Anbi A t/m Z

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Doopsgezinde Gemeente Zuid-Limburg te Heerlen
Website adres:www.dgzuid-limburg.doopsgezind.nl/
E-mail:info@dgzuid-limburg.doopsgezind.nl
Adres:Laan van Hövell tot Westerflier 35
Postcode:6411 EW
Postdres:Laan van Hövell tot Westerflier 35
Postcode:6411 EW
Plaats:Heerlen

De Doopsgezinde Gemeente Zuid-Limburg is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Algemene Doopsgezinde Sociėteit in Nederland.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde Sociėteit heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Doopsgezinde Gemeente Zuid-Limburg.

 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door een afvaardiging van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 3 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beheer van de financiėle middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Ledenvergadering is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De Ledenvergadering kan geadviseerd worden door een financiėle commissie.

 

C. Doelstelling/visie

 1. De Algemene Doopsgezinde Sociėteit (ADS), verder te noemen de Sociėteit, opgericht in 1811 en gevestigd te Amsterdam, verenigt doopsgezinde gemeenten in een verbond.
 2. De Sociėteit stelt zich ten doel dienstbaar te zijn aan haar leden. Zij vertegenwoordigt de gezamenlijke gemeenten naar buiten.
 3. Zij tracht haar doel te bereiken:
  1. door het in stand houden van een Seminarium
  2. door het ondersteunen van hulpbehoevende gemeenten, in het bijzonder voor de instandhouding van predikantsplaatsen. Zij is bevoegd aan ondersteuning voorwaarden te verbinden;
  3. door het voeren van een gemeenschappelijk beleid door de leden van de Sociėteit, hun regionale verbanden en doopsgezinde organisaties en instellingen door het plegen van overleg met dezen.
  4. door de leden van de Sociėteit, de regionale verbanden van leden en de instellingen en organisaties behulpzaam te zijn bij de volvoering van hun taken
  5. door het uitgeven van publicaties;
  6. door het bevorderen van de gemeenschap van haar leden met andere kerken, in het bijzonder die welke deel uitmaken van de Raad van Kerken in Nederland, van de Wereldraad van Kerken en van de Mennonite World Conference (Doopsgezind Wereld Congres) en het bevorderen van contact met andere levensbeschouwelijke groeperingen;
  7. met alle andere ten dienste staande middelen.

Als Doopsgezinde Gemeente in Zuid-Limburg  Onderschrijven we deze doelstelling.

De Doopsgezinde Gemeente in Zuid-Limburg is een kleine streekgemeente. Haar doel is om leden/vrienden de mogelijkheid te blijven bieden om elkaar te ontmoeten en stimuleren rond Gods woord en de bijbel.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Algemene Doopsgezinde Sociėteit kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Algemene Doopsgezinde Sociėteit.

Het beleidsplan van de Doopsgezinde Gemeente wordt later toegevoegd.

 

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de Rechtspositiereglement IDGP. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de 'Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland'. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
IDGP
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

 2.  Gemeenteleven.

a. De Gemeente komt op de 2e en 4e zondag van de maand bijeen voor een kerkdienst.

b. Activiteiten.

19 januari        Wereldbroederschapsdag bij de Doopsgezinde Gemeente te Eindhoven

9 maart            Ledenvergadering

18 april            Goede Vrijdag, avondmaaldienst

20 april            Paasdienst

28 september   Broederschapsdag, thema “Opstandig”

9 november     Gedenken overledenen

                        Ledenvergadering

24 december    Kerstdienst

 

c. Kringen.

De kring Geleen kwam 7 maal bijeen. Er werd met elkaar gesproken over het boek Amos, een gedeelte uit het “Hooglied”  de bruiloft te Kana (Joh 2, 1-12) en I Samuel 1 t/m 7

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuļteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Verkorte staat van Baten en Lasten  tbv ANBI      
       
   begroting  rekening rekening
  2016 2016 2015
Baten      
Opbrengsten uit bezittingen              320             214             360
Bijdragen gemeenteleden          2.800          1.576          2.343
Subsidies en overige bijdragen van derden               100             100             100
Overige Baten              200             199             407
Totaal Baten              3.420           2.088           3.209
       
Lasten      
Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)               750             854             498
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk           4.000          2.437          4.260
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk           1.440             479           1.475
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)       
Lasten overige eigendommen en inventarissen      
Salarissen (koster, organist e.d.)                 250
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente              150             607             356
Overige Lasten              460             364          1.397
Totaal Lasten              6.800           4.741           8.236
       
Resultaat (baten - lasten)           -3.380         -2.653         -5.027

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.Terug naar overzicht  Meer informatie  
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl