Anbi A t/m Z

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Doopsgezinde Gemeente Apeldoorn te Apeldoorn
Telefoon:055-5214560
RSIN/Fiscaal nummer:824024783
Website adres:www.dgapeldoorn.doopsgezind.nl/
E-mail:secretariaat@dgapeldoorn.doopsgezind.nl
Adres:Paslaan 6
Postcode:7311 AK
Postdres:Paslaan 6
Postcode:7311 AK
Plaats:Apeldoorn

De Doopsgezinde Gemeente is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Algemene Doopsgezinde Sociëteit in Nederland.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Doopsgezinde Gemeente.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door een afvaardiging van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 3 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Ledenvergadering is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De Ledenvergadering kan geadviseerd worden door een financiële commissie.

C. Doelstelling/visie

 1. De Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS), verder te noemen de Sociëteit, opgericht in 1811 en gevestigd te Amsterdam, verenigt doopsgezinde gemeenten in een verbond.
 2. De Sociëteit stelt zich ten doel dienstbaar te zijn aan haar leden. Zij vertegenwoordigt de gezamenlijke gemeenten naar buiten.
 3. Zij tracht haar doel te bereiken:
  1. door het in stand houden van een Seminarium
  2. door het ondersteunen van hulpbehoevende gemeenten, in het bijzonder voor de instandhouding van predikantsplaatsen. Zij is bevoegd aan ondersteuning voorwaarden te verbinden;
  3. door het voeren van een gemeenschappelijk beleid door de leden van de Sociëteit, hun regionale verbanden en doopsgezinde organisaties en instellingen door het plegen van overleg met dezen.
  4. door de leden van de Sociëteit, de regionale verbanden van leden en de instellingen en organisaties behulpzaam te zijn bij de volvoering van hun taken
  5. door het uitgeven van publicaties;
  6. door het bevorderen van de gemeenschap van haar leden met andere kerken, in het bijzonder die welke deel uitmaken van de Raad van Kerken in Nederland, van de Wereldraad van Kerken en van de Mennonite World Conference (Doopsgezind Wereld Congres) en het bevorderen van contact met andere levensbeschouwelijke groeperingen;
  7. met alle andere ten dienste staande middelen.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Algemene Doopsgezinde Sociëteit.

Beleidsplan van de Doopsgezinde Gemeente Apeldoorn

De Doopsgezinde gemeente te Apeldoorn kent aan het eind van 2015, 53 leden en 10 vrienden. Een tiental kinderen nemen maandelijks deel aan de kerkdienst als Kom in de Kring.

De gemeente bezit een kerkgebouw aan de Paslaan te Apeldoorn.

In 2016 zal het gemeenteleven voortgang vinden met diverse groepen zoals een Broederkring, Gesprekskring, kring Jonge Vrouwen, Zusterkring, maandelijkse Eat en Meet bijeenkomsten.

In 2016 zal wederom voor Doopsgezind wereldwerk de Pinkstergroet worden verzorgd.

De kerkenraad vergadert in het algemeen 1x in de 6 weken. Met de gemeenten verbonden aan de Regentessekerk, Remonstrantse Gemeente, Vrijzinnig Hervormden en NPB, worden regelmatig diensten gedeeld en bestaat een jaarprogramma van diverse bijeenkomsten.

6x Per jaar verschijnt het blad Uit de Pasch.

Voor de zomer van 2015 is een Werkgroep ‘Goede Wijn ‘ begonnen met een bezinning op de toekomst volgens de methode appreciative inquiery of wel waarderende gemeenteopbouw.

Stapje voor stapje wordt met de Liturgiecommissie gewerkt aan de liturgischevernieuwing. Dit resulteerde al in een goed geslaagde opzet van een Paas ontbijtdienst, een Oogstdienst met brodd en (witte) wijn en een waardevol ervaren herdenkingsdienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Hierbij wordt familie van overledenen uitgenodigd en is er per persoon aandacht voor tekst en muziek uit de rouwdiensten.

De gemeente bestaat nog uit leden in alle leeftijdsgroepen al is zeker sprake van vergrijzing; dit maakt de behoefte om elkaar treffen in en kerkdiensten, niet minder.de bijeenkomsten

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de Rechtspositiereglement IDGP. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de 'Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland'. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
IDGP
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Verkorte staat van Baten en Lasten  tbv ANBI      
       
   begroting  rekening rekening
  2021 2021 2020
       
Baten      
Opbrengsten uit bezittingen        20.000           68.000             35.000
Bijdragen gemeenteleden        14.000           11.000             15.000
Subsidies en overige bijdragen van derden       
Overige Baten (legaat)             22.000               4.000
Totaal Baten         34.000         101.000             54.000
       
Lasten      
Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)         50.500           51.000             51.000
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk          3.500             3.500               3.600
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk          3.000             2.900               2.950
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)            4.500            18.000                 9.500
Lasten overige eigendommen en inventarissen                 14.900
Salarissen (koster, organist e.d.)      
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente             10.000  
Overige Lasten          1.000           10.250  
Totaal Lasten         62.500           95.650             81.950
       
Resultaat (baten - lasten)       -28.500             5.350            -27.950
Terug naar overzicht 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl