Anbi A t/m Z

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Stichting De Blok te Haarlem
RSIN/Fiscaal nummer:815656336
Adres:Ter Weeuwenstraat 1
Postcode:2034 KN
Postdres:Ter Weeuwenstraat 1
Postcode:2034 KN
Plaats:Haarlem

ANBI

Stichting De Blok is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. De stichting voldoet aan de bepalingen van artikel 1 a lid 1 letter j van het Uitvoeringsbesluit van de Algemene Wet inzake rijksbelastingen 1994 en de leden 7 en 8 van dat artikel en wel als volgt:

 1. De officiële naam is: Stichting De Blok.
 2. De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 41.22.27.54, en het RSIN nummer is 81656336.
 3. Het postadres van de stichting is: Frankestraat 24, 2011 HV Haarlem.
 4. De doelstelling van de stichting zoals geformuleerd in de statuten, vastgelegd in de akte op 3 april 1974 verleden voor notaris Schmedding te Amsterdam luidt: “het behartigen van de belangen van het geestelijk en maatschappelijk werk in de ruimste zin genomen van de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Haarlem.
 5. Het beleid: De stichting tracht haar doel te bereiken ofwel door het doen van giften uit haar inkomsten ofwel door het verstrekken van geldleningen uit haar kapitaal, dat is ontstaan door samenvoeging in 1974 van de kapitalen van negen kleine fondsen. Tegelijkertijd wordt getracht het vermogen ten minste in stand te houden en de inflatie te compenseren door het kapitaal te beleggen.
 6. Het bestuur van de stichting is thans samengesteld uit 5 personen:
  • de heer J.J. v.d. Sande, voorzitter.
  • Drs. G.E. Buijn, penningmeester.
  • Mevr. J. Teeuwen-Hos, secretaris.
  • Mevr. A.G. Jonker-Vreeken, lid, en
  • de heer E.N. van Katswaarde, lid.
 7. Baten en Lasten: Het startkapitaal van de stichting is gevormd door samenvoeging van negen fondsen die onder beheer van de Kerkenraad van de VDGH stonden. De inkomsten bestaan vrijwel uitsluitend uit de opbrengst van dit kapitaal. De jaarlijkse uitgaven bestaan voor het grootste gedeelte uit vergoeding van de kosten van de Commissie Maatschappelijk Werk van de VDGH inclusief de loonkosten van de maatschappelijk werkster, de financiële ondersteuning van de ouderenvakanties, en individuele financiële aanvragen. Verder vergoeding van de kosten van het werk van het College van Diaconessen, inclusief de Buitendag van de VDGH en kerstattenties van de kroonjarigen, en voorts honorering van andere verzoeken om financiële ondersteuning van projecten met een maatschappelijk karakter. Zo bedroegen in het jaar 2019 de baten € 102.154,97 en de lasten € 89.542,18. Het resultaat in 2019, € 12.612,79, is € 3.256,71 hoger dan in 2018. Dit is grotendeels toe te schrijven aan een vermeerdering van € 12.239,36 van de inkomsten uit beleggingen. Deze waardeverandering van de beleggingen bedroeg + € 473.334,00. Hiermee werd de waardeverandering van beleggingen in 2018 van - € 215.213,00 meer dan gecompenseerd. De koopkrachtcorrectie bedroeg in 2019 2,6 %, overeenkomend met € 73.725,83. Het resultaat van baten en lasten werd aan het eigen vermogen toegevoegd, mede gezien de toegenomen volatiliteit van de beleggingen in de afgelopen twee jaar en de onzekere toekomstverwachtingen.
 8. De bestuurders ontvangen geen beloning.
 9. Het bestuur van stichting De Blok probeert de steunverlening zoveel mogelijk analoog aan de doelstellingen van de voorheen 9 “kleine fondsen” af te handelen.
Terug naar overzicht 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2021 Doopsgezind.nl