Anbi A t/m Z

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Doopsgezinde Gemeente Makkum te Makkum
RSIN/Fiscaal nummer:002663351
Website adres:doopsgezindmakkum.nl/
E-mail:info@doopsgezindmakkum.nl
Adres:Tuinstraat 16
Postcode:8754 CW
Postdres:Tuinstraat 16
Postcode:8754 CW
Plaats:Makkum

De Doopsgezinde Gemeente Makkum e.o. ofwel de Minniste Mienskip Makkum is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Algemene Doopsgezinde Sociëteit in Nederland. De Minniste Mienskip wil in Makkum een gastvrije open gemeente zijn.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Minniste Mienskip Makkum te Makkum.

 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door een afvaardiging van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 11 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Ledenvergadering is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De Ledenvergadering kan geadviseerd worden door een financiële commissie.

 

C. Doelstelling/visie

 1. De Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS), verder te noemen de Sociëteit, opgericht in 1811 en gevestigd te Amsterdam, verenigt doopsgezinde gemeenten in een verbond.
 2. De Sociëteit stelt zich ten doel dienstbaar te zijn aan haar leden. Zij vertegenwoordigt de gezamenlijke gemeenten naar buiten.
 3. Zij tracht haar doel te bereiken:
  1. door het in stand houden van een Seminarium
  2. door het ondersteunen van hulpbehoevende gemeenten, in het bijzonder voor de instandhouding van predikantsplaatsen. Zij is bevoegd aan ondersteuning voorwaarden te verbinden;
  3. door het voeren van een gemeenschappelijk beleid door de leden van de Sociëteit, hun regionale verbanden en doopsgezinde organisaties en instellingen door het plegen van overleg met dezen.
  4. door de leden van de Sociëteit, de regionale verbanden van leden en de instellingen en organisaties behulpzaam te zijn bij de volvoering van hun taken
  5. door het uitgeven van publicaties;
  6. door het bevorderen van de gemeenschap van haar leden met andere kerken, in het bijzonder die welke deel uitmaken van de Raad van Kerken in Nederland, van de Wereldraad van Kerken en van de Mennonite World Conference (Doopsgezind Wereld Congres) en het bevorderen van contact met andere levensbeschouwelijke groeperingen;
  7. met alle andere ten dienste staande middelen.

Als Minniste Mienskip Makkum onderschrijven we deze doelstelling.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Algemene Doopsgezinde Sociëteit.

Een korte samenvatting van het beleidsplan 2013-2017 van onze Mienskip:

Beleid voor de komende vier jaar: bouwen aan gemeenschapsvorming. We zoeken naar vormen, waarin voor de ouderen de vertrouwdheid is van altijd en voor de jongeren andere vormen van vieren en samenzijn.

Voorts willen we als Mienskip ons blijven inzetten voor een goede oecumenische            samenwerking.

Bovendien, daar waar mogelijk is, wil de Mienskip dienstbaar zijn aan de Makkumer      woon- en leefgemeenschap.

 

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de Rechtspositiereglement IDGP. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de 'Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland'. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
IDGP
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Diensten: actief meedoen van Mienskipsleden aan de zondagsdiensten en vrijdagavonddiensten.
Jeugd doet mee aan bijzondere vieringen rond Kerst, Palmpasen, Snertpreek en Potluck.
Kringen: Zusterkring, Bijbelgesprekskring, Bijbel en Koffiekring, twee jeugdgroepen
Acties gericht op de samenleving in de laatste vijf jaar: rolstoelfiets voor gehandicapt meisje; Stichting Haarwensen; 3FM Serious Request en CliniClowns

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. Dit heeft te maken met het gefaseerd restaureren van het kerkgebouw. Bovendien wordt in 2015 een nieuwe verwarmingsinstallatie in gebruik genomen

Verkorte staat van Baten en Lasten  tbv ANBI      
       
   begroting  rekening rekening
  2021 2021 2020
       
Baten      
Opbrengsten uit bezittingen                    -                    -  
Bijdragen gemeenteleden            3.000            3.141            3.426
Subsidies en overige bijdragen van derden             8.500          10.606            9.786
Overige Baten                      -  
Totaal Baten           11.500          13.747          13.212
       
Lasten      
Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)             5.000            5.000            5.000
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk            4.700            4.710            4.743
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk            2.000            1.890            2.041
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)             10.000             7.572           13.538
Lasten overige eigendommen en inventarissen               500               416               433
Salarissen (koster, organist e.d.)               300                 65                 90
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente            2.200            2.020            2.334
Overige Lasten      
Totaal Lasten           24.700          21.673          28.179
       
Resultaat (baten - lasten)         -13.200           -7.926         -14.967

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.





Terug naar overzicht



 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl