Anbi A t/m Z

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Stichting Steunfonds Doopsgezinde Gemeente Huizen- Hilversum te Hilversum
RSIN/Fiscaal nummer:814333679
Website adres:www.dekapel.nu
E-mail:info@dekapel.nu
Adres:'s Gravelandseweg 144
Postcode:1217 GA
Postdres:'s Gravelandseweg 144
Postcode:1217 GA
Plaats:Hilversum

De Doopsgezinde Gemeente te Hilversum is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Algemene Doopsgezinde Sociėteit in Nederland.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde Sociėteit heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Doopsgezinde Gemeente Huizen-Hilversum welke is gevestigt te Hilversum.

De DGHH is een samenwerkingsverband aangegaan met de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum NPB, afdeling Hilversum (NPB-VH) en de Remonstrantse gemeente Hilversum e.o., die met hun stichtingen in 2001 de vereniging van rechtspersonen vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum (VGH) hebben opgericht. Ingaande 1 april 2006 zijn de Gemeente en de Stichting Steunfonds Doopsgezinde gemeente Huizen-Hilversum toegetreden.

 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Stichting ligt bij het bestuur van de stichting en bestaat uit een tweetal leden die respectievelijk de functies voorzitter /secretaris en penningmeester uitoefenen.

 

C. Doelstelling/visie

 1. De Algemene Doopsgezinde Sociėteit (ADS), verder te noemen de Sociėteit, opgericht in 1811 en gevestigd te Amsterdam, verenigt doopsgezinde gemeenten in een verbond.
 2. De Sociėteit stelt zich ten doel dienstbaar te zijn aan haar leden. Zij vertegenwoordigt de gezamenlijke gemeenten naar buiten.
 3. Zij tracht haar doel te bereiken:
  1. door het in stand houden van een Seminarium
  2. door het ondersteunen van hulpbehoevende gemeenten, in het bijzonder voor de instandhouding van predikantsplaatsen. Zij is bevoegd aan ondersteuning voorwaarden te verbinden;
  3. door het voeren van een gemeenschappelijk beleid door de leden van de Sociėteit, hun regionale verbanden en doopsgezinde organisaties en instellingen door het plegen van overleg met dezen.
  4. door de leden van de Sociėteit, de regionale verbanden van leden en de instellingen en organisaties behulpzaam te zijn bij de volvoering van hun taken
  5. door het uitgeven van publicaties;
  6. door het bevorderen van de gemeenschap van haar leden met andere kerken, in het bijzonder die welke deel uitmaken van de Raad van Kerken in Nederland, van de Wereldraad van Kerken en van de Mennonite World Conference (Doopsgezind Wereld Congres) en het bevorderen van contact met andere levensbeschouwelijke groeperingen;
  7. met alle andere ten dienste staande middelen.

De Stichting Steunfonds stelt zich -met behulp van het daartoe  bestemd vermogen -ten doel het (doen) ondersteunen van het werk van de Doopsgezinde Gemeente Huizen-Hilversum, (DGHH).

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Algemene Doopsgezinde Sociėteit kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Algemene Doopsgezinde Sociėteit.

Op de website www.dekapel.nu vindt u het beleidsplan 2013-2017 van onze Gemeente.

 

E. Beloningsbeleid

Er is geen beloningsbeleid noodzakelijk.

 

F. Verslag Activiteiten

Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u aan op www.dekapel.nu

 

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuļteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Verkorte staat van Baten en Lasten  tbv ANBI   
       
   begroting  rekening rekening
  nvt 2015 2014
Baten      
Opbrengsten uit bezittingen                -           1.107          2.201
Bijdragen gemeenteleden                -                -                 -  
Subsidies en overige bijdragen van derden                 -                -                 -  
Totaal baten                  -           1.107         2.201
       
Lasten      
Steun aan DGHH                 -          59.607        53.201
Beheer en administratiekosten                 -              409             401
Koersresultaat Mennofund                 -        -45.221       -67.790
Totaal lasten                  -         14.795       14.188
       
Resultaat (baten - lasten)                 -         13.688       16.389

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Terug naar overzicht 
  Meer informatie  
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2021 Doopsgezind.nl