Anbi A t/m Z

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Federatie van Samenwerkende Kerkgenootschappen en Godsdienstige Verenigingen in Gouda e.o. (Federatie Gouda) te Gouda
Telefoon:0182502220
RSIN/Fiscaal nummer:818932351
Website adres:www.federatiegouda.nl/
E-mail:info@federatiegouda.nl
Adres:Lage Gouwe 134
Postcode:2801 LK
Postdres:Lage Gouwe 134
Postcode:2801 LK
Plaats:Gouda

De Federatie Gouda is een geloofsgemeenschap die ten doel heeft de leden en belangstellenden de gelegenheid te geven hun geloof en spiritualiteit te delen en te verdiepen. De basis die hieraan ten grondslag ligt is een ondogmatische en verdraagzame levenswijze geïnspireerd vanuit de bijbel, waarin we Gods opdracht herkennen. De Federatie is een vereniging met rechtspersoonlijkheid, naar de artt. 26 en 27 van het Burgerlijk Wetboek, Boek 2, Titel 2, artt. 26-29, statutair gevestigd te Gouda, en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Rotterdam, onder nummer 40464546. Geregistreerde leden, vrienden en belangstellenden van de Doopsgezinde Gemeente Gouda, van de Remonstrants Gereformeerde Gemeente Gouda en van de Afdeling Vrijzinnige Protestanten te Gouda zijn krachtens de statuten lid van de Federatie Gouda. Daarnaast staat het lidmaatschap open voor andere natuurlijke personen die de doelstelling onderschrijven.

De Federatie acht zich in staat het kerkelijk leven van de geloofsgemeenschap in stand te houden, en beschikt op basis van een langlopend huurcontract met de Evangelisch Lutherse Gemeente te Gouda over een passende ruimte. De statuten bevatten bepalingen omtrent onder meer het bestuur, de algemene ledenvergadering en de financiën.

  1. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Federatie bestaat statutair uit minimaal vier en maximaal acht personen (thans: zeven personen).Het bestuur bestaat uit elk twee leden die aangewezen worden door: de Doopsgezinde Gemeente Gouda, de Remonstrants Gereformeerde Gemeente Gouda en de Afdeling Vrijzinnige Protestanten te Gouda. Bovendien maakt de predikant deel uit van het bestuur. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De overige bestuursfuncties worden in onderling overleg verdeeld.

Het bestuur heeft onder meer tot taak: het besturen van de vereniging, het financieel beheer van de vereniging, de begeleiding van de predikant, de voorbereiding en de uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering. De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van de Federatie. De algemene ledenvergadering wordt gevormd door de leden van de vereniging Het bestuur roept de algemene ledenvergadering minimaal een keer per jaar bijeen , brengt verslag uit over het verenigingsjaar en legt, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording af over zijn in dat jaar gevoerd bestuur. De algemene ledenvergadering keurt de rekening en verantwoording door het bestuur goed teneinde decharge te verstrekken aan het bestuur, na daartoe geadviseerd te zijn door de financiële adviescommissie bestaande uit drie personen.

  1. Doelstelling/visie

De Federatie heeft ten doel de leden en belangstellenden de gelegenheid te geven binnen en vanuit de geloofsgemeenschap hun geloof en spiritualiteit te delen en te verdiepen. Daartoe worden kerkdiensten gehouden en andere kerkelijke activiteiten tot uitvoering gebracht die dienstig zijn. De basis die hieraan ten grondslag ligt is een ondogmatische en verdraagzame levenswijze geïnspireerd vanuit de bijbel, waarin we Gods opdracht herkennen.

  1. Beleidsplan

Op de website van de Federatie Gouda staat het Beleidsplan 2014-2017 van de Federatie Gouda,

De Federatie Gouda oriënteert zich vanwege haar federatieve karakter mede op de beide landelijke kerkgenootschappen en de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Nederland.

Het beleidsplan van de Remonstrantse Broederschap is te vinden via deze link: https://www.remonstranten.nl/anbi/

Het beleidsplan van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit is te vinden via deze link:

http://www.anbi.doopsgezind.nl/anbi/3/139

Het beleidsplan de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Nederland is te vinden via deze link:

http://www.vrijzinnig.nl/images/Publicaties/Beleidsplan_VVP_op%20weg%20naar%202020.pdf

  1. Beloningsbeleid

De predikant van de Federatie, gastpredikanten en kerkmuzikanten werken in opdracht van de Federatie. De beloning van de predikant van de Federatie is geregeld in de ‘traktementsregeling voor predikanten’ van de Remonstrantse Broederschap. Voor de beloning van de organisten volgt de Federatie de richtlijnen in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurlijke werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed.

  1. Verslag Activiteiten  

Het bestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de Federatie. De taak van het bestuur is de behartiging van het kerkelijk leven en van alle overige belangen van de gemeente. Het bestuur bepaalt het beleid en beslist in alle zaken van bestuur en beheer. Het bestuur van de Federatie ziet toe dat de predikant zich op behoorlijke wijze van zijn of haar taak kwijt en oefent toezicht uit op het beleid en de uitvoering van werkzaamheden van de diaconale en andere commissies en werkgroepen. Alle kerkdiensten en andere relevante activiteiten worden genoemd op de website www.federatiegouda.nl .

  1. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht. De Federatie stelt naast een jaarlijkse begroting steeds een meerjarenbegroting voor vier jaren op. De grootste uitgavenpost betreft de kosten van de predikantsplaats.

  1. Staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting 2015 inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolommen Rekening 2014 en Rekening 2013 geven inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen in de afgelopen twee jaren.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Federatie Gouda Staat van baten en lasten 2018. Begroting 2019.

 

 

 

 

 

 begroting 2018

rekening 2018

begroting 2019

 

 

 

 

Baten in €

 

 

 

Opbrengsten uit bezittingen

70

10

20

Bijdragen gemeenteleden

58950

61206

63503

Subsidies en overige bijdragen van derden

18710

18710

23368

Overige Baten

10700

12409

11000

Totaal Baten

88430

92335

97891

 

 

 

 

Lasten in €

 

 

 

Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)

69887

69959

74337

Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

8440

9353

8015

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

0

0

0

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

7200

6725

7350

Lasten overige eigendommen en inventarissen

0

0

0

Salarissen (koster, organist e.d.)

1300

1235

1300

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

4080

4277

4190

Overige Lasten

3225

2958

3200

Totaal Lasten

94132

94506

98392

 

 

 

 

Resultaat (baten - lasten) €

-5702

-2171

-501

 

Toelichting

Leden en vrienden van de Federatie betalen vrijwillige bijdragen waarvan het richtbedrag wordt vastgesteld in de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Jaarlijks ontvangen de leden en vrienden een brief van de penningmeester waarin hun gevraagd wordt de bijdrage over te maken. De Doopsgezinde Gemeente Gouda, de Remonstrants Gereformeerde Gemeente Gouda en de Afdeling Vrijzinnige Protestanten te Gouda verplichten zich de bijdrage van de bij hen aangesloten leden te voldoen per kwartaal aan de Federatie.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van het salaris van de predikant en viatica voor gastpredikanten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten besteed aan de huur van het kerkgebouw, de kosten van kerkdiensten, diaconale doeleinden, kosten van andere kerkelijke activiteiten als gemeenteavonden, en aan de kosten van de eigen organisatie (zoals de beloning van de organist). Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie, huishoudelijke uitgaven, en de kosten van publiciteit (kerkblad en website).Terug naar overzichtMeer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2019 Doopsgezind.nl