Anbi A t/m Z

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Doopsgezinde Gemeente Rottevalle-Witveen te Rottevalle
RSIN/Fiscaal nummer:001025934
Website adres:www.dgrottevalle.doopsgezind.nl
E-mail:info@dgrottevalle.doopsgezind.nl
Adres:Haven 16-18
Postcode:9221 SR
Postdres:Haven 16-18
Postcode:9221 SR
Plaats:Rottevalle

De Doopsgezinde Gemeente te Rottevalle - Witveen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Algemene Doopsgezinde Sociëteit in Nederland.

Onze gemeenschap bestaat uit leden en belangstellenden, die het als haar opdracht ziet te bouwen aan God’s Rijk van Vrede.

We onderscheiden: ons persoonlijk leven, ons leven in de gemeente en ons leven in de wereld.

Het doel is een open, hartelijke en uitnodigende gemeente te zijn.

 

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

 

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Doopsgezinde Gemeente te Rottevalle - Witveen.

 

 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door een afvaardiging van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 5 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Ledenvergadering is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De Ledenvergadering kan geadviseerd worden door een financiële commissie.

 

C. Doelstelling/visie

 1. De Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS), verder te noemen de Sociëteit, opgericht in 1811 en gevestigd te Amsterdam, verenigt doopsgezinde gemeenten in een verbond.
 2. De Sociëteit stelt zich ten doel dienstbaar te zijn aan haar leden. Zij vertegenwoordigt de gezamenlijke gemeenten naar buiten.
 3. Zij tracht haar doel te bereiken:
  1. door het in stand houden van een Seminarium
  2. door het ondersteunen van hulpbehoevende gemeenten, in het bijzonder voor de instandhouding van predikantsplaatsen. Zij is bevoegd aan ondersteuning voorwaarden te verbinden;
  3. door het voeren van een gemeenschappelijk beleid door de leden van de Sociëteit, hun regionale verbanden en doopsgezinde organisaties en instellingen door het plegen van overleg met dezen.
  4. door de leden van de Sociëteit, de regionale verbanden van leden en de instellingen en organisaties behulpzaam te zijn bij de volvoering van hun taken
  5. door het uitgeven van publicaties;
  6. door het bevorderen van de gemeenschap van haar leden met andere kerken, in het bijzonder die welke deel uitmaken van de Raad van Kerken in Nederland, van de Wereldraad van Kerken en van de Mennonite World Conference (Doopsgezind Wereld Congres) en het bevorderen van contact met andere levensbeschouwelijke groeperingen;
  7. met alle andere ten dienste staande middelen.

Als Doopsgezinde Gemeente Rottevalle-Witveen  onderschrijven we deze doelstelling en vullen dit aan met:

h) onze gemeente tracht vanuit het evangelie gestalte te geven aan het Gemeente van Jezus Christus zijn en ziet het als haar opdracht te bouwen aan God’s Rijk van Vrede.

i) ons doel is : verdieping van ons geloofsleven, als gemeente te leven vanuit de dienende 

   liefde, de wil  tonen om mee te werken aan een goede samenleving.

j) onze gemeente wil zich profileren als Vredesgemeente met als doel het bouwen aan vrede

   buiten de  gemeente.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Algemene Doopsgezinde Sociëteit.

Een korte samenvatting van ons beleidsplan:

 • gastvrij zijn
 • conferenties en bijeenkomsten bezoeken
 • projecten ondersteunen zoals Bijzondere Noden,werkgroep Duurzame ontwikkeling, activiteiten organiseren in de Vredesweek, vieringen en avondgebeden organiseren en ruimte bieden voor ontmoetingen.
 • actief zijn in de diverse groepen van de gemeente zoals: kerkenraad,zuster-en broederkring, 25+ groep , zondagsschool, bezoekersgroep, werkgroep Oecumene.
 • een lerende gemeente zijn : cursussen en lezingen aanbieden

 

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de Rechtspositiereglement IDGP. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de 'Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland'. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
IDGP
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

2014:

(naast de zondagse diensten)

 • gezamenlijke gemeentemiddag met Doopsgezind Surhuisterveen: thema:
  “De tijd van je Leven”, over het leven en het ouder-worden.Gast : Aart Staartjes
 • twee avondgebeden in de stijl van Iona
 • viering Wereldbroederschapsdag in Leeuwarden
 • maaltijd en film: Amish Grace”
 • jaarvergaderingen, in voorjaar en najaar
 • de Hagepreek: viering in de buitenlucht op de Fermanjepôle, met Dg. Drachten en Surh’veen
 • ” Leerhuis” over De Aardsvaders ( 4 bijeenkomsten)
 • “Oogstmarkt”  ; activiteit voor de gemeente , het dorp en de wijde omgeving . De financiële opbrengst is bestemd voor goede doelen, zoals voor de Voedselbank
 • maaltijd en presentatie door een schilder over zijn werk : een Kruiswegstatie ( rond Pasen)
 • high tea : ouderenmiddag
 • deelnemen aan Tsjerkepaad ( Kerkenpad)
 • startdienst nieuwe seizoen
 • “Leerhuis”, tweede editie, over De Bergrede ( 2 bijeenkomsten in 2014; totaal 6 bijeenkomsten)
 • Vredesweekvieringen
 • gespreksgroep rond boek Carel ter Linden ( 3 bijeenkomsten in 2014 ; totaal 6 bijeenkomsten)
 • bijeenkomst “Bezoekersgroep”: evalueren en plannen van het ouderenbezoek
 • jubileumdienst
 • oecumenische vieringen rond Pasen en Kerstmis
 • avondmaalsvieringen
 • jeugdiensten
 • het maken en uitgeven van het kerkblad “De Twine”, i.s.m. Dg.Surhuisterveen, 7 tot 8 x per kalenderjaar

N.b. meerdere activiteiten vinden plaats in samenwerking met de Doopsgezinde gemeente van  Surhuisterveen.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Verkorte staat van Baten en Lasten tbv ANBI      
       
  begroting rekening rekening
  2017 2017 2016
       
Baten      
Opbrengsten uit bezittingen 9.500 3.651 10.273
Bijdragen gemeenteleden 15.000 14.249 15.998
Subsidies en overige bijdragen van derden 6.670 7.855 7.102
Overige Baten 550 627 1.793
Totaal Baten 31.720 26.382 35.166
       
Lasten      
Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) 22.600 21.850 22.212
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 2.700 2.389 2.661
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1.400 1.389 1.355
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) 5.100 4.667 4.272
Lasten overige eigendommen en inventarissen 2.628 2.352 2.641
Salarissen (koster, organist e.d.) 3.900 3.917 3.861
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 500 298 564
Overige Lasten 7.700 6.654 6.483
Totaal Lasten 46.528 43.516 44.049
       
Resultaat (baten - lasten) -14.808 -17.134 -8.883 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.Terug naar overzicht  Meer informatie  
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl