Anbi A t/m Z

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Doopsgezinde Gemeente Wolvega te Wolvega
Telefoon:0561-617947
RSIN/Fiscaal nummer:804558620
Website adres:www.dgwolvega.doopsgezind.nl/
E-mail:info@dgwolvega.doopsgezind.nl
Adres:Hoofdstraat W 13
Postcode:8471 HP
Postdres:Hoofdstraat W 13
Postcode:8471 HP
Plaats:Wolvega

De Doopsgezinde Gemeente Wolvega is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Algemene Doopsgezinde Sociëteit in Nederland.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Doopsgezinde Gemeente Wolvega.

 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door een afvaardiging van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 3 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Ledenvergadering is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De Ledenvergadering kan geadviseerd worden door een financiële commissie.

 

C. Doelstelling/visie

 1. De Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS), verder te noemen de Sociëteit, opgericht in 1811 en gevestigd te Amsterdam, verenigt doopsgezinde gemeenten in een verbond.
 2. De Sociëteit stelt zich ten doel dienstbaar te zijn aan haar leden. Zij vertegenwoordigt de gezamenlijke gemeenten naar buiten.
 3. Zij tracht haar doel te bereiken:
  1. door het in stand houden van een Seminarium
  2. door het ondersteunen van hulpbehoevende gemeenten, in het bijzonder voor de instandhouding van predikantsplaatsen. Zij is bevoegd aan ondersteuning voorwaarden te verbinden;
  3. door het voeren van een gemeenschappelijk beleid door de leden van de Sociëteit, hun regionale verbanden en doopsgezinde organisaties en instellingen door het plegen van overleg met dezen.
  4. door de leden van de Sociëteit, de regionale verbanden van leden en de instellingen en organisaties behulpzaam te zijn bij de volvoering van hun taken
  5. door het uitgeven van publicaties;
  6. door het bevorderen van de gemeenschap van haar leden met andere kerken, in het bijzonder die welke deel uitmaken van de Raad van Kerken in Nederland, van de Wereldraad van Kerken en van de Mennonite World Conference (Doopsgezind Wereld Congres) en het bevorderen van contact met andere levensbeschouwelijke groeperingen;
  7. met alle andere ten dienste staande middelen.

De Doopsgezinde Gemeente Wolvega onderschrijft de doelstellingen van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS) en voegt hieraan toe:

Preambule.

De Doopsgezinde Gemeente te Wolvega is een geloofsgemeenschap van mensen in Wolvega en omstreken die zich verbonden weten door de gelovigendoop op grond van een zelfgeschreven belijdenis. Deze doop verbindt ons met God en met elkaar.

We verbinden ons tot vieren.

Dat doen we in de eredienst, welke regelmatig door de leden wordt bezocht.

We verbinden ons tot dienen

Dit betekent dat we een taak in de wereld hebben: verantwoordelijkheid voor elkaar, voor de onderlinge relaties en voor het getuigenis van Gods vredestichtend Woord in deze wereld.

We verbinden ons tot leren.

Dit zien we als een doorlopend proces, waarin de leden en vrienden van de Gemeente elkaar in de ruimste zin toerusten tot vieren en dienen.

We verbinden ons tot het vormen van een gemeenschap

Dit betekent dat we gezamenlijk, in de traditie en verbondenheid van de Doopsgezinden, verantwoordelijkheid voor ons gemeenteleven dragen.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Algemene Doopsgezinde Sociëteit.

Gedeelten van het beleidsplan vindt u op onze website.

Het beleidsplan behelst activiteiten te ondernemen die het voortbestaan van de Doopsgezinde Gemeente Wolvega bevorderen.

 

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de Rechtspositiereglement IDGP. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de 'Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland'. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
IDGP
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

 

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Verkorte staat van Baten en Lasten  tbv ANBI      
       
   begroting  rekening rekening
  2020 2020 2019
       
Baten      
Opbrengsten uit bezittingen               100                 30               120
Bijdragen gemeenteleden            7.800            7.730            7.926
Subsidies en overige bijdragen van derden             1.700          11.145            2.541
Overige Baten               900               148            1.100
Totaal Baten           10.500          19.053          11.687
       
Lasten      
Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)             6.000            5.367            5.686
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk                   -                    -                    -  
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk                   -                    -                    -  
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)              2.925             3.544             2.957
Lasten overige eigendommen en inventarissen               150                 29                  -  
Salarissen (koster, organist e.d.)                   -                 210               225
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente               625               653               628
Overige Lasten            2.800            2.667            2.841
Totaal Lasten           12.500          12.470          12.337
       
Resultaat (baten - lasten)           -2.000            6.583              -650

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Terug naar overzicht 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl