Anbi A t/m Z

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Doopsgezinde Gemeente Zwolle te Zwolle
Telefoon:038-4211586
RSIN/Fiscaal nummer:002854417
Website adres:www.dgzwolle.doopsgezind.nl/
E-mail:info@dgzwolle.doopsgezind.nl
Adres:Wolweverstraat 9
Postcode:8011 NW
Postdres:Wolweverstraat 9
Postcode:8011 NW
Plaats:Zwolle

De Doopsgezinde Gemeente Zwolle te Zwolle is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Algemene Doopsgezinde SociŽteit in Nederland

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde SociŽteit heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkge-nootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Doopsgezinde Gemeente Zwolle te Zwolle.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door een afvaar-digng van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 6 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beheer van de financiŽle middelen en de gebouwen van de gemeente m.u.v. diaconale aangelegenheden De Ledenvergadering is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De Ledenvergade-ring kan geadviseerd worden door de financieel administrateur.

C. Doelstelling/visie

 1. De Algemene Doopsgezinde SociŽteit (ADS), verder te noemen de SociŽteit, opgericht in 1811 en gevestigd te Amsterdam, verenigt doopsgezinde gemeenten in een verbond.
 2. De SociŽteit stelt zich ten doel dienstbaar te zijn aan haar leden. Zij vertegenwoordigt de gezamenlijke gemeenten naar buiten.
 3. Zij tracht haar doel te bereiken:
  1. door het in stand houden van een Seminarium
  2. door het ondersteunen van hulpbehoevende gemeenten, in het bijzonder voor de instandhouding van predikantsplaatsen. Zij is bevoegd aan ondersteuning voorwaarden te verbinden;
  3. door het voeren van een gemeenschappelijk beleid door de leden van de SociŽteit, hun regionale verbanden en doopsgezinde organisaties en instellingen door het plegen van overleg met dezen.
  4. door de leden van de SociŽteit, de regionale verbanden van leden en de instellingen en organisaties behulpzaam te zijn bij de volvoering van hun taken
  5. door het uitgeven van publicaties;
  6. door het bevorderen van de gemeenschap van haar leden met andere kerken, in het bijzonder die welke deel uitmaken van de Raad van Kerken in Nederland, van de Wereldraad van Kerken en van de Mennonite World Conference (Doopsgezind Wereld Congres) en het bevorderen van contact met andere levensbeschouwelijke groeperingen;
  7. met alle andere ten dienste staande middelen.

Als Doopsgezinde Gemeente Zwolle onderschrijven wij deze doelstellingen.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Algemene Doopsgezinde SociŽteit kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Algemene Doopsgezinde SociŽteit.

In 2015-2016 wordt onder de leden en belangstellenden van de Doopsgezinde Gemeente Zwolle een zeer uitgebreide enquÍte gehouden om het beleid in de nabije toekomst te kunnen vaststellen.

Te allen tijde zal gestreefd worden om te realiseren:

††††††††††† Dopen wat (wie) mondig is

†††††††††††† Spreken dat bondig is

†††††††††††† Vrij in het christelijk geloven

†††††††††††† Daden gaan woorden te boven.

Het beleidsplan van de Doopsgezinde Gemeente wordt later toegevoegd.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de Rechtspositiereglement IDGP. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de 'Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland'. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
IDGP
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk.

Op de jaarlijkse Ledenvergadering wordt verslag gedaan van alle activiteiten welke het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden.

G. Voorgenomen bestedingen

Alle leden worden jaarlijks voor de Ledenvergadering in het bezit gesteld van een Begroting voor de komende periode. Tussentijds is deze te verkrijgen bij de penningmeester en/of financieel administrateur.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuÔteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Verkorte staat van Baten en Lasten† tbv ANBI
†begroting† rekening rekening
2016 2016 2015
Baten
Opbrengsten uit bezittingen ††††††† 10.000 ††††††† 9.395 †††††† 11.885
Bijdragen gemeenteleden ††††††† 25.000 †††††† 28.313 †††††† 24.561
Subsidies en overige bijdragen van derden† ††††††† 11.000 ††††††† 9.633 †††††† 42.826
Overige Baten ††††††† 19.800 †††††† 26.642 †††††† 14.598
Totaal Baten† ††††††† 65.800 †††††††† 73.983 †††††††† 93.870
Lasten
Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)† ††††††† 45.500 †††††† 47.168 †††††† 36.294
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk ††††††††† 2.200 ††††††† 3.107 ††††††† 2.245
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk ††††††††† 2.500 ††††††† 2.800 ††††††† 2.541
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)† ††††††† 14.000 ††††††† 9.373 ††††††† 26.022
Lasten overige eigendommen en inventarissen †††††††††††† -†† ††††††††††† -†† †††††††††††† -††
Salarissen (koster, organist e.d.) ††††††† 12.000 †††††† 11.295 †††††† 12.542
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente ††††††††† 3.400 †††††††† 4.719 †††††††† 4.243
Overige Lasten ††††††††† 1.700 †††††††† 2.146 †††††††† 2.442
Totaal Lasten† ††††††† 81.300 †††††††† 80.608 †††††††† 86.329
Resultaat (baten - lasten) ††††† -15.500 ††††††† -6.625 ††††††††† 7.541

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.Terug naar overzichtMeer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2019 Doopsgezind.nl