Anbi A t/m Z

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Stichting Menno Simons SDMF te Witmarsum
Telefoon:0517-415983
RSIN/Fiscaal nummer:855857754
Website adres:www.doopsgezindemonumenten.nl
E-mail:mennojelliena@hetnet.nl
Adres:Kamperweg 12
Postcode:8748 CP
Postdres:Kamperweg 12
Postcode:8748 CP
Plaats:Witmarsum

Deze stichting behoort als Annexe instelling tot de Algemene Doopsgezinde Sociëteit in Nederland.

De Stichting Menno Simons SDMF is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Doopsgezinde Gemeente te Deventer.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Stichting Menno Simons SDMF wordt gevormd door het stichtingsbestuur, met daarin de functies voorzitter, secretaris en penningmeester.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen.

Het financieel verslag wordt ter informatie toegezonden naar de Algemene Doopsgezinde Sociëteit.

C. Doelstelling/Visie

  1. De Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS) verder te noemen de Sociëteit, opgericht in 1811 te Amsterdam, verenigt de doopsgezinde gemeenten in een verbond.
  2. De Sociëteit stelt zich ten doel dienstbaar te zijn aan haar leden. Zij vertegenwoordigt de gezamenlijke gemeenten naar buiten.

3.         Zij tracht haar doel te bereiken:                                                              

a) door het in stand houden van een Seminarium

b) door het ondersteunen van hulpbehoevende gemeenten, in het bijzonder voor de instandhouding van predikantsplaatsen. Zij is bevoegd aan ondersteuning voorwaarden te verbinden;

c) door het voeren van een gemeenschappelijk beleid door de leden van de Sociëteit,     hun regionale verbanden en doopsgezinde organisaties en instellingen door het plegen van overleg  met dezen.

d) door de leden van de Sociëteit, de regionale verbanden van leden en de instellingen en organisaties behulpzaam te zijn bij de volvoering van hun taken.

e) door het uitgeven van publicaties;   

f) door het bevorderen van de gemeenschap van haar leden met andere kerken, in het bijzonder die welke deel uit maken van de Raad van Kerken in Nederland, van de Wereldraad van Kerken en van de Mennonite World  Conference (Doopsgezind Wereld Congres) en het bevorderen van contact met andere levensbeschouwelijke groeperingen;

g) met alle andere ten dienste staande middelen.

Het bestuur van de Stichting Menno Simons SDMF luidt volgens artikel 2 van de statuten:

De stichting heeft ten doel het behoud en het uidragen van het Doopsgezinde culturele, historische en religieuze erfgoed als begonnen in de vijftiende eeuw.

D. Beleidsplan.                      

Het beleidsplan van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit kunt u vinden via deze link

Beleidsplan Algemene Doopsgezinde Sociëteit.

Het beleidsplan van de de Stichting Menno Simons SDMF kan als volgt worden samengevat:

Er worden door middel van bijdragen van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Friese Doopsgezinde Sociëteit, jaarlijkse collecten in de Doopsgezinde gemeenten, incidentele bijdragen van natuurlijke personen en uit andere middelen — zoals schenkingen, legaten, erfstellingen — gelden ingezameld om de doelstelling te realiseren:

Het verzorgen en uitvoeren van het dagelijks beheer en exploitatie van het monumentale doopsgezinde kerkgebouw aan de Grote Buren 28 te Pingjum en het Menno Simons monument met aanliggend gebied aan lt Fliet te Witmarsum, welke monumenten ten dienste staan van het ontvangen van bezoekers uit de gehele wereld.

Er wordt een (beperkte) reserve aangehouden ten behoeve van de financiering van de jaarlijkse onderhoudskosten van de monumenten van de Stichting Menno Simons SDMF.

E. Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden; alleen de werkelijk gemeente onkosten kunnen worden vergoed.

Vrijwilligers die de stichting bijstaan ontvangen voor hun werkzaamheden ook geen vergoeding; de werkelijk door hen gemaakte onkosten krijgen zij vergoed.       

F. Verslag Activiteiten

Het stichtingsbestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van de Stichting Menno Simons SDMF. Het bestuur vergadert regelmatig en begeleidt via een coordinator de vrijwilligers.

Het bestuur onderhoudt het contact met de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en met de Friese Doopsgezinde Sociëteit en brengt aan deze instanties verslag uit.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel  nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht. 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijke gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Verkorte staat van Baten en Lasten  tbv ANBI      
       
   begroting  rekening rekening
  2021 2020 2021
       
Baten      
donaties  €        8.000  €        7.849  €      11.394
giften Pingjum Schuilkerkje  €        2.500  €        3.135  €        1.600
collecten doopsgezinde gemeenten  €        1.500  €        1.205  €        2.224
bijdragen derden  €        7.500  €        7.500  €        5.000
Overige Baten  €           100  €           111  €           108
       
Totaal Baten   €      19.600  €      19.800  €      20.326
       
Lasten      
onderhoud schuilkerkje, monument, contorurenkerk  €        4.000  €        4.066  €        3.818
overige lasten beheer  €        2.500  €        2.420  €        2.115
kosten dienstverlening ADS  €        7.500  €        8.440  €        7.166
kosten ICT, verzekeringen, diversen  €          1.000  €         1.622  €            926
kanoorkosten  €        2.500  €        2.013  €        2.472
kosten vrijwilligers  €        1.500  €        1.135  €                -
       
Totaal Lasten   €      19.000  €      19.696  €      16.497
       
Resultaat (baten - lasten)  €           600  €           104  €        3.829

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijke werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bedragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Terug naar overzicht 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl