Anbi A t/m Z

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Stichting Doopsgezind Kindersteunfonds te Haarlem
RSIN/Fiscaal nummer:800147741
Website adres:www.doopsgezindkindersteunfonds.nl/
E-mail:info@doopsgezindkindersteunfonds.nl
Adres:Verspronckweg 11
Postcode:2023 BA
Postdres:Verspronckweg 11
Postcode:2023 BA
Plaats:Haarlem

De Stichting Doopsgezind Kindersteunfonds is door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). De stichting voldoet aan de bepalingen van artikel 1a lid 1 letter j van het Uitvoeringsbesluit van de Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 en de leden 7 en 8 van dat artikel en wel als volgt:

 1. De officiële naam luidt: Stichting Doopsgezind Kindersteunfonds, statutaire zetel: Haarlem
 2. De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 41225480; het RSIN nummer is 800147741.
 3. Het postadres is: Verspronckweg 11, 2023 BA Haarlem, telefoonnummer 023 - 526 1847; het e-mailadres is: Hoekema@dds.nl
 4. De doelstelling van de stichting zoals geformuleerd in de statuten luidt:
  De stichting heeft ten doel het verstrekken van financiële steun aan of ten behoeve van kinderen van ten hoogste vijf en twintig jaar van Doopsgezinde ouders die naar het oordeel van het bestuur daarvoor in aanmerking komen alsmede aan kinder- of jeugdwerk in de Doopsgezinde Broederschap en daarbuiten.
 5. Het beleid van het bestuur is erop gericht om uit de opbrengsten van het vermogen uitkeringen te doen in het kader van de in de statuten van de stichting omschreven doelstelling.  Het bestuur zal tot een dergelijke uitkering eerst overgaan, nadat aan de hand van ingewonnen informatie (bijvoorbeeld bij predikanten of kerkenraden) is vastgesteld dat het verzoek om een financiële ondersteuning gerechtigd is en past binnen de doelstelling van de stichting.
 6. Samenstelling van het bestuur:
  G.H. Kaars Sijpesteijn, voorzitter
  A.G. Hoekema, secretaris
  J.W. Keizer, penningmeester   
  De bestuursleden ontvangen geen enkele beloning. De stichting heeft geen medewerkers in dienst.

Activiteiten Doopsgezind Kindersteunfonds

2017
In totaal kon ongeveer 33.000 Euro worden uitgekeerd (2015: 35.000 Euro). Ondanks hogere dividendopbrengsten en iets lagere bankkosten leverde dit toch opnieuw een negatief resultaat op van bijna 7.000 Euro (2015: ruim 15.000 Euro).

In het bestuur vonden geen mutaties plaats.

2018
Het Doopsgezind Kindersteunfonds ontving in 2018 21 aanvragen, waarvan verschillende voor meerdere kinderen uit één gezin.

2019
Het Kindersteunfonds heeft in 2019 22 aanvragen gehonoreerd

Grosso modo kunnen de toegekende uitkeringen als volgt gerubriceerd worden:

• Jongerenactiviteiten vanuit Doopsgezinde gemeenten of instellingen: 2x
• Medisch/sociale omstandigheden van kinderen/jongeren waarvan de ouders een band met een doopsgezinde gemeente hebben: 2x
• Studie van kinderen/jongeren uit doopsgezinde gezinnen of gezinnen met een band met een doopsgezinde gemeente hebben: 9x
• Medisch/sociale/educatieve projecten in het buitenland: 3x
• Bijzondere (reis-)kosten: 3x, waarvan eenmaal voor en kind van vluchtelingen.
Uit de uitkeringen blijkt, dat het bestuur van het Kindersteunfonds een ruime interpretatie hanteert van de doelstelling, die elders op deze website wordt vermeld.

In 2019 kon in totaal € 38.420,50 worden uitgekeerd. Het bedrag dat aan dividend werd ontvangen (inclusief dividendbelasting) bedroeg € 39.728. De exploitatierekening had een licht negatief resultaat van € 2.303. In 2018 kon ruim 29.000 euro worden uitgekeerd. Inkomsten en uitgaven waren in balans; er resulteerde een positief saldo van 8.700 euro, dat aan het kapitaal is toegevoegd. In 2017 was sprake van een klein positief saldo van 123 Euro; in 2016 was er een negatief saldo van 7000 Euro.

Terug naar overzicht 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2021 Doopsgezind.nl