Anbi A t/m Z

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Stichting `Minniste Help` te Leeuwarden
Adres:Hoofdstraat 43
Postcode:9813 GR
Postdres:Hoofdstraat 43
Postcode:9813 GR
Plaats:Leeuwarden

De Stichting stelt zich ten doel het zowel financieel als moreel ondersteunen van mensen die zich bevinden aan de sociaal- economisch-maatschappelijke onderkant van de maatschappij.

De Algemene Doopsgezinde SociŽteit heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op Stichting Minniste Help te Leeuwarden.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door een afvaardiging uit de Doopsgezinden Gemeenten en Kringen en telt tenminste drie leden en ten hoogste negen leden.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de financiŽle middelen.

C. Doelstelling/visie.

  1. De Algemene Doopsgezinde SociŽteit (ADS), verder te noemen de SociŽteit, opgericht in 1811 en gevestigd te Amsterdam, verenigt doopsgezinde gemeenten in een verbond.
  2. De SociŽteit stelt zich ten doel dienstbaar te zijn aan haar leden. Zij vertegenwoordigt de gezamenlijke gemeenten naar buiten.
  3. Zij tracht haar doel te bereiken:

a)†††††† door het in stand houden van een Seminarium

b)††††† door het ondersteunen van hulpbehoevende gemeenten, in het bijzonder voor de instandhouding van predikantsplaatsen. Zij is bevoegd aan ondersteuning voorwaarden te verbinden;

c)†††††† door het voeren van een gemeenschappelijk beleid door de leden van de SociŽteit, hun regionale verbanden en doopsgezinde organisaties en instellingen door het plegen van overleg met dezen.

d)††††† door de leden van de SociŽteit, de regionale verbanden van leden en de instellingen en organisaties behulpzaam te zijn bij de volvoering van hun taken

e)††††† door het uitgeven van publicaties;

f)††††††† door het bevorderen van de gemeenschap van haar leden met andere kerken, in het bijzonder die welke deel uitmaken van de Raad van Kerken in Nederland, van de Wereldraad van Kerken en van de Mennonite World Conference (Doopsgezind Wereld Congres) en het bevorderen van contact met andere levensbeschouwelijke groeperingen;

g)†††††† met alle andere ten dienste staande middelen.

Als Stichting Minniste Help onderschrijven we deze doelstelling .

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Algemene Doopsgezinde SociŽteit kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Algemene Doopsgezinde SociŽteit


E. Beloningsbeleid.

†Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

Het bestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van de Stichting.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Verkorte staat van Baten en Lasten† tbv ANBI††
†begroting† rekening rekening
2015 2015 2014
baten
Saldi voorgaande jaren - 2.450 4.250
Bijdragen particulieren - 250 350
Bijdragen Doopsgezinde Gemeenten - 400 900
†Bijdragen Fondsen e.d.† - 1.000 1.700
Totaal baten† - 4.100 7.200
lasten
†Bestedingen hulp vragen Doopsgezinde gemeenten† - 250 600
†Bestedingen voor asielzoekers ca. - 3.250 5.250
†Bijdragen medische kosten asielzoekers - 250 1.000
†Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente - 350 350
Totaal lasten† - 4.100 7.200
Resultaat (baten - lasten) - - -

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Terug naar overzicht 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2021 Doopsgezind.nl