
  4. door de leden van de SociŽteit, de regionale verbanden van leden en de instellingen en organisaties behulpzaam te zijn bij de volvoering van hun taken
  5. door het uitgeven van publicaties;
  6. door het bevorderen van de gemeenschap van haar leden met andere kerken, in het bijzonder die welke deel uitmaken van de Raad van Kerken in Nederland, van de Wereldraad van Kerken en van de Mennonite World Conference (Doopsgezind Wereld Congres) en het bevorderen van contact met andere levensbeschouwelijke groeperingen;
  7. met alle andere ten dienste staande middelen.

De Doopsgezinde Historische kring onderschrijft deze doelstelling.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Algemene Doopsgezinde SociŽteit kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Algemene Doopsgezinde SociŽteit.

De Doopsgezinde Historische Kring (DHK) heeft sinds haar oprichting in 1974 tot doel de geschiedenis van doopsgezinden en daaraan gerelateerde stromingen in de Nederlanden te onderzoeken en de geschiedbeoefening van doopsgezinde geschiedenis te bevorderen om zo het verleden toegankelijk te maken, kennis daarover uit te breiden, te verbreden en te verdiepen, mythes te doorbreken en vooronderstellingen te toetsen.

De DHK poogt deze doelstelling te realiseren door in de eerste plaats een jaarboek getiteld Doopsgezinde Bijdragen uit te geven en twee maal per jaar studiebijeenkomsten te organiseren voor haar leden.

Daarnaast geeft de DHK (geannoteerde) bronnen uit, zoals de reeksen Manuscripta Mennonitica en de Doperse Stemmen. Met het digitale platform DHKonline wil de DHK een overzicht bieden van bronnenmateriaal, literatuur en bibliografische kennis aan de geÔnteresseerde onderzoeker van doopsgezinde geschiedenis. Regelmatig organiseert de DHK naast de jaarlijkse studiebijeenkomsten ook (gelegenheids)symposia, boekpresentaties of werkt zij mee aan tentoonstellingen. Dit doet zij zelfstandig, in samenwerking met soortgelijke verenigingen (nationaal en internationaal) of met wetenschappelijke instellingen zoals bijvoorbeeld het Doopsgezind Seminarium aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

De DHK is een vereniging die openstaat voor doopsgezinden en niet-doopsgezinden, voor nieuwsgierige leken en professionele onderzoekers; kortom voor iedereen die de belangstelling voor doopsgezinde geschiedenis met ons deelt.†

E. Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed. De vereniging heeft geen werknemers.

F. Verslag Activiteiten

Voor de activiteiten van de vereniging verwijzen wij naar onze website www.DHKonline.nl.

Het bestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van de vereniging.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen lager uitvallen dan de bestedingen van de vorige verslagjaren. De afgelopen jaren zijn gekenmerkt door investeringen in de website en de kosten van het jubileum.

Zorgen baren de steeds verder stijgende porto kosten van onze mailingen. Een contributieverhoging in de toekomst valt niet uit te sluiten..

Verkorte staat van Baten en Lasten† tbv ANBI
†begroting† rekening rekening
2016 2016 2015
Ä Ä Ä
Baten
Opbrengsten uit bezittingen 0 2 2.511
Contributies 18.000 18.129 18.780
Subsidies en overige bijdragen van derden† 0 0 0
Totaal baten† 18.000 18.131 21.291
Lasten
Doopsgezinde bijdragen† 14.000 14.607 17.773
Website 3.000 3.624 4.011
Kosten vereniging 1.000 1.006 1.482
Salarissen (koster, organist e.d.) 0 0 0
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 1.500 1.988 1.505
Lasten overige eigendommen en inventarissen† 0 0 0
Totaal lasten† 19.500 21.225 24.771
Resultaat (baten - lasten) -1.500 -3.094 -3.480


Terug naar overzichtMeer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2019 Doopsgezind.nl