Anbi A t/m Z

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Stichting tot Beheer van de Bibliotheek van de Verenigde Doopsgezinde Gemeentete Amsterdam te Amsterdam
RSIN/Fiscaal nummer:815571641
Website adres:www.vdga.nl
E-mail:bibliotheek@vdga.nl
Adres:Frans van Mierisstraat 69-huis
Postcode:1071RL
Postdres:Frans van Mierisstraat 69-huis
Postcode:1071RL
Plaats:Amsterdam

Doel van de stichting is het beheer, de instandhouding, de aanvulling en de uitbreiding van de bibliotheek, dan wel bepaalde onderdelen daarvan, toebehorende aan de Verenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam (VDGA), met name wat betreft de zich bij de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Amsterdam in bruikleen bevindende collecties, zijnde die bestanddelen van de genoemde bibliotheek die door zowel de VDGA als de UB als zodanig zullen worden beschouwd. Dit betreft zowel de collectie die in negentienhonderdnegentien als de collectie die in negentienhonderddrieënzeventig door de VDGA in bruikleen is gegeven voor de duur van dertig jaar met stilzwijgende verlening van dertig jaar.

De stichting is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Stichting tot Beheer van de Bibliotheek van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam.

 

 

B. Samenstelling bestuur

Het beheer van de stichting ligt bij het bestuur. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste vijf leden.

Het bestuur wordt gevormd door:

      -     tenminste één lid van de VDGA;

      -     één lid aangewezen door het Doopsgezind seminarium;

      -     één lid aangewezen door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit;

      -     overige leden aan te wijzen door de zittende bestuursleden.

De conservator van de collecties is als adviseur toegevoegd aan het bestuur.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de stichting. Het bestuur doet verslag aan de kerkenraad van de VDGA.

 

C. Doelstelling/visie

 1. De Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS), verder te noemen de Sociëteit, opgericht in 1811 en gevestigd te Amsterdam, verenigt doopsgezinde gemeenten in een verbond.
 2. De Sociëteit stelt zich ten doel dienstbaar te zijn aan haar leden. Zij vertegenwoordigt de gezamenlijke gemeenten naar buiten.
 3. Zij tracht haar doel te bereiken:
  1. door het in stand houden van een Seminarium
  2. door het ondersteunen van hulpbehoevende gemeenten, in het bijzonder voor de instandhouding van predikantsplaatsen. Zij is bevoegd aan ondersteuning voorwaarden te verbinden;
  3. door het voeren van een gemeenschappelijk beleid door de leden van de Sociëteit, hun regionale verbanden en doopsgezinde organisaties en instellingen door het plegen van overleg met dezen.
  4. door de leden van de Sociëteit, de regionale verbanden van leden en de instellingen en organisaties behulpzaam te zijn bij de volvoering van hun taken
  5. door het uitgeven van publicaties;
  6. door het bevorderen van de gemeenschap van haar leden met andere kerken, in het bijzonder die welke deel uitmaken van de Raad van Kerken in Nederland, van de Wereldraad van Kerken en van de Mennonite World Conference (Doopsgezind Wereld Congres) en het bevorderen van contact met andere levensbeschouwelijke groeperingen;
  7. met alle andere ten dienste staande middelen.

De Stichting tot Beheer van de Bibliotheek van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam onderschrijft deze doelstelling.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Algemene Doopsgezinde Sociëteit.

De stichting heeft als beleid:

 • het toegankelijk houden van de collectie Mennonitica voor (professionele) belangstellenden;
 • het verzamelen van zoveel mogelijk publicaties en gegevens over Nederlandse doopsgezinden, hun leraren  en hun gemeenten (Doopsgezind Documentatie Centrum);
 • het aanschaffen van (historisch) belangrijke boekwerken en publicaties over doopsgezinden en aanverwante stromingen.

 

E. Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed. De stichting heeft geen werknemers.

 

F. Verslag Activiteiten

De stichting organiseert geen activiteiten anders dan de punten genoemd onder beleid. De stichting werkt mee aan activiteiten georganiseerd door anderen door het beschikbaar stellen van kennis en stukken voor tentoonstellingen (dit laatste onder strenge voorwaarden).

Het bestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van de stichting.

 

G. Voorgenomen bestedingen

De bestedingen bestaan in hoofdzaak uit het aanschaffen van boeken en publicaties. De uitgaven hiervoor hangen af van het aanbod (meestal op veilingen). Indien een aanschaf, die belangrijk wordt geacht, het budget overschrijdt wordt het vermogen aangesproken en indien nodig fondsen buiten de stichting benaderd. De overige uitgaven (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Stichting tot beheer van de bibliotheek van de VDGA  
       
Verkorte staat van Baten en Lasten  tbv ANBI      
   begroting  rekening rekening
  2021 2021 2020
 
baten      
       
 Opbrengsten uit bezittingen 0 0 0
Overeengekomen bijdragen van derden 14.748 14.748 14.748
 Diverse inkomsten en giften  0 0 0
Totaal baten  14.748 14.748 14.748
       
lasten      
        
 Aanschaffingen  12.000 6.700 6.264
 Restauraties       
Kosten 1.500 951 89
Totaal lasten  13.500 7.651 6.353
       
Resultaat (baten - lasten) 1.248 7.097 8.395
Terug naar overzicht 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl