Anbi A t/m Z

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Doopsgezinde Gemeente Groningen te Groningen
Telefoon:050-3123053
RSIN/Fiscaal nummer:002656516
Website adres:www.dggroningen.doopsgezind.nl/
E-mail:info@dggroningen.doopsgezind.nl
Adres:Oude Boteringestraat 33
Postcode:9712 GD
Postdres:Oude Boteringestraat 33
Postcode:9712 GD
Plaats:Groningen

De Doopsgezinde Gemeente is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Algemene Doopsgezinde Sociëteit in Nederland.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Doopsgezinde Gemeente.

 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door een afvaardiging van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 7 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Ledenvergadering is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De Ledenvergadering kan geadviseerd worden door een financiële commissie.

 

C. Doelstelling/visie

 1. De Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS), verder te noemen de Sociëteit, opgericht in 1811 en gevestigd te Amsterdam, verenigt doopsgezinde gemeenten in een verbond.
 2. De Sociëteit stelt zich ten doel dienstbaar te zijn aan haar leden. Zij vertegenwoordigt de gezamenlijke gemeenten naar buiten.
 3. Zij tracht haar doel te bereiken:
  1. door het in stand houden van een Seminarium
  2. door het ondersteunen van hulpbehoevende gemeenten, in het bijzonder voor de instandhouding van predikantsplaatsen. Zij is bevoegd aan ondersteuning voorwaarden te verbinden;
  3. door het voeren van een gemeenschappelijk beleid door de leden van de Sociëteit, hun regionale verbanden en doopsgezinde organisaties en instellingen door het plegen van overleg met dezen.
  4. door de leden van de Sociëteit, de regionale verbanden van leden en de instellingen en organisaties behulpzaam te zijn bij de volvoering van hun taken
  5. door het uitgeven van publicaties;
  6. door het bevorderen van de gemeenschap van haar leden met andere kerken, in het bijzonder die welke deel uitmaken van de Raad van Kerken in Nederland, van de Wereldraad van Kerken en van de Mennonite World Conference (Doopsgezind Wereld Congres) en het bevorderen van contact met andere levensbeschouwelijke groeperingen;
  7. met alle andere ten dienste staande middelen.

 

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Algemene Doopsgezinde Sociëteit.

Het beleidsplan van de Doopsgezinde Gemeente Groningen 2015-2017 luidt als volgt:

Beleidsplan 2015-2017

Introductie
"Voor doopsgezinden horen geloven en leven bij elkaar. Dat betekent dat we geïnspireerd door de Bijbelse boodschap willen werken aan vrede en rechtvaardigheid en goede onderlinge verhoudingen, dichtbij en ver weg. We willen dat laten zien in hoe we met onze omgeving en met elkaar omgaan en door ons geloven in relatie te brengen met de werkelijkheid waarin wij leven. 

De Doopsgezinde gemeente Groningen is daarom een bijzondere verzameling mensen. Iedereen is op zijn of haar eigen manier betrokken bij deze geloofsgemeenschap. Vanzelfsprekend is dit afhankelijk van levensfase, sociale omstandigheden, lichamelijk welzijn of intensiteit van het geloven. 

Naast een rijke historie proberen we op eigentijdse wijze  een “doopsgezinde” gemeente te zijn. We zien onszelf dan ook als een open, ondogmatische en tolerante geloofsgemeenschap".
(Uit de preambule van het reglement van de doopsgezinde gemeente Groningen)

Nieuw beleid volgt steeds eerder beleid, want steeds opnieuw willen we dat onze inbreng en inzet als Gemeente en als Kerkenraad aansluit bij ontwikkelingen. Jaarlijks actualiseren we daarom ons beleid in een programmaboekje voor het winterseizoen. Dat programmaboekje geldt als het jaarwerkplan c.q. beleidsplan van de doopsgezinde gemeente Groningen, en kan hier gedownload worden:

http://www.dggroningen.doopsgezind.nl/bestanden/extern/documenten/Programma_Boekje_2015-2016.pdf

 

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de Rechtspositiereglement IDGP. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de 'Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland'. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
IDGP
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Neemt u eens een kijkje op de website van de doopsgezinde gemeente Groningen voor een overzicht van de activiteiten (www.dggroningen.doopsgezind.nl).

 

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Verkorte staat van Baten en Lasten  tbv ANBI      
       
   begroting  rekening rekening
  2020 2020 2019
       
Baten      
Opbrengsten uit bezittingen        112.000        154.874        288.517
Bijdragen gemeenteleden          46.000          49.265          52.191
Subsidies en overige bijdragen van derden                    -            25.500          15.000
Overige Baten          20.500          27.108          55.619
Totaal Baten         178.500        256.747        411.327
       
Lasten      
Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)           94.500        102.674        180.174
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk          10.300            6.401            5.898
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk            1.500            1.500            1.500
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)             49.500           61.938           60.040
Lasten overige eigendommen en inventarissen          24.800          28.782          25.977
Salarissen (koster, organist e.d.)          57.000          77.444          75.913
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente          24.650          16.625          11.773
Overige Lasten          94.750          26.001          48.346
Totaal Lasten         357.000        321.365        409.621
       
Resultaat (baten - lasten)       -178.500        -64.617            1.706

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Terug naar overzicht 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl