Anbi A t/m Z

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Stichting Broederschapshuis Bilthoven te Amsterdam
RSIN/Fiscaal nummer:004384258
Adres:Lomanstraat 82 hs
Postcode:1075 RG
Postdres:Lomanstraat 82 hs
Postcode:1075 RG
Plaats:Amsterdam

Deze stichting is ingericht naar burgelijkrecht maar is onderdeel de Algemene Doopsgezinde SociŽteit in Nederland. Het geniet eigen rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde SociŽteit heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op deze "annexe instelling".

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van deze instelling bestaat uit de volgende personen:

  • mevr. J.F. Tigchelaar-Smeding | voorzitter
  • dhr. J.J. Hangelbroek | secetaris
  • dhr. E.J.M. GŁlcher | penningmeester.
  • dhr. J. van der Laag
  • dhr. J.R. Niemantsverdriet
  • dhr. H.J. Hofman

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de financiŽle middelen. De financiŽn worden gecontroleerd door kascommissie. Op verzoek kan de jaarrekening worden overlegd aan de Algemene Doopsgezinde SociŽteit.

C. Doelstelling/visie

Het doel van de Stichting is het beheren van de aan haar toevertrouwde eigendommen ter bevordering van de Broederschap der Mensheid.

D. Beleidsplan

De stichting tracht dit doel te bereiken door de tot haar beschikbaar staande middelen zo effectief mogelijk te beheren en de opbrengsten jaarlijks uit te keren aan goede doelen.

E. Beloningsbeleid

De bestuursleden geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

In 2015 honoreerde het bestuur een zevental aanvragen met een gezamenlijke waarde
van Ä 60.000.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

VERKORTE STAAT VAN BATEN EN LASTEN†††
2015
Totaal baten Onroerend Goed† 65.450
Lasten Onroerend Goed 67.896
Overige lasten 5.140
Subsidies 59.500
Totaal lasten 132.536
Totaal financiŽle baten en lasten 40.750
RESULTAAT -26.336
VOORGENOMEN BESTEDINGEN†
2016
Subsidies 60.000
Totaal 60.000
Terug naar overzicht 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2023 Doopsgezind.nl