Anbi A t/m Z

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Doopsgezinde Gemeente Utrecht te Utrecht
Telefoon:030-2311501
RSIN/Fiscaal nummer:002611387
Website adres:www.doopsgezindutrecht.nl/
E-mail:info@doopsgezindutrecht.nl
Adres:Oudegracht 270
Postcode:3511 NV
Postdres:Oudegracht 270
Postcode:3511 NV
Plaats:Utrecht

De Doopsgezinde Gemeente Utrecht is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Algemene Doopsgezinde Sociëteit in Nederland.

De Doopsgezinde Gemeente Utrecht (DGU) bestaat al bijna 400 jaar. Als doopsgezinden hadden en hebben we een geheel eigen plaats in het kerkelijk leven van de stad. Betrokkenheid, eenvoud, weerloosheid en praktische inzet zijn sleutelwoorden in ons gemeente leven. De DGU is een actieve gemeente waarin jong en oud(er) een vanzelfsprekende plaats hebben. Ons monumentale kerkgebouw (schuilkerk) staat vlakbij de Dom aan de Oudegracht.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Doopsgezinde Gemeente Utrecht.

 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door een afvaardiging van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 6 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Ledenvergadering is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De Ledenvergadering kan geadviseerd worden door een financiële commissie.

 

C. Doelstelling/visie

 1. De Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS), verder te noemen de Sociëteit, opgericht in 1811 en gevestigd te Amsterdam, verenigt doopsgezinde gemeenten in een verbond.
 2. De Sociëteit stelt zich ten doel dienstbaar te zijn aan haar leden. Zij vertegenwoordigt de gezamenlijke gemeenten naar buiten.
 3. Zij tracht haar doel te bereiken:
  1. door het in stand houden van een Seminarium
  2. door het ondersteunen van hulpbehoevende gemeenten, in het bijzonder voor de instandhouding van predikantsplaatsen. Zij is bevoegd aan ondersteuning voorwaarden te verbinden;
  3. door het voeren van een gemeenschappelijk beleid door de leden van de Sociëteit, hun regionale verbanden en doopsgezinde organisaties en instellingen door het plegen van overleg met dezen.
  4. door de leden van de Sociëteit, de regionale verbanden van leden en de instellingen en organisaties behulpzaam te zijn bij de volvoering van hun taken
  5. door het uitgeven van publicaties;
  6. door het bevorderen van de gemeenschap van haar leden met andere kerken, in het bijzonder die welke deel uitmaken van de Raad van Kerken in Nederland, van de Wereldraad van Kerken en van de Mennonite World Conference (Doopsgezind Wereld Congres) en het bevorderen van contact met andere levensbeschouwelijke groeperingen;
  7. met alle andere ten dienste staande middelen.

Visie Doopsgezinde Gemeente Utrecht (DGU)

De Doopsgezinde Gemeente Utrecht wil:

 • een open, ondogmatische en tolerante geloofsgemeenschap zijn, geïnspireerd door bijbelverhalen;
 • beschutting, veiligheid en bemoediging bieden;
 • steeds weer zoeken naar de bron van het geloof;
 • het geloof in relatie brengen met de werkelijkheid waarin wij leven.

Zo wil de Doopsgezinde Gemeente Utrecht gestalte krijgen als:

 • een ontmoetingsplaats van mensen, die elkaar op het geloof mogen aanspreken;
 • een oefenplaats van ons persoonlijk en gezamenlijk geloof;
 • een vindplaats van God in de wereld waarin wij leven.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Algemene Doopsgezinde Sociëteit.

Via deze link is het beleidsplan 2013-2017 van de Doopsgezinde Gemeente Utrecht te vinden.

Dit beleidsplan bevat onder meer een analyse van de situatie in de DGU in 2013. Deze analyse laat zien dat er zowel positieve als zorgwekkende ontwikkelingen zijn. Zorgwekkend is het teruglopende ledenaantal en de veroudering van het ledenbestand. Deze veroudering zal in de toekomst leiden tot een nog snellere afname van het ledenaantal. Dit heeft zowel gevolgen voor het vinden van vrijwilligers voor allerhande taken binnen de DGU als voor de financiële situatie. Daarnaast is een afnemend kerkbezoek waar te nemen. Ook is de zichtbaarheid in de Utrechtse samenleving voor verbetering vatbaar.

Wat niet is uit te drukken in cijfers, maar wat wel een positief signaal is, is de grote betrokkenheid van veel leden en hun bijdrage aan allerlei kringen en taken. We zien ook een grote groep jongvolwassenen die druppelsgewijs wordt aangevuld door jongeren die de DGU weten te vinden. Ook mogen we ons telkenjare verheugen op het toetreden van nieuwe leden na hun belijdenis.

Op grond van de evaluatie van het vorige beleidsplan, een analyse van de huidige situatie en gesprekken met gemeenteleden heeft de Ledenvergadering in april 2013 besloten zich de komende jaren te richten op mentaliteit/zichtbaarheid, jeugdwerk, liturgie en een maatschappelijk project. Aan de hand van de aanbevelingen van de beleidscommissie zullen deze speerpunten in concrete acties en activiteiten worden uitgewerkt.

 

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de Rechtspositiereglement IDGP. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de 'Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland'. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
IDGP
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

 

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Verkorte staat van Baten en Lasten  tbv ANBI      
       
   begroting  rekening rekening
  2021 2021 2020
       
Baten      
Opbrengsten uit bezittingen        121.500        134.464        123.918
Bijdragen gemeenteleden          78.500          72.974           73.189
Subsidies en overige bijdragen van derden             9.615            9.612          12.420
Overige Baten          20.850          21.599          49.829
Totaal Baten         230.465        238.649        259.356
       
Lasten      
Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)         117.000        119.663        105.079
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk            2.600            2.891            2.246
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk          18.500          34.578          25.928
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)             87.000          90.252        106.355
Lasten overige eigendommen en inventarissen            2.500            3.232             3.613
Salarissen (koster, organist e.d.)          41.200          43.371          47.207
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente          35.100          36.941          33.349
Overige Lasten          15.400                    -  
Totaal Lasten         319.300        330.927        323.777
       
Resultaat (baten - lasten)         -88.835         -92.278         -64.420

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Terug naar overzicht 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl