Anbi A t/m Z

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Doopsgezinde Gemeente Twente Zuid-Oost te Borne
RSIN/Fiscaal nummer:002636372
KVK:82209820
Website adres:www.dgtwente.doopsgezind.nl/
E-mail:info@dgtwente.doopsgezind.nl
Adres:Ennekerdijk 31
Postcode:7622 ED
Postdres:Vijverlaan 31
Postcode:7553 CC
Plaats postadres:Hengelo
Plaats gemeente:Borne

De Doopsgezinde Gemeente Twente Zuid-Oost is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Algemene Doopsgezinde Sociëteit in Nederland.

De gemeente wordt gekenmerkt door

 • een open houding en omzien naar elkaar,
 • aandacht voor onze opdracht bij te dragen aan vrede, verzoening en een rechtvaardiger wereld, maar ook voor de vragen en twijfels van het individu.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Doopsgezinde Gemeente.

 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door een afvaardiging van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 4 leden, die worden gekozen door en uit de leden en vrienden van de kerkelijke gemeente.

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Ledenvergadering is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De Ledenvergadering kan geadviseerd worden door een financiële commissie.

 

C. Doelstelling/visie

 1. De Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS), verder te noemen de Sociëteit, opgericht in 1811 en gevestigd te Amsterdam, verenigt doopsgezinde gemeenten in een verbond.
 2. De Sociëteit stelt zich ten doel dienstbaar te zijn aan haar leden. Zij vertegenwoordigt de gezamenlijke gemeenten naar buiten.
 3. Zij tracht haar doel te bereiken:
  1. door het in stand houden van een Seminarium
  2. door het ondersteunen van hulpbehoevende gemeenten, in het bijzonder voor de instandhouding van predikantsplaatsen. Zij is bevoegd aan ondersteuning voorwaarden te verbinden;
  3. door het voeren van een gemeenschappelijk beleid door de leden van de Sociëteit, hun regionale verbanden en doopsgezinde organisaties en instellingen door het plegen van overleg met dezen.
  4. door de leden van de Sociëteit, de regionale verbanden van leden en de instellingen en organisaties behulpzaam te zijn bij de volvoering van hun taken
  5. door het uitgeven van publicaties;
  6. door het bevorderen van de gemeenschap van haar leden met andere kerken, in het bijzonder die welke deel uitmaken van de Raad van Kerken in Nederland, van de Wereldraad van Kerken en van de Mennonite World Conference (Doopsgezind Wereld Congres) en het bevorderen van contact met andere levensbeschouwelijke groeperingen;
  7. met alle andere ten dienste staande middelen.

De Doopsgezinde Gemeente Twente Zuid-Oost onderschrijft deze doelstelling en vult die aan met:

a)      de gemeente wil een geestelijk huis bieden voor wie wil nadenken over geloof en samenleving en inspiratie wil krijgen of geven voor het dagelijks leven, of bij ondagelijkse levensmomenten;

b)     we doen dat in een open en gastvrije sfeer, met aandacht voor elkaar en met ruimte voor de vragen en twijfels van het individu;

c)      we beschouwen de bijbel als een belangrijke bron voor ons denken en handelen en proberen de opdracht tot vrede en verzoening vorm en inhoud te geven;

d)     we kijken met kritisch respect naar het denken en handelen van eerdere generaties en de eigen plaats van de doperse beweging, in haar historische ontwikkeling en in deze tijd;

e)     we vinden dat ieder in geloofszaken eigen keuzes moet maken en dat ontmoeting en gesprek daarbij van belang zijn; daarom kennen we naast het lidmaatschap de mogelijkheid om vriend of belangstellende van de gemeente te worden;

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Algemene Doopsgezinde Sociëteit.

Op de website www.dgtwente.doopsgezind.nl vindt u het beleidsplan van onze gemeente.

Hierin leest u onder meer hoe we onze doelstellingen vorm geven in diensten, gespreksgroepen en andere activiteiten, in samenwerking met andere kerken, aandacht voor muziek en voor het meedoen van de kinderen. En meer.

 

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de Rechtspositiereglement IDGP. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de 'Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland'. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
IDGP
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk.

Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

 • wekelijkse kerkdiensten, sommige verzorgd door (groepjes) leden, met koffiedrinken na, verzorgd door de diaconiecommissie;
 • herdenking van de overledenen en jaarlijkse adventavond verzorgd door leden van de diaconiecommissie
 • 3 gespreksgroepen, 3 bijbelgroepen, oriëntatiegroep, deels onder leiding van de predikant, deels van leden
 • korte wekelijkse bijeenkomsten in de lijdenstijd, beurtelings verzorgd door een deelnemer met aansluitend eenvoudige maaltijd,
 • wijkhoofden met aandacht voor het wel en wee in hun wijk, wijkbijeenkomsten
 • gemeenteblad (Draagvlak): redactie en verspreiding door leden
 • diaconiecommissie met aandacht voor wel en wee in eigen kring, betrokkenheid bij nood in de streek of de wereld, organiseren van uitje voor ouderen
 • cantorij, veel aandacht voor het muzikale deel van diensten
 • werkgroepen voor gezamenlijke maaltijden, Amnesty International en duurzame samenleving
 • kostersdiensten en tuinonderhoud door leden
 • vertegenwoordigers in commissies voor oecumenische vieringen, vredesgroepen, diaconaal platform en het Oecumenisch City Pastoraat,
 • gastheren en gastvrouwen bij Open Monumentendag

Zie verder onze website voor bijzondere activiteiten, zoals lezingen of themamiddagen; en natuurlijk voor de locaties van de diensten en andere bijeenkomsten. Of ook voor verslagen en foto’s van voorbije activiteiten zoals een viering op een buitenlocatie of een gemeenteweekend.

 

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Aangezien predikant en organisten in gezamenlijke dienst zijn van Doopsgezinde Gemeente Twente Zuid-Oost en Doopsgezinde Gemeente Almelo, worden hun beloningen naar rato over beide gemeenten verdeeld, waarbij het aantal leden en vrienden de bepalende factor is. Daardoor kan een schommeling optreden in het aandeel dat elk van beide gemeenten hieraan betaalt.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De inkomsten aan bijdragen van leden kunnen flink schommelen doordat sommige leden naar eigen inzicht hun bijdragen over meerdere jaren op enig moment combineren.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Verkorte staat van Baten en Lasten  tbv ANBI      
       
   begroting  rekening  rekening 
  2021 2021 2020
       
Baten      
Opbrengsten uit bezittingen 10.459,00     10.458,90 18.949,12
Bijdragen gemeenteleden 19.500,00     26.365,00 25.125,00
Subsidies en overige bijdragen van derden  1.300,00       1.300,34 1.309,70
Overige Baten (verkoop onroerend goed) 155.225,00   155.263,05 1.266,87
Totaal Baten    186.484,00   193.387,29     46.650,69
       
Lasten      
Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)  49.500,00     49.483,57 48.007,34
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 2.400,00       2.700,71 1.921,56
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk      
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)  6.000,00       6.750,04 4.746,79
Lasten overige eigendommen en inventarissen      
Salarissen (koster, organist e.d.) 2.000,00       1.402,64 1.723,82
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 8.450,00       6.356,23 3.074,35
Overige Lasten      
Totaal Lasten      68.350,00     66.693,19     59.473,86
       
Resultaat (baten - lasten) 118.134,00   126.694,10 -12.823,17

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Terug naar overzicht 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl