Anbi A t/m Z

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Doopsgezinde Gemeenten Almelo te Almelo
RSIN/Fiscaal nummer:002554537
KVK:76036391
Website adres:www.dgtwente.doopsgezind.nl/
E-mail:info@dgalmelo.doopsgezind.nl
Adres:Grotestraat 57
Postcode:7607 CD
Postdres:Havezathe 244
Postcode:7608 DX
Plaats:Almelo

De Doopsgezinde Gemeente Almelo is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Algemene Doopsgezinde Sociëteit in Nederland.

Onze belangrijkste kenmerken zijn wellicht:

 • een open houding en omzien naar elkaar
 • aandacht voor onze opdracht tot vrede en verzoening en bijdragen aan een rechtvaardiger wereld, maar ook voor de vragen en twijfels van het individu.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Doopsgezinde Gemeente Almelo.

 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door een afvaardiging van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 3 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Ledenvergadering is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De Ledenvergadering kan geadviseerd worden door een financiële commissie.

 

C. Doelstelling/visie

 1. De Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS), verder te noemen de Sociëteit, opgericht in 1811 en gevestigd te Amsterdam, verenigt doopsgezinde gemeenten in een verbond.
 2. De Sociëteit stelt zich ten doel dienstbaar te zijn aan haar leden. Zij vertegenwoordigt de gezamenlijke gemeenten naar buiten.
 3. Zij tracht haar doel te bereiken:
  1. door het in stand houden van een Seminarium
  2. door het ondersteunen van hulpbehoevende gemeenten, in het bijzonder voor de instandhouding van predikantsplaatsen. Zij is bevoegd aan ondersteuning voorwaarden te verbinden;
  3. door het voeren van een gemeenschappelijk beleid door de leden van de Sociëteit, hun regionale verbanden en doopsgezinde organisaties en instellingen door het plegen van overleg met dezen.
  4. door de leden van de Sociëteit, de regionale verbanden van leden en de instellingen en organisaties behulpzaam te zijn bij de volvoering van hun taken
  5. door het uitgeven van publicaties;
  6. door het bevorderen van de gemeenschap van haar leden met andere kerken, in het bijzonder die welke deel uitmaken van de Raad van Kerken in Nederland, van de Wereldraad van Kerken en van de Mennonite World Conference (Doopsgezind Wereld Congres) en het bevorderen van contact met andere levensbeschouwelijke groeperingen;
  7. met alle andere ten dienste staande middelen.

De Doopsgezinde Gemeente Almelo  onderschrijft deze doelstelling en vult deze aan met:

a)      de gemeente wil een geestelijk huis bieden voor wie wil nadenken over geloof en samenleving en inspiratie wil krijgen of geven voor het dagelijks leven, of bij ondagelijkse levensmomenten;

b)     we doen dat in een open en gastvrije sfeer, met aandacht voor elkaar en met ruimte voor de vragen en twijfels van het individu;

c)      we beschouwen de bijbel als een belangrijke bron voor ons denken en handelen en proberen de opdracht tot vrede en verzoening vorm en inhoud te geven;

d)     we kijken met kritisch respect naar het denken en handelen van eerdere generaties en de eigen plaats van de doperse beweging, in haar historische ontwikkeling en in deze tijd;

we vinden dat ieder in geloofszaken eigen keuzes moet maken en dat ontmoeting en gesprek daarbij van belang zijn; daarom kennen we naast het lidmaatschap de mogelijkheid om vriend of belangstellende van de gemeente te worden;

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Algemene Doopsgezinde Sociëteit.

Op de website www.dgtwente.doopsgezind.nl vindt u het beleidsplan van onze gemeente

 

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de Rechtspositiereglement IDGP. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de 'Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland'. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
IDGP
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk.

Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

 • Wekelijkse kerkdiensten, sommige verzorgd door (groepjes) leden, met koffiedrinken na, verzorgd door de kostersdienst
 • herdenking van de overledenen en jaarlijkse adventavond
 • een bijbelgroep, onder leiding van de predikant
 • korte wekelijkse bijeenkomsten in de lijdenstijd, beurtelings verzorgd door een deelnemer met aansluitend eenvoudige maaltijd,
 • wijkhoofden met aandacht voor het wel en wee in hun wijk, wijkbijeenkomsten
 • gemeenteblad (Draagvlak): redactie en verspreiding door leden
 • cantorij, veel aandacht voor het muzikale deel van diensten
 • gezamenlijke Mennomaaltijden voor leden, vrienden en belangstellenden en anderen
 • vertegenwoordiger in Raad van Kerken, 
 • gastheren en gastvrouwen bij Open Monumentendag
 • een Maria van Beckumkring bijeenkomst op de 1e woensdag van iedere maand
 • jaarlijkse Paasontbijt op 1e Paasdag t.b.v. leden, vrienden en belangstellenden e.a.
 • orgel op zaterdag
 • jaarlijkse uitje t.b.v. gemeenteleden, vrienden en belangstellenden georganiseerd door vrijwilligers
 • meedoen aan acties van Amnesty International

Zie verder onze website voor bijzondere activiteiten, zoals lezingen of themamiddagen; en natuurlijk voor de locaties van de diensten en andere bijeenkomsten. Of ook voor verslagen en foto’s van voorbije activiteiten zoals een viering op een buitenlocatie of een gemeenteweekend.

 

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Aangezien predikant en organisten in gezamenlijke dienst zijn van Doopsgezinde Gemeente Twente Zuid-Oost en Doopsgezinde Gemeente Almelo, worden hun beloningen naar rato over beide gemeenten verdeeld, waarbij het aantal leden en vrienden de bepalende factor is. Daardoor kan een schommeling optreden in het aandeel dat elk van beide gemeenten hieraan betaalt.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Verkorte staat van Baten en Lasten  tbv ANBI      
       
   begroting  rekening rekening
  2020 2020 2019
       
Baten      
Opbrengsten uit bezittingen                   -                   25               100
Bijdragen gemeenteleden          20.000          19.036          19.306
Subsidies en overige bijdragen van derden             7.379            6.340          18.070
Overige Baten            2.000            5.931          12.713
Totaal Baten           29.379          31.332          50.189
       
Lasten      
Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)           42.000          38.086          38.650
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk            2.000            2.692            1.995
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk      
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)             13.025           16.353           21.876
Lasten overige eigendommen en inventarissen               500               245            4.581
Salarissen (koster, organist e.d.)      
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente            7.800            5.274            5.499
Overige Lasten            2.750            1.960            2.418
Totaal Lasten           68.075          64.610          75.019
       
Resultaat (baten - lasten)         -38.696         -33.278         -24.830

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Terug naar overzicht 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl