Anbi A t/m Z

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Doopsgezinde Gemeente Sappemeer-Noordbroek te Sappemeer
RSIN/Fiscaal nummer:807217827
Website adres:www.dgsappemeer-noordbroek.nl
Adres:Noorderstraat 53
Postcode:9804 PL
Postdres:Noorderstraat 53
Postcode:9804 PL
Plaats:Sappemeer

De Doopsgezinde Gemeente Sappemeer-Noordbroek is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Algemene Doopsgezinde Sociëteit in Nederland. De gemeente is een kleine actieve geloofsgemeenschap, met oog voor elkaar en voor de wereld. We hebben geen dogma's en geen hierarchische structuur, maar willen in alle openheid met elkaar op zoek naar wat het leven ons te zeggen heeft. Wij doen dit vanuit de christelijke traditie. Het leven van Jezus en de verhalen die in de Bijbel staan, spelen daarbij een belangrijke rol. Daarnaast laten wij ons ook inspireren door andere bronnen.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Doopsgezinde Gemeente Sappemeer-Noordbroek.

 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door een afvaardiging van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad vier leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Hiernaast maakt ook de predikant deel uit van de kerkenraad, zij het als advisierend lid.

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Ledenvergadering is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De Ledenvergadering kan geadviseerd worden door een financiële commissie.

 

C. Doelstelling/visie

 1. De Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS), verder te noemen de Sociëteit, opgericht in 1811 en gevestigd te Amsterdam, verenigt doopsgezinde gemeenten in een verbond.
 2. De Sociëteit stelt zich ten doel dienstbaar te zijn aan haar leden. Zij vertegenwoordigt de gezamenlijke gemeenten naar buiten.
 3. Zij tracht haar doel te bereiken:
  1. door het in stand houden van een Seminarium
  2. door het ondersteunen van hulpbehoevende gemeenten, in het bijzonder voor de instandhouding van predikantsplaatsen. Zij is bevoegd aan ondersteuning voorwaarden te verbinden;
  3. door het voeren van een gemeenschappelijk beleid door de leden van de Sociëteit, hun regionale verbanden en doopsgezinde organisaties en instellingen door het plegen van overleg met dezen.
  4. door de leden van de Sociëteit, de regionale verbanden van leden en de instellingen en organisaties behulpzaam te zijn bij de volvoering van hun taken
  5. door het uitgeven van publicaties;
  6. door het bevorderen van de gemeenschap van haar leden met andere kerken, in het bijzonder die welke deel uitmaken van de Raad van Kerken in Nederland, van de Wereldraad van Kerken en van de Mennonite World Conference (Doopsgezind Wereld Congres) en het bevorderen van contact met andere levensbeschouwelijke groeperingen;
  7. met alle andere ten dienste staande middelen.

Als Doopsgezinde Gemeente Sappemeer-Noordbroek onderschrijven we deze doelstelling.

 

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Algemene Doopsgezinde Sociëteit.

Het beleidsplan van de Doopsgezinde Gemeente wordt later toegevoegd.

 

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de Rechtspositiereglement IDGP. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de 'Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland'. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
IDGP
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Gemiddeld is er eens in de veertien dagen een kerkdienst. Deze wordt doorgaans gehouden in de bovenzaal van de doopsgezinde kerk te Sappemeer. Bij bijzondere gelegenheden, wordt ook de kerkzaal gebruikt. Hiernaast zijn er geen vaste activiteiten. Wel wordt er af en toe iets georganiseerd, zoals een mennomaaltijd, theemiddag of koffieochtend.

Voor een overzicht van onze activiteiten verwijzen wij u door naar onze website:  http://www.gds.doopsgezind.nl/sites/sappemeer/act/le.php?op=pr.

 

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Verkorte staat van Baten en Lasten  tbv ANBI
2018 DG Sappemeer-Noordbroek
   begroting 2018 rekening 2018 rekening 2017
       
Baten      
Opbrengsten uit bezittingen                              -                                -                                -  
Bijdragen gemeenteleden                       5.300                       5.435                       5.386
Subsidies en overige bijdragen van derden                      13.000                       8.531                     12.625
Overige Baten                          350                          409                          434
Totaal Baten                      18.650                     14.375                     18.445
       
Lasten      
Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)                      10.000                       9.196                       9.773
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk                       1.000                       1.018                          975
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk                          900                          493                          894
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)                          5.865                         5.391                         5.788
Lasten overige eigendommen en inventarissen                              -                                -                                -  
Salarissen (koster, organist e.d.)                              -                                -                                -  
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente                          290                          139                          224
Overige Lasten                       1.150                          940                       1.154
Totaal Lasten                      19.205                     17.176                     18.809
       
Resultaat (baten - lasten)                         -555                     -2.801                         -364

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Terug naar overzicht 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl