Anbi A t/m Z

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Stichting De Blok te Haarlem
RSIN/Fiscaal nummer:815656336
Adres:Ter Weeuwenstraat 1
Postcode:2034 KN
Postdres:Ter Weeuwenstraat 1
Postcode:2034 KN
Plaats:Haarlem

ANBI

Stichting De Blok is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. De stichting voldoet aan de bepalingen van artikel 1 a lid 1 letter j van het Uitvoeringsbesluit van de Algemene Wet inzake rijksbelastingen 1994 en de leden 7 en 8 van dat artikel en wel als volgt:

 1. De officiŽle naam is: Stichting De Blok.
 2. De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 41.22.27.54, en het RSIN nummer is 81656336.
 3. Het postadres van de stichting is: Frankestraat 24, 2011 HV Haarlem.
 4. De doelstelling van de stichting zoals geformuleerd in de statuten, vastgelegd in de akte op 3 april 1974 verleden voor notaris Schmedding te Amsterdam luidt: ďhet behartigen van de belangen van het geestelijk en maatschappelijk werk in de ruimste zin genomen van de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Haarlem.
 5. Het beleid: De stichting tracht haar doel te bereiken ofwel door het doen van giften uit haar inkomsten ofwel door het verstrekken van geldleningen uit haar kapitaal, dat is ontstaan door samenvoeging in 1974 van de kapitalen van negen kleine fondsen. Tegelijkertijd wordt getracht het vermogen ten minste in stand te houden en de inflatie te compenseren door het kapitaal te beleggen.
 6. Het bestuur van de stichting is thans samengesteld uit 5 personen:
  • de heer J.J. v.d. Sande, voorzitter.
  • Drs. G.E. Buijn, penningmeester.
  • Mevr. J. Teeuwen-Hos, secretaris.
  • Mevr. A.G. Jonker-Vreeken, lid, en
  • de heer E.N. van Katswaarde, lid.
 7. Baten en Lasten: Het startkapitaal van de stichting is gevormd door samenvoeging van negen fondsen die onder beheer van de Kerkenraad van de VDGH stonden. De inkomsten bestaan vrijwel uitsluitend uit de opbrengst van dit kapitaal. De jaarlijkse uitgaven bestaan voor het grootste gedeelte uit vergoeding van de kosten van de Commissie Maatschappelijk Werk van de VDGH inclusief de loonkosten van de maatschappelijk werkster, de financiŽle ondersteuning van de ouderenvakanties, en individuele financiŽle aanvragen. Verder vergoeding van de kosten van het werk van het College van Diaconessen, inclusief de Buitendag van de VDGH en kerstattenties van de kroonjarigen, en voorts honorering van andere verzoeken om financiŽle ondersteuning van projecten met een maatschappelijk karakter. Zo bedroegen in het jaar 2016 de baten Ä 99.040,81 en de lasten Ä 68.852,70. Het resultaat, Ä 30.188,11, werd deels voor koopkrachtdaling toegevoegd aan het eigen vermogen. Een bedrag van Ä 10.000 is gereserveerd voor toekomstige projecten omdat de reorganisatie van de financiering van de VDGH een toename van de jaarlijkse uitgaven van De Blok met zich mee zal brengen en bovendien uitbreiding van het werkterrein van De Blok buiten Haarlem meer aandacht krijgt.
 8. De bestuurders ontvangen geen beloning.
 9. Het bestuur van stichting De Blok probeert de steunverlening zoveel mogelijk analoog aan de doelstellingen van de voorheen 9 ďkleine fondsenĒ af te handelen.


Terug naar overzichtMeer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2019 Doopsgezind.nl