Anbi A t/m Z

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Stichting Fryske Fermanje te Poppenwier
RSIN/Fiscaal nummer:818597525
Adres:Buitenbuorren 10
Postcode:9013 CC
Postdres:Buitenbuorren 10
Postcode:9013 CC
Plaats:Poppenwier

De stichting heeft als doel het in staand houden van monumenten als bedoeld in de Monumentenwet 1988 en voorts het in stand houden van Doopsgezinde Vermaningen (kerken) in Friesland en hiertoe Doopsgezinde Vermaningen. (kerken) in eigendom verkrijgen (statuten artikel 2). Dit is nu van toepassing op de Doopsgezinde kerken in Akkrum, Aldeboarn, Poppenwier en Terherne.

Deze Stichting is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Stichting Fryske Fermanje..

 

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit 4 personen en wordt benoemd door de Doopsgezinde Gemeente Mid-Fryslân, De Friese Doopsgezinde Sociëteit en de Raad van Toezicht.

 

C. Doelstelling/visie.

  1. De Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS), verder te noemen de Sociëteit, opgericht in 1811 en gevestigd te Amsterdam, verenigt doopsgezinde gemeenten in een verbond.
  2. De Sociëteit stelt zich ten doel dienstbaar te zijn aan haar leden. Zij vertegenwoordigt de gezamenlijke gemeenten naar buiten.
  3. Zij tracht haar doel te bereiken:

a)       door het in stand houden van een Seminarium

b)      door het ondersteunen van hulpbehoevende gemeenten, in het bijzonder voor de instandhouding van predikantsplaatsen. Zij is bevoegd aan ondersteuning voorwaarden te verbinden;

c)       door het voeren van een gemeenschappelijk beleid door de leden van de Sociëteit, hun regionale verbanden en doopsgezinde organisaties en instellingen door het plegen van overleg met dezen.

d)      door de leden van de Sociëteit, de regionale verbanden van leden en de instellingen en organisaties behulpzaam te zijn bij de volvoering van hun taken

e)      door het uitgeven van publicaties;

f)        door het bevorderen van de gemeenschap van haar leden met andere kerken, in het bijzonder die welke deel uitmaken van de Raad van Kerken in Nederland, van de Wereldraad van Kerken en van de Mennonite World Conference (Doopsgezind Wereld Congres) en het bevorderen van contact met andere levensbeschouwelijke groeperingen;

g)       met alle andere ten dienste staande middelen.

Als Stichting Fryske Fermanje onderschrijven we deze doelstelling.

 

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Algemene Doopsgezinde Sociëteit

 

E. Beloningsbeleid.

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen gemaakte kosten..

F. Verslag Activiteiten.

Jaarlijks legt het bestuur verantwoording af aan de raad van Toezicht. Het jaarverslag is op te vragen bij het secretariaat.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) kunnen per jaar kunnen wisselend zijn en zijn afhankelijk van het clusteren van onderhoudswerkzaamheden danwel uitvoering van restauraties.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen zijn afwijkend van het voorgaande jaar.

Verkorte staat van Baten en Lasten  tbv ANBI      
       
   begroting  rekening rekening
  2019 2019 2018
       
Baten      
Huuropbrengsten   32.254 33.253
Rente   95 376
Subsidies en overige bijdragen van derden    7.940 7.940
Totaal Baten  0 40.289 41.569
       
Lasten      
Onderhouds- en restauratiekosten   35.892 12.642
Enewrgiekosten   49 92
Verzekeringen   4.161 3.746
Directievoering / wervingskosten   726 1.641
Gemeentelijke heffingen   1.804 1.778
Algemene kosten   3.252 4.522
Totaal Lasten  0 45.884 24.421
       
Resultaat (baten - lasten) 0 -5.595 17.148
Terug naar overzicht 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2021 Doopsgezind.nl