Anbi A t/m Z

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Stichting Erfgoed Doopsgezinde Gemeente Deventer te Deventer
Telefoon:0570-619433
RSIN/Fiscaal nummer:852432999
Website adres:www.hetpenninckshuis.nl
E-mail:info.hetpenninckshuis.nl
Adres:Brink 89 89
Postcode:7411 XB
Postdres:Postbus 462
Postcode:7400 AL
Plaats:Deventer

Deze stichting is al Annexe instelling onderdeel van de Doopsgezinde Gemeente Deventer.

De Doopsgezinde Gemeente te Deventer is een geloofsgemeenschap die behoort tot de† Algemene Doopsgezinde SociŽteit in Nederland.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.†† Zij maakt deel uit van het samenwerkingsverband van Doopsgezinden, Remonstranten en Vrienden van Geloofsgemeenschap Het Penninckshuis† te Deventer. Deze geloofsgemeenschap staat voor een vrij en verdraagzaam christendom.

De Algemene Doopsgezinde SociŽteit heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Doopsgezinde Gemeente te Deventer.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door een afvaardiging van deze gemeente. In onze gemeente telt de Doopsgezinde kerkenraad 3 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De leden van de Doopsgezinde kerkenraad maken tevens deel uit van het bestuur van het samenwerkingsverband.

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beheer van de financiŽle middelen van de gemeente. De diaconie maakt onderdeel uit van de geloofsgemeenschap. De ledenvergadering is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De ledenvergadering kan geadviseerd worden door een financiŽle commissie.

C. Doelstelling/Visie

  1. De Algemene Doopsgezinde SociŽteit (ADS) verder te noemen de SociŽteit, opgericht in 1811 te Amsterdam, verenigt de doopsgezinde gemeenten in een verbond.
  2. De SociŽteit stelt zich ten doel dienstbaar te zijn aan haar leden. Zij vertegenwoordigt de gezamenlijke gemeenten naar buiten.

3.†††††††† Zij tracht haar doel te bereiken:††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

a) door het in stand houden van een Seminarium

b) door het ondersteunen van hulpbehoevende gemeenten, in het bijzonder voor de instandhouding van predikantsplaatsen. Zij is bevoegd aan ondersteuning voorwaarden te verbinden;

c) door het voeren van een gemeenschappelijk beleid door de leden van de SociŽteit,†††† hun regionale verbanden en doopsgezinde organisaties en instellingen door het plegen van overleg† met dezen.

d) door de leden van de SociŽteit, de regionale verbanden van leden en de instellingen en organisaties behulpzaam te zijn bij de volvoering van hun taken.

e) door het uitgeven van publicaties; ††

f) door het bevorderen van de gemeenschap van haar leden met andere kerken, in het bijzonder die welke deel uit maken van de Raad van Kerken in Nederland, van de Wereldraad van Kerken en van de Mennonite World† Conference (Doopsgezind Wereld Congres) en het bevorderen van contact met andere levensbeschouwelijke groeperingen;

g) met alle andere ten dienste staande middelen.

Als Doopsgezinde Gemeente te Deventer onderschrijven wij deze doelstellingen.

D. Beleidsplan. †††††††††††††††††††††

Het beleidsplan van de Algemene Doopsgezinde SociŽteit kunt u vinden via deze link

Beleidsplan Algemene Doopsgezinde SociŽteit.

Het beleidsplan van de Doopsgezinde Gemeente Deventer is op de eigen site te raadplegen.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in het Rechtspositiereglement IDGP.† Er zijn geen overige medewerkers in loondienst. Leden van de kerkenraad en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.†††††††††††

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad respectievelijk het bestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente/geloofsgemeenschap. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. †Via de website www.hetpenninckshuis.nl† vindt u gegevens over onze activiteiten en zo nu en dan een digitale nieuwsbrief.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel† nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.†

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijke gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Verkorte staat van Baten en Lasten† tbv ANBI

†begroting

rekening

rekening

2014

2014

2013

baten

†Opbrengsten uit bezittingen

†30.000

32.200

31.200

†Bijdragen gemeenteleden

14.000

†9.500

13.800

†Subsidies en overige bijdragen van derden

†3.700

3.700

3.700

Totaal baten

†47.700

45.400

48.700

lasten

†Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)

33.000

37.300

41.500

†Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

7.000

8.300

6.800

†Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

8.300

9.800

6.400

†Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

15.000

21.000

17.000

†Salarissen (koster, organist e.d.)

†-

†-

† -

†Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

500

†600

00

†Lasten overige eigendommen en inventarissen

500

500

-2.300

Totaal lasten

64.300

77.500

†69.800

Resultaat (baten - lasten)

-16.600

-32.100

-21.100

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijke werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bedragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Terug naar overzicht 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2020 Doopsgezind.nl