Anbi A t/m Z

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Doopsgezinde Gemeente Haren te Haren
Telefoon:050-5349957
RSIN/Fiscaal nummer:805071003
Website adres:www.dgharen.doopsgezind.nl/
E-mail:info@dgharen.doopsgezind.nl
Adres:Nieuwe Stationsweg 1
Postcode:9751 SZ
Postdres:Nieuwe Stationsweg 1
Postcode:9751 SZ
Plaats:Haren

De Doopsgezinde Gemeente te Haren is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Algemene Doopsgezinde Sociëteit in Nederland.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Doopsgezinde Gemeente Haren.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door een afvaardiging van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad drie leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente. De Ledenvergadering is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De Ledenvergadering kan geadviseerd worden door een financiële commissie.

C. Doelstelling/visie.

1.      De Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS), verder te noemen de Sociëteit, opgericht in 1811 en gevestigd te Amsterdam, verenigt doopsgezinde gemeenten in een verbond.

2.      De Sociëteit stelt zich ten doel dienstbaar te zijn aan haar leden. Zij vertegenwoordigt de gezamenlijke gemeenten naar buiten.

3.      Zij tracht haar doel te bereiken:

a)      door het in stand houden van een Seminarium

b)     door het ondersteunen van hulpbehoevende gemeenten, in het bijzonder voor de instandhouding van predikantsplaatsen. Zij is bevoegd aan ondersteuning voorwaarden te verbinden;

c)      door het voeren van een gemeenschappelijk beleid door de leden van de Sociëteit, hun regionale verbanden en doopsgezinde organisaties en instellingen door het plegen van overleg met dezen.

d)     door de leden van de Sociëteit, de regionale verbanden van leden en de instellingen en organisaties behulpzaam te zijn bij de volvoering van hun taken

e)     door het uitgeven van publicaties;

f)       door het bevorderen van de gemeenschap van haar leden met andere kerken, in het bijzonder die welke deel uitmaken van de Raad van Kerken in Nederland, van de Wereldraad van Kerken en van de Mennonite World Conference (Doopsgezind Wereld Congres) en het bevorderen van contact met andere levensbeschouwelijke groeperingen;

g)      met alle andere ten dienste staande middelen.

Als Doopsgezinde Gemeente Haren onderschrijven we deze doelstelling.

Waar staat de Doopsgezinde Gemeente Haren voor?

De Doopsgezinde Gemeente Haren probeert een spirituele, open gemeenschap te zijn die midden in de samenleving wil staan. De gemeente wil ieder volop ruimte bieden die zin probeert te geven aan zijn/haar leven.
Hierbij wordt in de eerste plaats geput uit de veelkleurige en rijke joods-christelijke traditie. De gemeente wil een plaats zijn voor mensen die hun levensovertuiging mede laten bepalen door geloofsvragen. Daarbij wil zij in de doopsgezinde traditie staan.

Historie

De Doopsgezinde traditie is begonnen in de 16e eeuw zo rond 1525. In navolging van de reformatie die begon in 1517 toen de Duitser Luther 95 stellingen op de kerkdeur van Wittenberg bevestigde, begonnen er in Europa overal gemeenschappen te ontstaan die zich Doopsgezind noemden. De 95 stellingen van Luther vormden het begin van de evangelische Lutherse kerk. Veel denkbeelden van Luther werden rond 1550 overgenomen door de Fransman Calvijn en dit werd in Nederland het begin van de Hervormde kerk.

De Doopgezinde groepen, die in Nederland waren ontstaan, lieten zich leiden door Menno Simons 1496-1562) en worden vanwege zijn voornaam 'Menno' ook wel 'Mennisten' genoemd. Het grote verschil met de Hervormde kerk was dat deze Doopsgezinde groepen de kinderdoop afwezen en het belangrijk werd gevonden, dat iemand op zijn geloof gedoopt werd. Ook werd er niet een algemene kerkorde voorgeschreven voor de gemeenten. Vanaf de begintijd in de 16e eeuw is altijd de nadruk gelegd op de 'vrijheid van het geloven'.

De Doopsgezinde gemeente Haren is in 1958 een zelfstandige  Doopsgezinde Gemeente geworden. Het aantal leden, welke behoorden tot de Doopsgezinde Gemeente Groningen maar  in Haren woonden, was zodanig gegroeid dat er in Haren een zelfstandige Doopsgezinde Gemeente is opgericht.

Heden

De Doopsgezinde gemeente Haren wil de traditie verbinden met de wereld van vandaag. Zij wil een plek zijn voor mensen die zoeken naar antwoorden op hun geloofs- en levensvragen. In de vorm van zondagse diensten en zondagsschool, pastoraat, wijkwerk, gespreksgroepen, gemeenteblad en lezingen hoopt zij vormend te zijn voor mensen en mensen aan te spreken.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Algemene Doopsgezinde Sociëteit

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in het Rechtspositiereglement IDGP. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: IDGP

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De ledenvergadering heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Het dagelijks bestuur berust bij de kerkenraad, die zoveel mogelijk gemeenteleden inschakelt bij het plaatselijk werk. In onderstaand jaarverslag staan de belangrijkste gegevens over de gemeente en haar activiteiten.

Beknopt jaarverslag van de Doopsgezinde Gemeente Haren

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Verkorte staat van Baten en Lasten  tbv ANBI      
       
   begroting  rekening rekening
  2019 2019 2018
       
Baten      
Opbrengsten uit bezittingen          46.100          52.224          43.891
Bijdragen gemeenteleden          29.000          29.688          29.620
Subsidies en overige bijdragen van derden       
Overige Baten      
Totaal Baten           75.100          81.912          73.511
       
Lasten      
Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)           43.000          43.756          41.017
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk      
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk          29.700          28.123          29.719
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)             13.300           12.469           13.308
Lasten overige eigendommen en inventarissen      
Salarissen (koster, organist e.d.)      
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente            3.200            2.772            1.832
Overige Lasten      
Totaal Lasten           89.200          87.120          85.876
       
Resultaat (baten - lasten)         -14.100           -5.208         -12.365

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, onkosten vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Terug naar overzicht 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2021 Doopsgezind.nl