Anbi A t/m Z

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Doopsgezinde Gemeente Aardenburg te Aardenburg
Telefoon:06-16 500 350
RSIN/Fiscaal nummer:002866420
Website adres:www.dgaardenburg.doopsgezind.nl/
E-mail:info@dgaardenburg.doopsgezind.nl
Adres:Weststraat 37
Postcode:4527 BR
Postdres:Weststraat 37
Postcode:4527 BR
Plaats:Aardenburg

Doopsgezinde Gemeente Aardenburg maakt als zelfstandige gemeente deel uit van een kleine christelijke groepering met wortels in het eerste begin van de reformatie.

Naar bijbels inzicht ging en gaat het ons om:

  • persoonlijke geloofsvrijheid en verdieping;
  • verbondenheid met elkaar;
  • inzet voor vrede in het klein en in het groot.

Op basis hiervan willen wij een thuis bieden aan doopsgezinden en andere belangstellenden.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Doopsgezinde Gemeente te Aardenburg

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door een afvaardiging van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 3 leden, die worden gekozen door en uit de leden en vrienden van de kerkelijke gemeente.

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Ledenvergadering is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De Ledenvergadering kan geadviseerd worden door een financiële commissie.

C. Doelstelling/visie.

 

1.      De Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS), verder te noemen de Sociëteit, opgericht in 1811 en gevestigd te Amsterdam, verenigt doopsgezinde gemeenten in een verbond.

2.      De Sociëteit stelt zich ten doel dienstbaar te zijn aan haar leden. Zij vertegenwoordigt de gezamenlijke gemeenten naar buiten.

3.      Zij tracht haar doel te bereiken:

a)      door het in stand houden van een Seminarium

b)     door het ondersteunen van hulpbehoevende gemeenten, in het bijzonder voor de instandhouding van predikantsplaatsen. Zij is bevoegd aan ondersteuning voorwaarden te verbinden;

c)      door het voeren van een gemeenschappelijk beleid door de leden van de Sociëteit, hun regionale verbanden en doopsgezinde organisaties en instellingen door het plegen van overleg met dezen.

d)     door de leden van de Sociëteit, de regionale verbanden van leden en de instellingen en organisaties behulpzaam te zijn bij de volvoering van hun taken

e)     door het uitgeven van publicaties;

f)       door het bevorderen van de gemeenschap van haar leden met andere kerken, in het bijzonder die welke deel uitmaken van de Raad van Kerken in Nederland, van de Wereldraad van Kerken en van de Mennonite World Conference (Doopsgezind Wereld Congres) en het bevorderen van contact met andere levensbeschouwelijke groeperingen;

g)      met alle andere ten dienste staande middelen.

Als Doopsgezinde Gemeente Aardenburg onderschrijven we deze doelstelling, waarbij nog als onze  missie geldt:

Door het vanuit een christelijke inspiratie organiseren van laagdrempelige kerkdiensten, vormingsavonden en andere maatschappelijk betrokken activiteiten willen we een plek zijn waar mensen geloof en inspiratie kunnen delen en de rijkdom van het christelijk geloof kunnen ervaren.

In ons zijn en handelen willen wij het unieke en waardevolle van de doopsgezinde identiteit behouden en waar mogelijk uitdragen.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Algemene Doopsgezinde Sociëteit

Op de website www.dgaardenburg.doopsgezind.nl vindt u het beleidsplan 2019-2021 van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de Rechtspositiereglement IDGP. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: IDGP

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk.

Een overzicht van de activiteiten is te vinden op de website www.dgaardenburg.doopsgezind.nl.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Verkorte staat van baten en lasten      
   begroting  rekening rekening
  2021 2021 2020
       
Baten      
Opbrengsten uit bezittingen          32.600          34.169          32.955
Bijdragen gemeenteleden            5.200            5.780            6.398
Subsidies en overige bijdragen van derden           10.000          10.000          10.000
Overige Baten        120.000        120.677               198
Totaal Baten         167.800        170.626          49.551
       
Lasten      
Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)             8.800          10.427          12.820
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk            7.600            6.950            5.412
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk          24.000          26.086          24.893
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)              7.800             6.674             8.443
Lasten overige eigendommen en inventarissen            4.200            4.654            4.627
Salarissen (koster, organist e.d.)      
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente            9.550          10.000            6.406
Overige Lasten          13.750          14.117          12.628
Totaal Lasten           75.700          78.908          75.229
       
Resultaat (baten - lasten)          92.100          91.718         -25.678

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Terug naar overzicht 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl