Anbi A t/m Z

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Doopsgezinde Gemeente Zeist te Zeist
Telefoon:06-38885898
RSIN/Fiscaal nummer:002690895
KVK:76041859
Website adres:www.doopsgezindegemeentezeist.nl
Adres:Pauw van Wieldrechtlaan 29A
Postcode:3701 ET
Postdres:Pauw van Wieldrechtlaan 29A
Postcode:3701 ET
Plaats:Zeist

De Doopsgezinde Gemeente Zeist is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Algemene Doopsgezinde Sociëteit in Nederland.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Doopsgezinde Gemeente Zeist.

 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door een afvaardiging van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 4 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Ledenvergadering is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De Ledenvergadering kan geadviseerd worden door een financiële commissie.

 

C. Doelstelling/visie

 1. De Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS), verder te noemen de Sociëteit, opgericht in 1811 en gevestigd te Amsterdam, verenigt doopsgezinde gemeenten in een verbond.
 2. De Sociëteit stelt zich ten doel dienstbaar te zijn aan haar leden. Zij vertegenwoordigt de gezamenlijke gemeenten naar buiten.
 3. Zij tracht haar doel te bereiken:
  1. door het in stand houden van een Seminarium
  2. door het ondersteunen van hulpbehoevende gemeenten, in het bijzonder voor de instandhouding van predikantsplaatsen. Zij is bevoegd aan ondersteuning voorwaarden te verbinden;
  3. door het voeren van een gemeenschappelijk beleid door de leden van de Sociëteit, hun regionale verbanden en doopsgezinde organisaties en instellingen door het plegen van overleg met dezen.
  4. door de leden van de Sociëteit, de regionale verbanden van leden en de instellingen en organisaties behulpzaam te zijn bij de volvoering van hun taken
  5. door het uitgeven van publicaties;
  6. door het bevorderen van de gemeenschap van haar leden met andere kerken, in het bijzonder die welke deel uitmaken van de Raad van Kerken in Nederland, van de Wereldraad van Kerken en van de Mennonite World Conference (Doopsgezind Wereld Congres) en het bevorderen van contact met andere levensbeschouwelijke groeperingen;
  7. met alle andere ten dienste staande middelen.

De Doopsgezinde Gemeente Zeist vult bovenstaande aan met het volgende:

 

1.      De Gemeente is een gemeenschap van mensen die aan hun christelijk geloof uiting willen geven in woord en daad. Dit geloof wordt gevoed vanuit de Bijbel. De Gemeente open staat voor de diversiteit aan wegen die naar God leiden.

2.      De Gemeente tracht in de ontplooiing van haar gemeenteleven gestalte te geven aan de navolging van Jezus Christus. Alle bij de Gemeente betrokken personen zijn vrij om zelf keuzen te maken in hun overtuigingen, maar worden wel voortdurend uitgedaagd in gesprek met elkaar te zijn en te blijven.

3.      De Gemeente is een open ontmoetingsplaats voor mensen die in deze wereld zoeken naar Gods woord, naar vrede en gerechtigheid.

4.      De Gemeente staat in de doopsgezinde traditie, zoals mede verwoord in de fundamenttekst van Menno Simons: “Want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt, en dat is Jezus Christus” (1 Korinthiërs 3:11).

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Algemene Doopsgezinde Sociëteit.

Op de website www.doopsgezindegemeentezeist.nl staat het beleidsplan 2013-2017 van onze gemeente.

 

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de Rechtspositiereglement IDGP. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de 'Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland'. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
IDGP
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Naast de wekelijkse kerkdienst zijn te noemen: pastorale zorg voor zieken en bejaarden, de liturgiegroep, een gespreksgroep 'Geloven in deze tijd', meditatiegroep 'Lectio divina', poeziegroep, de jaarlijkse Friese dienst, wake voor de asielzoekers in detentie, lezingen en een tuingroep die het kerkerf onderhoudt. Daarnaast is in 2015 de z.g. Zin-Inn opgericht die zich richt op niet-kerkelijken geinteresseerd in zingevingsvraagstukken. Op de website www.doopsgezindegemeentezeist.nl staat een uitvoerig overzicht van de activiteiten in onze gemeente.

 

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Verkorte staat van Baten en Lasten  tbv ANBI      
       
   begroting  rekening rekening
  2021 2021 2020
       
Baten      
Opbrengsten uit bezittingen            2.125            2.155            2.395
Bijdragen gemeenteleden          44.000          44.425          45.542
Subsidies en overige bijdragen van derden           18.000          18.000          18.000
Overige Baten            1.300            5.936            3.248
Totaal Baten           65.425          70.516          69.185
       
Lasten      
Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)           42.500          44.668          41.790
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk            2.500            3.312            2.785
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk            3.200            5.230            3.206
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)              5.000             6.206             5.210
Lasten overige eigendommen en inventarissen            3.200            5.230            3.206
Salarissen (koster, organist e.d.)          12.500            9.616          12.221
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente               300               412               348
Overige Lasten            2.000            1.881            1.925
Totaal Lasten           71.200          76.555          70.691
       
Resultaat (baten - lasten)           -5.775           -6.039           -1.506

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Terug naar overzicht 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl