Anbi A t/m Z

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Doopsgezinde Gemeente Roden te Roden
Telefoon:06-30109370
Website adres:www.doopsgezindroden.nl
E-mail:info@dgroden.doopsgezind.nl
Adres:Padkamp 2B
Postcode:9301 AX
Postdres:Padkamp 2B
Postcode:9301 AX
Plaats:Roden

De Doopsgezinde Gemeente Roden is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Algemene Doopsgezinde Sociėteit in Nederland.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde Sociėteit heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Doopsgezinde Gemeente Roden.

 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door een afvaardiging van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 3 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beheer van de financiėle middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Ledenvergadering is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De Ledenvergadering kan geadviseerd worden door een financiėle commissie.

 

C. Doelstelling/visie

 1. De Algemene Doopsgezinde Sociėteit (ADS), verder te noemen de Sociėteit, opgericht in 1811 en gevestigd te Amsterdam, verenigt doopsgezinde gemeenten in een verbond.
 2. De Sociėteit stelt zich ten doel dienstbaar te zijn aan haar leden. Zij vertegenwoordigt de gezamenlijke gemeenten naar buiten.
 3. Zij tracht haar doel te bereiken:
  1. door het in stand houden van een Seminarium
  2. door het ondersteunen van hulpbehoevende gemeenten, in het bijzonder voor de instandhouding van predikantsplaatsen. Zij is bevoegd aan ondersteuning voorwaarden te verbinden;
  3. door het voeren van een gemeenschappelijk beleid door de leden van de Sociėteit, hun regionale verbanden en doopsgezinde organisaties en instellingen door het plegen van overleg met dezen.
  4. door de leden van de Sociėteit, de regionale verbanden van leden en de instellingen en organisaties behulpzaam te zijn bij de volvoering van hun taken
  5. door het uitgeven van publicaties;
  6. door het bevorderen van de gemeenschap van haar leden met andere kerken, in het bijzonder die welke deel uitmaken van de Raad van Kerken in Nederland, van de Wereldraad van Kerken en van de Mennonite World Conference (Doopsgezind Wereld Congres) en het bevorderen van contact met andere levensbeschouwelijke groeperingen;
  7. met alle andere ten dienste staande middelen.

 

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Algemene Doopsgezinde Sociėteit kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Algemene Doopsgezinde Sociėteit.

Het beleidsplan van de Doopsgezinde Gemeente wordt later toegevoegd.

 

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de Rechtspositiereglement IDGP. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de 'Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland'. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
IDGP
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

 

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuļteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Uitgaven      
   Begroting 2016   Resultaat 2016   Resultaat 2015 
Salaris predikant              32.000             34.349             32.326
Gastpredikant               1.650               2.310               2.200
Reiskosten                  300                  280                  257
Organist               2.025               2.068               1.950
Subtotaal personeelskosten             35.975             39.008             36.733
       
   Begroting 2016   Resultaat 2016   Resultaat 2015 
Gemeente activiteiten                  300                     -                    125
Koor                  140                  140                  140
Vrouwengroep                    90                     -                      90
Startdag                  100                     -                       -  
Jeugd                     -                       -                       -  
Mennobode                  300                  209                  233
Afdracht ADS/GDS               2.500               1.623               2.291
Afdracht RvK/Ikos                     -                       -                    110
Subtotaal afdrachten               3.430               1.973               2.989
       
   Begroting 2016   Resultaat 2016   Resultaat 2015 
Gas-water-licht                2.300               2.389               2.389
Onderhoud gebouw                  250                     -                    251
Schoonmaakkosten               1.500               1.455               1.458
Verzekeren gebouw                  650                     -                 1.021
Overige huistvestings-kosten (incl. belastingen)                  700                  600                  570
Subtotaal huisvesting               5.400               4.444               5.689
       
   Begroting 2016   Resultaat 2016   Resultaat 2015 
Bloemen                  600                  345                  383
Kado's                    50                     -                       -  
Donaties                     -                       -                       -  
Subtotaal representatie                  650                  345                  383
       
   Begroting 2016   Resultaat 2016   Resultaat 2015 
Telefoonkosten                    50                     -                       -  
Contributies DHK                    35                    35                    35
Ass. Inboedel                  350                  292                  296
Administratiekosten                  100                     -                       -  
Drukwerk/papier                    50                     -                       -  
Postzegels                    50                     -                       -  
Kosten betaalverkeer                  250                  275                  223
Overige algemene kosten               1.500               2.743               2.470
Subtotaal Algemene kosten               2.385               3.345               3.023
       
   Begroting 2016   Resultaat 2016   Resultaat 2015 
Personeelskosten             35.975             39.008             36.733
Afdrachten               3.430               1.973               2.989
Huisvesting               5.400               4.444               5.689
Representatie                  650                  345                  383
Alg. kosten +beamer               2.385               5.715               3.023
Uitgaven totaal             47.840             51.485             48.816
       
       
Inkomsten      
   Begroting 2016   Resultaat 2016   Resultaat 2015 
Ontvangen subsidies                     -                 2.000               2.000
Vrijwillige bijdragen             33.000             31.402             31.833
Collectes gemeente               4.000               3.542               3.333
Giften algemeen                     -                       -             - 
Opbrengst verhuur               2.500               1.538               2.831
Ontvangen gem. activiteiten               2.500               2.480               1.427
Subtotaal opbrengsten             42.000             40.961             41.424
       
   Begroting 2016   Resultaat 2016   Resultaat 2015 
Rente baten fondsen                      1                  614                  947
Rente baten overige                    10                    76                  165
Subtotaal rente baten                    11                  690               1.112
       
Opbrengsten             42.000             40.961             41.424
Rente baten                    11                  690               1.112
Inkomsten totaal             42.011             41.651             42.536

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.Terug naar overzicht  Meer informatie  
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2018 Doopsgezind.nl