Anbi A t/m Z

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Hutgemeenschap Emmen te Emmen
RSIN/Fiscaal nummer:806371705
Website adres:www.gds.doopsgezind.nl/sites/hutgemeenschap.emmen/index.php
E-mail:dgemmen@doopsgezind.nl
Adres:Prinsenlaan 82
Postcode:7822 GJ
Postdres:Prinsenlaan 82
Postcode:7822 GJ
Plaats:Emmen

Samenstelling bestuur:

zie informatie onder "organisatie".

Doelstelling / visie:

De Hutgemeenschap wil voor doopsgezinden en remonstranten in de regio ZO-
Drenthe de gemeente zijn waarin zij zich volgens hun overtuiging geborgen
weten. Daarnaast staat de Hutgemeenschap open voor iedereen, die vanuit een
vrijzinnig christelijke levensovertuiging God wil zoeken en dienen in een
gemeenschap van mensen, in een vrije en verdraagzame geest, met ruimte
voor een persoonlijke geloofsbeleving.

Beleidsplan:

Net als veel kerken in Nederland maakt de Hutgemeenschap door vergrijzing
en terugloop van leden een moeilijke tijd door. Het bestuur van de Hutge-
meenschap heeft daarom voor de korte termijn het beleid om:
- de pastorale zorg voor haar leden zo goed mogelijk te vervullen
- geregelde kerkdiensten te houden naar verwachting en behoefte van de leden
Waar mogelijk streeft het bestuur er binnen de eigen gemeente naar activiteiten
te organiseren die de gedachtewisseling over geloof, levenshouding en zorg voor
elkaar stimuleren.
Naar buiten toe zoekt de Hutgemeenschap aansluiting bij andere kerkgemeen-
schappen in Emmen en diaconale projecten om de zorg voor de medemens
meer concreet te maken.

Beloningsbeleid:

De Hutgemeenschap volgt hier de landelijke richtlijnen van de Algemene
Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap.

Verslag / activiteiten:

zie de actuele informatie hierover op deze website.

Voorgenomen bestedingen:

De Hutgemeenschap heeft voor de komende paar jaar geen bestedingen gepland.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
(in euro):

 
 
Verkorte staat van baten en lasten over 2018 met toelichting (in euro):
Baten                             Exploitatie 2018    Begroting 2018    Begroting 2019
opbrengst uit verhuur               4100                        4100                     4200 
ledenbijdrage                           6200                        5500                     5500

          Lasten

         kosten pastoraat                         0                               0                            0
         kosten kerkdiensten                 4000                         4200                      4000
         lasten kerkgebouw                   4600  *                     3500                      4000
         overige                                    980                         1000                      1100  

        * door storingen aan het verwarmingssysteem en door overgang naar andere
           energieleverancier (door faillissement) zijn de exploitatiekosten eenmaal sterk
           gestegen.

Terug naar overzicht 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl