Anbi A t/m Z

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer te Aalsmeer
Telefoon:0297-326527
RSIN/Fiscaal nummer:002647497
Website adres:www.dgaalsmeer.nl
E-mail:info@dgaalsmeer.nl
Adres:Zijdstraat 55
Postcode:1431 EB
Postdres:Zijdstraat 55
Postcode:1431 EB
Plaats:Aalsmeer

De Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Algemene Doopsgezinde Sociëteit in Nederland.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer.

 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door een afvaardiging van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 8 tot 12 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Ledenvergadering is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De Ledenvergadering kan geadviseerd worden door een financiële commissie.

 

C. Doelstelling/visie

 1. De Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS), verder te noemen de Sociëteit, opgericht in 1811 en gevestigd te Amsterdam, verenigt doopsgezinde gemeenten in een verbond.
 2. De Sociëteit stelt zich ten doel dienstbaar te zijn aan haar leden. Zij vertegenwoordigt de gezamenlijke gemeenten naar buiten.
 3. Zij tracht haar doel te bereiken:
  1. door het in stand houden van een Seminarium
  2. door het ondersteunen van hulpbehoevende gemeenten, in het bijzonder voor de instandhouding van predikantsplaatsen. Zij is bevoegd aan ondersteuning voorwaarden te verbinden;
  3. door het voeren van een gemeenschappelijk beleid door de leden van de Sociëteit, hun regionale verbanden en doopsgezinde organisaties en instellingen door het plegen van overleg met dezen.
  4. door de leden van de Sociëteit, de regionale verbanden van leden en de instellingen en organisaties behulpzaam te zijn bij de volvoering van hun taken
  5. door het uitgeven van publicaties;
  6. door het bevorderen van de gemeenschap van haar leden met andere kerken, in het bijzonder die welke deel uitmaken van de Raad van Kerken in Nederland, van de Wereldraad van Kerken en van de Mennonite World Conference (Doopsgezind Wereld Congres) en het bevorderen van contact met andere levensbeschouwelijke groeperingen;
  7. met alle andere ten dienste staande middelen.

Als Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer onderschrijven we deze doelstelling en vullen dit aan met artikel 2 uit ons reglement:

 

1.     De Gemeente ziet het als haar opdracht een geloofsgemeenschap te vormen van leden en vrienden, die met elkaar onderweg zijn. Zij weet zich als gemeenschap verantwoordelijk voor het in woord en daad uitdragen van het verhaal van God en mensen. Zij wil zich daarbij inzetten voor gerechtigheid en vrede voor alle mensen. Geïnspireerd door de Bijbel stimuleert zij haar leden en vrienden om Jezus Christus na te volgen.

2.      De Gemeente tracht haar opdracht gestalte te geven door:

a.     de bezinning op het verhaal van God en mensen;

b.     het houden van godsdienstoefeningen en het geven van geloofsonderricht aan volwassenen en kinderen;

c.      jeugd en jongeren kennis te laten maken met de Gemeente en verbondenheid met de Gemeente te laten ervaren in activiteiten die aansluiten bij hun belevingswereld;

d.     vanuit een doopsgezinde visie op mens en wereld, open ruimte te bieden voor ontmoeting en gesprek;

e.     het verlenen van pastorale en diaconale zorg;

f.      het houden van bijeenkomsten, om elkaar te bemoedigen en te leren kennen;

g.     dienstbaarheid aan de wereld, onder meer door het samenwerken met organisaties die vanuit een soortgelijke opdracht denken en handelen en het ondersteunen van mensen en gemeenschappen die een dringende behoefte hebben hun basale leefomstandigheden te verbeteren;

h.     het streven naar eenheid met andere christelijke geloofsgemeenschappen in onder andere oecumenisch verband.

i.       het uitdragen van het verhaal van God en mensen buiten de eigen geloofsgemeenschap;

j.       alle andere aanvaardbare middelen, die hieraan een bijdrage kunnen leveren.

3.      Bij het uitvoeren van de opdracht en de wijze waarop deze gestalte wordt gegeven, zullen de door de

Gemeentevergadering vastgestelde beleidsstukken en gedane uitspraken, voor zover opgenomen in het supplement als bedoeld in artikel xx van dit reglement, in acht worden genomen.

4.     De Gemeente kan geestelijk werkers aanstellen om het in artikel 2 lid 2 genoemde, mede tot uitvoering te brengen. De groep geestelijk werkers bestaat uit een of meerdere predikanten, voorgangers en/of pastoraal werkenden.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Algemene Doopsgezinde Sociëteit.

Op de website www.dgaalsmeer.nl vindt u de visie van onze Gemeente:
http://dgaalsmeer.nl/Organisatie/Visie%20-%20november%202011

 

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de Rechtspositiereglement IDGP. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de 'Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland'. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
IDGP
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk.

Link naar activiteiten

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Verkorte staat van Baten en Lasten  tbv ANBI      
       
   begroting  rekening rekening
  2021 2021 2020
       
Baten      
Opbrengsten uit bezittingen        220.000        222.267        217.973
Bijdragen gemeenteleden          87.000          84.783          96.305
Subsidies en overige bijdragen van derden           15.000          13.603          12.865
Overige Baten          12.500          39.650            3.260
Totaal Baten         334.500        360.303        330.403
       
Lasten      
Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)         186.700        181.735        186.738
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk          20.800          13.091          10.654
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk          45.000          44.006          39.380
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)             73.450           69.047           65.151
Lasten overige eigendommen en inventarissen          16.800          15.395          14.936
Salarissen (koster, organist e.d.)          25.800          31.051          28.976
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente          12.000          16.328          12.989
Overige Lasten      
Totaal Lasten         380.550        370.653        358.824
       
Resultaat (baten - lasten)         -46.050         -10.350         -28.421

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Terug naar overzicht 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl