Anbi A t/m Z

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Doopsgezinde Gemeente Wageningen te Wageningen
RSIN/Fiscaal nummer:002569541
Website adres:www.arboretumkerk.nl
E-mail:dgwageningen@gmail.com
Adres:Aug. Faliseweg 22
Postcode:6703 AS
Postdres:Aug. Faliseweg 22
Postcode:6703 AS
Plaats:Wageningen

De Doopsgezinde Gemeente te Wageningen e.o. is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Algemene Doopsgezinde Sociëteit in Nederland.

Sinds 20 juli 2015 is de Doopsgezinde Gemeente Wageningen e.o. onderdeel van de stichting Arboretumkerk, die zij samen met de Vrijzinnigen Nederland, afdelingen Wageningen heeft opgericht.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Doopsgezinde Gemeente Wageningen.

 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Stichting Arboretumkerk ligt bij een Bestuur dat wordt gevormd door leden vanuit de kerkenraad van de Doopsgezinde Gemeente Wageningen e.o.
(max. 5 leden) , leden vanuit het verenigingsbestuur Vrijzinnigen Nederland afdeling Wageningen (max. 3 leden) en maximaal 3 vrienden van de stichting Arboretumkerk. Het huidige bestuur van de Arboretumkerk telt 8 leden (waarvan momenteel 4 met een Doopsgezinde achtergrond).

Het Bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen (de jaarlijkse exploitatie) m.u.v. het gebouwencomplex waarvan het beheer berust bij de DG Gemeente Wageningen e.o.. Het Arboretumberaad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

 

C. Doelstelling/visie

 1. De Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS), verder te noemen de Sociëteit, opgericht in 1811 en gevestigd te Amsterdam, verenigt doopsgezinde gemeenten in een verbond.
 2. De Sociëteit stelt zich ten doel dienstbaar te zijn aan haar leden. Zij vertegenwoordigt de gezamenlijke gemeenten naar buiten.
 3. Zij tracht haar doel te bereiken:
  1. door het in stand houden van een Seminarium
  2. door het ondersteunen van hulpbehoevende gemeenten, in het bijzonder voor de instandhouding van predikantsplaatsen. Zij is bevoegd aan ondersteuning voorwaarden te verbinden;
  3. door het voeren van een gemeenschappelijk beleid door de leden van de Sociëteit, hun regionale verbanden en doopsgezinde organisaties en instellingen door het plegen van overleg met dezen.
  4. door de leden van de Sociëteit, de regionale verbanden van leden en de instellingen en organisaties behulpzaam te zijn bij de volvoering van hun taken
  5. door het uitgeven van publicaties;
  6. door het bevorderen van de gemeenschap van haar leden met andere kerken, in het bijzonder die welke deel uitmaken van de Raad van Kerken in Nederland, van de Wereldraad van Kerken en van de Mennonite World Conference (Doopsgezind Wereld Congres) en het bevorderen van contact met andere levensbeschouwelijke groeperingen;
  7. met alle andere ten dienste staande middelen.

Als Doopsgezinde Gemeente  Wageningen e.o. onderschrijven we deze doelstelling en vullen dit aan met de beknopte samenvatting van haar visie: de Doopsgezinde Gemeente Wageningen e.o. ,als onderdeel van de stichting Arboretumkerk, wil op een open en betrokken wijze een plaats voor bezinning en bezieling voor mensen van alle leeftijden  vormgeven. De inspiratie voor deze plaats van bezinning en bezieling wordt geput uit de doopsgezinde en vrijzinnige tradities zoals deze zich in de loop der eeuwen in Nederland hebben ontwikkeld.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Algemene Doopsgezinde Sociëteit.

Op de website www.arboretumkerk.nl  vindt u het beleidsplan 2011-2015 van onze gemeente, met een vooruitblik op elementen voor een nieuw te ontwikkelen beleidsplan voor de periode 2016 - 2020.

Hieronder staat een korte samenvatting van het beleidsplan:

Koersdocument 2011 - 2015

Doopsgezinde Gemeente Wageningen e.o. en Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Wageningen.

In het seizoen 2010-2011 is een start gemaakt met het ontwikkelen van een meerjarig perspectief voor onze gemeente. Aansluitend op het beeld van de gezamenlijke trektocht hebben we dit document ons ‘koersdocument’ genoemd.

Toegelicht wordt onze identiteit, de speerpunten voor de komende periode en de opbouw van onze gemeente.

Identiteit

De kerk aan de Arboretumlaan is de plaats waar de Doopsgezinden uit de regio rond Wageningen, Bennekom, Ede, Veenendaal en de Betuwe, en de leden van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB te Wageningen bouwen aan een gezamenlijke toekomst. Kenmerken zijn een open en betrokken gemeenschap van mensen uit verschillende tradities. De kerk, die in 2001 ingrijpend verbouwd is tot een gastvrije en sfeervolle ruimte, biedt een goede plek voor gezamenlijke bezinning en bezieling. Onder een blauw dak staan stoelen in een kring. In het midden de tafel. Door het ronde raam valt licht. Er is ruimte. Het is een plek die uitnodigt.

Leidraad voor ons is het beeld van de gezamenlijke trektocht. Met gevoel voor traditie en oog voor vernieuwing zijn de Doopsgezinde Gemeente en de NPB op zoek naar een open en betrokken vorm van gemeente zijn in deze tijd. We willen samen vieren, samen leren en samen doen.

Er is gezamenlijke verantwoordelijkheid voor zowel de koers en organisatie als voor de meer praktische zaken zoals bijvoorbeeld het kosteren en de zondagse koffie. De vieringen zijn eigentijds en bestemd voor jong en oud. Er is ruimte voor ontmoeting en verdieping, prettige participatie in diverse taakgroepen en ondersteuning in maatschappelijke betrokkenheid.

In een meerjarig proces hebben we sinds 2004 gewerkt aan het formuleren van onze identiteit. Deze wordt op verschillende wijzen zichtbaar: in een visioen – vergezicht voor de toekomst; in Zeven Woorden - richtingwijzers voor onderweg en in onze uitgangspunten – wat dragen we mee in onze rugzak. Zie de website (www.arboretumkerk.nl) voor de bijbehorende teksten.

Speerpunten 2011-2015

Er zijn drie lijnen te onderscheiden: a. rondom de verdere en voortgaande uitwerking van onze identiteit; b. zaken die extra aandacht behoeven en c. de lopende zaken.

Ad A. Identiteit

1.We beschikken over onze visioen (2005), Zeven Woorden om te leven (2010) en in het seizoen 2011-2012  werken we verder aan het benoemen en vastleggen van onze uitgangspunten.

2. In 2012 willen we de uitkomst van deze identiteitstrajecten bezegelen met het vinden van een nieuwe naam die tot uitdrukking brengt wie wij als gemeente zijn (autonoom, vrij en eigenzinnig met oog voor onze wortels). We blijven met elkaar in gesprek om vast te stellen hoe dit nu daadwerkelijk en voldoende zichtbaar wordt in onze uitstraling en beleving van vieringen en activiteiten voor huidige én potentiële leden. Deze discussie kent in principe geen eindpunt maar is inherent aan het feit dat wij een levende en levendige gemeente zijn. Op de jaarlijkse vergaderkalender staan twee ijkpunten/evaluatiemomenten per seizoen om dit proces te monitoren. Daarnaast vindt er gesprek plaats over ons instroommodel: hoe gaan we om met de positie van nieuwkomers, leden en belangstellenden. Wat is een meer passend model.

Realisatie per 01-01-2013: In een interactief proces tussen gemeente, kerkenraad, bestuur, en pastoraal team is gebrainstormd, zijn diverse voorstellen voor namen met ondertitel de revue gepasseerd en kon op het Gemeenteberaad door iedereen van harte ingestemd worden met de nieuwe naam Arboretumkerk. Vrijzinnig op weg. De naam verwijst enerzijds naar de fysieke locatie aan de Arboretumlaan, anderzijds bekent de ondertitel kleur en maakt deze duidelijk waar wij ons bevinden op levensbeschouwelijk terrein.

Ad B. Extra aandacht

Facts en Figures: Bij elkaar brengen van relevante cijfers van de afgelopen 15 jaar (in-, door-, uitstroom leden/belangstellenden, leeftijdsverdeling, deel-doelgroepen, financiële gegevens, opkomst vieringen en deelname activiteiten). Feitelijk gaat het hier om sturingsinformatie.

Realisatie per 01-01-2013: Globale monitoring heeft plaatsgevonden ten behoeve van de landelijke leden administraties van resp. de ADS en de NPB.

Onze groei. We hebben zorg dat de groei er uit is. Klopt dit? Te onderzoeken en ook kijken in samenhang met identiteit: wat hebben wij te bieden en wie zit daar op te wachten?

Realisatie per 01-01-2013:  Afgelopen periode kende een continue stroom van kennismakers (plsms. 10-15 mensen per seizoen. Een deel daarvan stroomt door als belangstellende. Dit compenseert voor de afname van leden die door overlijden wegvallen. Er is sprake van een lichte groei.

Financieel beleidsplan: In 2011 is een financieel meerjarenplan opgesteld voor de periode tot 2015. Jaarlijks is er een actiepuntenplan. In 2012 wordt gewerkt aan het beleggingsstatuut; dit is vastgesteld per 22-11-2012 en wordt vanaf 01-01-2013 in praktijk gebracht.

Meerjarenplan Gebouw: dit wordt afgerond als het financieel beleidsplan gereed is. Aandacht vragen in 2013 investeringen met oog op isolatie van het gebouw en mogelijk groot onderhoud aan de tuinzaal.

Realisatie per 31-03-2013: groot onderhoud van de Tuinzaal is naar voren geschoven en gerealiseerd (schilderwerk en plaatsen voorzetramen). Voor het grotere en ingrijpender isolatieproject voor de Kerkzaal worden fondsen geworven en initiatieven opgestart als het organiseren van een bazaar en talentenveiling.

Realisatie per 31-12-2014: Gedurende 2014 hebben ingrijpende herstel-, renovatie- en isolatiewerkzaamheden plaatsgevonden in het gehele gebouwencomplex (incl. pastorie en kosterij, deels ten gevolge van een brand in de pastorie).

Communicatie. In samenhang met het identiteitstraject en het vinden van een nieuwe naam zal e.e.a gemarkeerd worden met een andere huisstijl. Daartoe wordt een communicatieplan geschreven. De huidige mix van middelen wordt tegen het licht gehouden. O.a. een vernieuwing van de website is voorzien.

Realisatie per 01-01-2013: er is een nieuw logo ontworpen en de huisstijl is herzien (briefpapier, enveloppen, visitekaartjes, omslagen Tweeklank, jaarboek, praatkaart). De vernieuwde website is per 06-01-2013 on line (zie: www.arboretumkerk.nl)

In 2013 worden ingezet op inhoudelijke aanpassing van mededelingenblad en jaarboek, alsmede praktische zaken als een muurbord en mededelingenbord).

Realisatie per 01-09-2013: nieuw naambord met logo siert de buitenmuur.

Realisatie per 31-12-2014:  een informatiebord is buiten de kerk geplaatst voor passanten.

Vrijwilligersbeleid. Vrijwilligers zijn van cruciaal belang voor onze gemeente. We hebben deels in beeld welke kwaliteit en beschikbare tijd voorhanden is (Kleurbeken-formulieren). De ervaring leert dat die tijd niet altijd verzilverd kan worden. Dit vraagt aandacht, ook om te voorkomen dat anderen overvraagd worden. Is er samenhang met groei en leeftijdsopbouw? Een aanzet voor het denken over vrijwilligersbeleid met aantal vragen ligt in het document ‘Blik vooruit’ (nov. 2009).

Realisatie per 01-01-2013: Het vacaturebeleid is terugkerend aandachtspunt op de vergaderingen van kerkenraad en bestuur.

Ad C. Lopende zaken

Dit betreft de voortgang gedurende het seizoen en het inspelen op ad hoc zaken die van binnen en buiten op de gemeente afkomen. In 2012 vraagt bijv. de restauratie van het orgel onze aandacht.

Realisatie per 01-03-2013: in 2012 zijn financiële middelen geworven voor de restauratie; in februari 2013 is het Flentrop orgel gerestaureerd.

Zie ook Meerjarenplan Gebouw voor wat verder gerealiseerd is.

Opbouw Geloofsgemeenschap

Kerkenraad en bestuur, pastoraal team

Onze geloofsgemeenschap heeft een kerkenraad (van de Doopsgezinde Gemeente) en een bestuur (van de Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB). Samen met het pastoraal team zijn zij verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de geloofsgemeenschap en vergaderen hiertoe maandelijks met elkaar. Middels overleg en beraad wordt niet alleen beleid gemaakt, maar komen ook veel praktische zaken die de gemeente betreffen aan de orde, zowel de materiële zaken (financiën, gebouw en onderhoud), als vooral ook de inhoudelijke kant van ons gemeente zijn. Welke koers varen we, in welke richting willen we wat betreft onze vieringen, kringen en wijkbijeenkomsten, ons jeugd- en jongerenwerk. Hoe treden we naar buiten (bijvoorbeeld via Tweeklank en de website), houden we oog voor de wereld (Safina, Rwanda, Voedselbank), en geven we het begrip ‘duurzaamheid’ handen en voeten?

Kortom, kerkenraad en bestuur (afgekort KRB) bewaken het overzicht op het totale gebeuren binnen de gemeente. In het (gezamenlijke) gemeenteberaad verantwoorden zij zich over hun werk.

KRB doet dit alles in nauwe samenwerking met de acht Taakgroepen, waarin veel van onze leden en belangstellenden actief zijn. Onder de noemer ‘prettige participatie’ maakt ons dit tot de levendige gemeenschap die we willen zijn (zie schema hieronder). Twee leden van kerkenraad en bestuur zijn beurtelings dienstdoend KRB-lid tijdens de vieringen.

Taakgroepen

Vanaf 2002 zijn we naar een organisatievorm gegroeid waarin het belang dat we hechten aan participeren en gebruik maken van ieders talenten vorm heeft gekregen. Het werk in de gemeente is onder te verdelen in acht gebieden met concrete activiteiten:

 1. Vieren: het vieren op zondag;
 2. Vorming: het groeps- en kringwerk waarin we elkaar ontmoeten en van elkaar leren;
 3. Contact: contacten, waardoor zorg en aandacht gewaarborgd blijven;
 4. Wereld: de activiteiten gericht op betrokken zijn bij de wereld;
 5. Jeugd: alle activiteiten voor en met kinderen en jongeren;
 6. Basis: alle praktische interne zaken;
 7. Info: interne en externe communicatie ;
 8. Gebouw: onderhoud van kerk en tuin.

De concrete taken die bij ieder gebied horen worden opgepakt door een taakgroep; een groepje of groepjes mensen uit de gemeente. Een taakgroep-trekker coördineert al het werk van de taakgroep, en ondersteunt de groep(jes) bij het uitvoeren van hun werk.

Eén of twee keer per jaar komen alle leden van een taakgroep bij elkaar, om te zorgen dat het werk niet te veel los van elkaar komt te staan, en om met elkaar ervaringen uit te wisselen. Voor elke taakgroep en trekker is er een contactpersoon binnen kerkenraad en bestuur, als aanspreekpunt en ter ondersteuning.

Prettige participatie             

Wij zijn een levendige en actieve geloofsgemeenschap waar veel gebeurt. Om alles te laten reilen en zeilen is de nodige inzet gewenst. In het voorjaar van 2010 is met behulp van zogenaamde “Kleurbekenformulieren” geïnventariseerd waar iedereen als lid of belangstellende een steentje zou willen en kunnen bijdragen. Leden en belangstellenden vulden naar keuze in welke kennis, vaardigheden en tijd men ter beschikking heeft. Dit varieert van een korte, afgebakende doe-klus, bijvoorbeeld koffiedienst verzorgen tot grotere, meer structurele inzet als bijvoorbeeld begeleiden in het jeugdwerk. Naar ieders vermogen kan een bijdrage geleverd worden. Alle binnengekomen formulieren zijn inmiddels verwerkt in een databestand en dit vergemakkelijkt het om de juiste mens aan de passende klus te koppelen. Je kunt dus in de loop van het jaar gericht gevraagd worden om een taak of klus(je) op je te nemen. Met elkaar dragen we zo onze gemeente en het werk dat daarbinnen verzet wordt.

Nieuwe leden en belangstellenden worden geattendeerd op het Kleurbekenformulier.

Naschrift per oktober 2015

Op dit moment worden de eerste stappen gezet om te komen tot een nieuw koersdocument voor de komende periode 2016 – 2020. De belangrijkste stap die gezet is in de afgelopen periode is ongetwijfeld de oprichting van de Stichting Arboretumkerk, samen met de Vrijzinnigen Nederland, afdeling Wageningen. Het nieuwe koersdocument wordt door het bestuur van de Arboretumkerk, in nauwe samenspraak met de geloofsgemeenschap opgesteld.

Als eerste stap zijn, gebaseerd op een door het bestuur opgestelde sterkte-zwakte analyse, de volgende aandachtspunten geïdentificeerd:

Aandachtspunten post 2015

Innoveren in organiseren en communiceren

Ons huidige organisatiemodel werkt al jaren met een bestuur en acht taakgroepen. Het model is gebaseerd op participatie en gebruik maken van ieders talenten. Zo hebben we goed kunnen werken aan stroomlijning van activiteiten en processen,  betrokkenheid en verbondenheid.

Er is een groep actieve vrijwilligers met grotere of kleiner taken - van de 300 leden participeert 1/3 deel -  variërend van puberoppas bij de peuters, koster zijn bij een viering tot bestuurlijke taken.

In toenemende mate zien we dat ons model, hoe grondig doordacht en uitgewerkt met protocollen en checklists e.d. ( voornamelijk een ‘papieren’ werkomgeving) hapert en hikt.  We zijn ons ervan bewust dat we intern een slag zullen moeten maken om efficiënter en effectiever, meer passend in de tijdgeest te gaan werken. We zien ook om ons heen een jongere  generatie actievelingen opstaan: gewend aan al netwerkend organiseren, niet vergaderen maar doen, volop nieuwe media inzettend. Zowel technologisch (smartphone en tablet) als sociaal (Facebook, LinkedIn, Twitter). Zij vragen om een andere organisatiecultuur.

De uitdaging voor ons is: hoe kunnen wij hierop gaan inspelen?  En hoe werkt dat in onze organisatie? Vernieuwen van onze cultuur en werkprocessen is aan de orde: andersoortig invullen van vrijwilligersbeleid en een omslag naar meer interactieve en digitale vormen van organiseren. We denken daarbij aan gebruik van in the cloud aanpakken (Googledocs, Dropbox), meer tijd en plaats onafhankelijk werken om zo een nieuwe groep van actieve vrijwilligers aan te kunnen spreken. Zowel onze voorgangers als het bestuurlijk kader kunnen dit niet allemaal zelf bedenken en realiseren. Er is intern een grote behoefte aan training,  ondersteuning en advies om in deze nieuwe materie onze weg te vinden.

We gaan ons laten adviseren door een professionele organiser die met ons in gesprek gaat en die een aantal workshops voor het bestuurlijk kader (bestuursleden en trekkers taakgroepen) kan geven over  de mogelijkheden voor inzet van nieuwe technologieën en social media.

Bovenstaande gaat vooral om de praktische verbeterpunten van ons organisatiemodel.

Er  is ook een aandachtspunt als het gaat om de ‘cultuurkant’ van ons model: hoe voelen ieder zich  betrokken en verbonden bij het reilen en zeilen van de Arboretumkerk?

We kennen daartoe o.a. het Arboretumberaad, daarnaast Trekkersavonden, WCP-avonden, bezinningsavonden en reguliere bestuursoverleggen. De opkomst bij de verschillende bijeenkomsten is wisselend ondanks tijdige bekendheid via diverse media van data en uitnodigingen. Ook blijkt dat veelal een vaste kern trouw komt maar een deel ook niet.

Voor het (oude) Gemeenteberaad gold dat daar vooral de 60+ leden en belangstellenden aanwezig waren vanuit gewoonte en traditie (van huis uit mee). 60- was in die zin nauwelijks vertegenwoordigd. Het roept naar de toekomst de vraag op hoe het  Arboretumberaad méér een plek van samenkomst, betrokkenheid en verbondenheid kan zijn met aandacht voor diversiteit en meer intergenerationele uitwisseling.

Kijkend naar de functie is het Arboretumberaad deels bedoeld om verantwoording als bestuur en pastoraal team af te leggen, deels is het een plek waar na- en meegedacht wordt over beleidsmatige kwesties. Om het ‘rendement’ van de uitwisseling te verhogen is het goed als een dwarsdoorsnede van leden en vrienden en actieve vrijwilligers (bestuurlijk en anderszins) vertegenwoordigd is.

Voor wat betreft de Taakgroepen: deze verschillen naar aard en omvang. Dit vraagt maatwerk in de aansturing en begeleiding. Moet elke Taakgroep een bestuurscontactpersoon hebben? Wat kan gebruik van digitale middelen nog toevoegen/vergemakkelijken, ook in de communicatie richting TG-leden?

Uitwerking maatschappelijke relevantie in Taakgroep Wereld 2.0

Op basis van een notitie over maatschappelijke relevantie en betrokkenheid en al nadenkende over onze lokale contacten en de daaruit voortvloeiende verplichtingen en veronderstellingen rondom diaconale taken/inzetbaarheid vrijwilligers gaan we als bestuur een visie formuleren over onze rol, inzet en verantwoordelijkheden die wij zien. Zowel lokaal (o.a. Kerknet, Diaconaal WMO-platform, Platform Levensbeschouwing & Religie) als ook regionaal en landelijk (richting de ‘oude’ zuilen: participatie in Ring Arnhem-Twente, bestuur Zuid-West Veluwe, Broederschapvergaderingen ADS en ALV Vrijzinnigen Nederland). Maar ook: welke andere, nieuwe verbindingen willen we creëren?

Uitgangspunt daarbij kan zijn ‘hoe vertaalt onze spiritualiteit zich in onze ‘dagelijkse’ maatschappelijke betrokkenheid en hoe haalt TG Wereld dat naar boven’.

Deze speerpunten worden in het voorliggende bestuursjaar uitgewerkt in een nieuw op te stellen koersdocument 2016-2020.

 

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de Rechtspositiereglement IDGP. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de 'Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland'. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
IDGP
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Activiteitenverslag 2014

Dit is het activiteitenverslag van de gezamenlijke gemeente de Doopsgezinde gemeente Wageningen en omstreken en van de Afdeling Wageningen van de Nederlandse Protestantenbond, sinds juli 2015: Vrijzinnigen Nederland, afdeling Wageningen. Zij voeren de activiteiten gezamenlijk uit en gaan vanaf juli 2015 verder onder een gezamenlijke noemer: Stichting Arboretumkerk – vrijzinnig op weg.

De zondagen

In “Op weg naar Pasen” stond de Bergrede centraal. Er waren weer de traditionele vieringen in de Stille week. Op de erflaterszondag vertelde Professor Martien Brinkman over het leven van de dichter Ida Gerhardt. In de gedachtenisdienst van november werden de overledenen herdacht. We vierden kerst in drievoud : 70 + kerstmiddag met een sfeervol optreden van het Wagenings kleinkoor. Een steeds interactievere kinderkerstviering bijgewoond door heel veel engeltjes met zorg vervaardigd door vrouwen van Vris. De kerstavonddienst over een schilderij van Jeroen Bosch. De PR was geslaagd en de kerk was vol.

Gemeente en bestuur

Begin 2014 hadden we het thema “In beeld”: God, Bijbel en mensen. Er werd verder gewerkt aan het smoelenboek en er werd erg veel tijd besteed aan het koppelen van het financiële systeem aan het administratieve systeem. De financiële administratie van de DG en NPB werden verder ineen geschoven, maar kunnen ook weer los van elkaar te lezen worden. Een brand in de pastorie in februari is aangegrepen om de verduurzaming van het complex versneld in werking te zetten, zoals de renovatie van de pastorie waar plafonds werden vervangen, alles werd geschilderd. Ook werden alle ramen van het gehele complex geïsoleerd: van de pastorie, de kosterswoning en de kerk, inclusief het rozetraam.

In het Gemeenteberaad werd verder gediscussieerd over de oprichting van de overkoepelende Stichting Arboretumkerk-Vrijzinnig op weg en werd de eerste gezamenlijke Arboretumkerk-jaarrekening besproken. Op 10 mei ontvingen we de Doopsgezinde Historische Kring voor haar voorjaarsbijeenkomst in onze kerk. Er was een symposium over Doopsgezind Nederland en de Tweede wereldoorlog en hoe doopsgezinden deze tijd zijn doorgekomen. Er kwamen ongeveer 100 deelnemers waarvoor we de catering verzorgden.

Op 25 mei was de Safina- actie voor geiten voor aidswezen in Tanzania, georganiseerd door DREK. De opbrengst was 980 Euro, welke werd verdubbeld door DG Wereldwerk.

In augustus begon het seizoen 2014-2015 zonder een echt jaarthema. Er was werk aan de winkel: de nieuwe statuten en naamsverandering van wat Vrijzinnigen Nederland, afdeling Wageningen zou gaan heten, en de samenwerkingsstichting Arboretumkerk - vrijzinnig op weg met alle veranderingen die daar mee samen hingen.

Bij de startzondag op 14 september was weer een high tea georganiseerd. Er werd een vijfjaarlijks Gemeenteweekend georganiseerd in Mennorode, Elspeet op 27 en 28 september met 100 gemeenteleden en vrienden, en 50 kinderen. Het was prachtig weer en nagenoeg alle activiteiten konden buiten plaatsvinden. We sloten het weekend af met een viering.

Het Gemeenteberaad op 19 november ging over de te nemen stappen voor een stichting Arboretumkerk-vrijzinnig op weg: besproken werden de nieuwe documenten die hiervoor nodig zijn zoals de conceptstatuten en het concept huishoudelijk reglement. Diverse vragen werden naar aanleiding hiervan gesteld waarmee de Kerkenraad-Bestuur (KRB) weer verder kon op de weg naar de realisatie van de Stichting Arboretumkerk-vrijzinnig op weg. De KRB vergaderde elke 2e dinsdag van de maand. Twee keer per jaar was er een bezinningsavond voor KRB-leden.

Activiteiten buiten de zondagen

Naast de diensten vinden er allerlei andere activiteiten plaats, voor alle leeftijden

Jeugd

De gemeente kent een bloeiend kinder- en jongerenwerk. Onder de paraplu van Taakgroep Jeugd is een groep volwassenen betrokken bij het jeugdwerk. Globaal heeft ons jeugdwerk tot doel kinderen en jongeren te helpen om hun leven te leven in verbondenheid met God, met zichzelf, en met anderen. Het ontdekken van je eigenheid, het waarderen van elkaars anders zijn, het je verhouden met je menselijke maat en met het geheim dat met het leven gegeven is zijn daarbij draden die door het hele jeugdwerk lopen.

De groepsactiviteiten worden zorgvuldig voorbereid door Taakgroep Jeugd op de zogenaamde inspiratie-avond. Onder leiding van Pastoraal werker Corien van Ark laat de Taakgroep zich inspireren door verhalen, beelden en noties uit de Joods-Christelijke traditie. Niet als vierkante waarheden, meer als een dierbare schuursteen waaraan oud en jong zich kunnen slijpen.

Op de zondagen tijdens een viering zijn er voor verschillende leeftijdsgroepen kinderkringen en is er een oppasgroep. Zo raken kinderen al jong vertrouwd met de geloofsgemeenschap, haar liturgie, verhalen, liederen en gebeden. Op de zondagavond zijn er jongerenbijeenkomsten onder de namen DREK, JOINT en SOEP. Op een bij hun leeftijdsgroep passende wijze worden jongeren bepaald bij de spirituele en existentiële kant van het mens zijn. Het programma is geënt op noties en beelden ontleend aan de traditie. Naast de groepsbijeenkomsten zijn er voor groep DREK drie filmavonden gepland.

Vernieuwing

Sinds het najaar wordt er nagedacht over andere vertelvormen en andere organisatie mogelijkheden en kwam Corien van Ark op het spoor van wat zij zelf nu Evocatief vertellen noemt. Een beeldende en verstilde wijze van vertellen met behulp van vertelfiguren. In verschillende kringen wordt daar nu mee geëxperimenteerd. Ook is zij in oktober begonnen met een opleiding om zich breder te oriënteren op de verschillende levensfases. Aanvullend en verrijkend voor het groepswerk.

De oppas

Voor de allerkleinsten is er op de kinderkringzondagen een aantal enthousiaste jongeren die oppassen. Een van de ouders van de Kiezeltjes is per toerbeurt achterwacht om de oppasjongeren zo nodig te kunnen ondersteunen. De oppascoördinator is verantwoordelijk voor de materiële voorzieningen van de oppas, de continuïteit en draagt er zorg voor dat de jongeren zich goed van hun taak kwijten. Het vervullen van deze taak draagt er toe bij dat oppasjongeren eventueel de maatschappelijke stage kunnen vervullen.

De kleintjes spelen en verblijven als het even kan in dezelfde ruimte als de Kiezeltjes. Zo horen ze er helemaal bij en groeien langzamerhand ‘de kring in’. Mochten er te veel kinderen zijn dan wijkt de oppas uit naar de Tuinkamer.

De Kiezeltjes (2-6 jaar)

Voor de Kiezeltjes gebruiken we het materiaal Kom in de kring. Het is een wijze van vieren opgezet rond prentenboeken die ontwikkeld is door Corien van Ark. De kleintjes worden al voor de dienst in hun eigen ruimte gebracht. In het midden staan een kaars, een doos en een bloem. In de doos zit een voorwerp. Na het welkom zingen de kinderen samen Dag vlam, dag bloem. Hierna wordt het voorwerp uit de doos gehaald. Het voorwerp verwijst naar het thema van het prentenboek dat vervolgens wordt voorgelezen. Na een moment van expressie volgt een eenvoudig gebed. De kinderen worden tijdens de collecte ontvangen in de kerk waar ze het laatste deel van de viering meemaken. Zittend op de bankjes maken ze de kring rond.

De Kinderkringen en Tienerkring (groep 3 tot en met brugklas)

De kinderen beginnen de zondag in de kerk met hun ouder(s).

Na een creatieve opmaat voor jong en oud gaan de kinderen naar hun eigen ruimtes in de naastgelegen Vrije School. De kinderen worden zelf aan het denken gezet over een vraag. Bij oudere kinderen komt de vraag ook aan de orde welk nieuwe licht het verhaal werpt op de antwoorden van de vraag aan het begin. Op deze manier proberen wij heel concreet op eigen wijze een impuls te geven aan de ruimte tussen ik, de ander en God. Zo denken we de kinderen te kunnen inspireren. Veelal is er ook een expressiemoment dat past bij het voorafgaande.

Jongeren

Buiten de diensten om komen de jongeren in diverse groepen bij elkaar. DREK (8 keer per jaar), van 12-14 jaar, op de 1e zondag van de maand met een maaltijd. Elke avond heeft een thema waarmee we aan de slag gaan en er wordt samen gekookt en gegeten. De jongeren van Drek zijn vanaf maart bezig met het bedenken en uitwerken van de Safina actie voor ‘ons’ weeshuis in Tanzania.

JOIN(T) (8 keer per jaar, ca. 14-17 jaar) komt veelal de 2e zondag van de maand ’s avonds bij elkaar. Met elkaar wordt een boom opgezet. Evenals een boom hebben ook wij wortels en vergelijkbaar met de stam krijgen wij er jaarlijks ‘een ringetje’ bij. De takken kunnen wel tot in de hemel reiken. En een beetje vruchtboom brengt vruchten voort. Hoe zit dat met ons? Aan de hand van verschillende werkvormen en spelen leren de jongeren zichzelf en elkaar beter kennen. Het project wordt in ‘het Venster’ afgesloten met het maken van een schilderij.

SOEP staat voor Samen Open en Eerlijk Praten. Groep Soep (laatste jaar voortgezet onderwijs) komt maandelijks bij elkaar in de Tuinkamer rond een maaltijd.

De grondtoon van het programma is “Nu en dan” aansluitend bij het feit dat het dit seizoen gaat om jongeren van wie hun laatste jaar SOEP samenvalt met het doen van eindexamen.

Wellicht verlaten zij ook zomer 2014 het ouderlijk huis. Hoe gaat het ‘dan’ er uit zien? Wat denk jij ‘dan’ nodig te hebben? Op eigen benen staan, hoe doe jij dat? Hoe doen anderen dat?

Het huis met de vier kamers, als beeld voor wat een mens nodig heeft, komt ter spraken en één kamer, de spirituele, in het bijzonder (7 samenkomsten, een pelgrimage, en afscheid in de dienst in juni).

T&T (25-30)

Deze kring is bedoeld voor jonge mensen die de studentengroepen zijn ontgroeid. Deze maandelijkse 'Taizé Table-Talks' (T&T) vinden plaats voorafgaande aan de Taizé viering op de tweede maandag van de maand in onze kerk. We eten simpel ‘Taizees’, hebben een goed gesprek over gezamenlijk te bepalen thema’s en gaan tegen achten naar de viering (10 bijeenkomsten per jaar).

Begeleiding: Gerke van Hiele.

Mannengroepen: MARS

Er zijn twee mannengroepen, een voor mannen zo tussen de dertig en de veertig, MARS 35, en een voor mannen rond de zestig en veelal in de laatste periode van hun werkzame leven die het leuk vinden om zich verder te verdiepen in wijsheid en levenskunst. Per groep 5 avonden. Begeleiding: Gerke van Hiele.

Vrouwengroepen; 5 x VRIS

VRIS staat voor Vrouwen-Reflectie-Inspiratie-Samenkomst. Vijf jaar geleden zag de eerste VRIS-groep het levenslicht. Deze eerste groep was bestemd voor vrouwen rond de 35.

Een jaar later kwam daar VRIS 66 bij. In 2011 startte VRIS 50. een jaar later ging de vierde vrouwengroep van start: VRIS 80. Eind 2014 is VRIS 51 gestart, een tweede groep van rond de 50.

Veelal wordt er een thema uitgediept die op een zondagse viering aan de orde is geweest.

Maar ook kan het zijn dat je verrast wordt door een programma dat anderszins verwijst naar een levensthema. Uiteraard is het interactief. De afwisselende werkvormen maken dat er voor iedereen instapmomenten zijn. De sfeer is open en met oog en waardering voor ieders eigenheid. De levensfase waarin de vrouwen zich bevinden geeft een eigen kleur aan de avonden.

Het doel van alle VRIS-groepen is het zelfde: verrijkt en in verbondenheid het pand verlaten! Leiding: Corien van Ark. 5 vrouwengroepen, per vrouwengroep: 6 avonden.

Bijbelcursus (dinsdagochtend)

Vijf dinsdagochtenden in het najaar en vijf in het voorjaar gaan mensen met elkaar in gesprek rond de Bijbelse verhalen. We sluiten aan bij thema’s van de zondag en lezen met elkaar verhalen.

Begeleiding: Gerke van Hiele (11 ochtenden).

Verder zijn er twee avonden voor de Trekkers van alle taakgroepen die de diverse zaken binnen de gemeente op zich nemen; is er een leerhuiskring, een literatuurkring. In de diverse wijken zijn met meer of minder regelmaat wijkbijeenkomsten.

Voor verdere activiteiten zie de website: www.arboretumkerk.nl

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Terug naar overzicht 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl