Anbi A t/m Z

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Doopsgezinde Gemeente Rotterdam te Rotterdam
RSIN/Fiscaal nummer:002538258
Website adres:www.dgrotterdam.doopsgezind.nl/
E-mail:info@dgrotterdam.doopsgezind.nl
Adres:Hang 10
Postcode:3011 GG
Postdres:Hang 10
Postcode:3011 GG
Plaats:Rotterdam

De Doopsgezinde Gemeente te Rotterdam is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Algemene Doopsgezinde Sociëteit in Nederland.

 

De Doopsgezinde Gemeente in Rotterdam is een actieve en veelzijdige geloofsgemeenschap met ongeveer 120 leden en 40 actieve belangstellenden in het werkgebied en nog zeker 20 op enige afstand. Het gemeente zijn ervaren we in vieringen, waarin we ons geloof op eigentijdse wijze verwoorden, verbeelden en beleven. We volgen daarbij niet altijd de traditionele liturgie, maar experimenteren regelmatig met andersoortige vieringen en bijeenkomsten. Verdieping van ons geloof vinden wij in bijbelstudiebijeenkomsten . Ontmoeten doen wij in gespreksgroepen in de verschillende wijken van onze uitgestrekte gemeente.

Voor de jeugd tot 12 jaar organiseren we eens per maand de kindernevendiensten. Voor de oudere jeugd zijn er regionale activiteiten en een aantal  keren per jaar koken we gezamenlijk een maaltijd en gaan na het eten naar de bioscoop.

De Doopsgezinde Gemeente Rotterdam draagt actief de vredesgedachte uit en doet dit door het gedachtengoed te ontwikkelen en activiteiten te organiseren die voor een brede doelgroep toegankelijk zijn.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Doopsgezinde Gemeente Rotterdam.

 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door een afvaardiging van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 6 tot 8 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. Het beleid wordt behalve door de kerkenraad vorm gegeven door diverse taakgroepen en projectgroepen. De Ledenvergadering is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De Ledenvergadering kan geadviseerd worden door een financiële commissie.

 

C. Doelstelling/visie

 1. De Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS), verder te noemen de Sociëteit, opgericht in 1811 en gevestigd te Amsterdam, verenigt doopsgezinde gemeenten in een verbond.
 2. De Sociëteit stelt zich ten doel dienstbaar te zijn aan haar leden. Zij vertegenwoordigt de gezamenlijke gemeenten naar buiten.
 3. Zij tracht haar doel te bereiken:
  1. door het in stand houden van een Seminarium
  2. door het ondersteunen van hulpbehoevende gemeenten, in het bijzonder voor de instandhouding van predikantsplaatsen. Zij is bevoegd aan ondersteuning voorwaarden te verbinden;
  3. door het voeren van een gemeenschappelijk beleid door de leden van de Sociëteit, hun regionale verbanden en doopsgezinde organisaties en instellingen door het plegen van overleg met dezen.
  4. door de leden van de Sociëteit, de regionale verbanden van leden en de instellingen en organisaties behulpzaam te zijn bij de volvoering van hun taken
  5. door het uitgeven van publicaties;
  6. door het bevorderen van de gemeenschap van haar leden met andere kerken, in het bijzonder die welke deel uitmaken van de Raad van Kerken in Nederland, van de Wereldraad van Kerken en van de Mennonite World Conference (Doopsgezind Wereld Congres) en het bevorderen van contact met andere levensbeschouwelijke groeperingen;
  7. met alle andere ten dienste staande middelen.

Als Doopsgezinde Gemeente Rotterdam onderschrijven we deze doelstellingen.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Algemene Doopsgezinde Sociëteit.

Op de website www.dgrotterdam.doopsgezind.nl vindt u het beleidsplan 2013-2016 van onze gemeente (het kader), aangevuld met het plan van aanpak vastgesteld in 2015.

Het kader uit 2013 is uitgebreid, in het plan van aanpak uit 2015 wordt  aangegeven hoe wij de nabije toekomst proberen in te vullen.

 

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de Rechtspositiereglement IDGP. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de 'Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland'. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
IDGP
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u  aan in de Werf van april 2015 t.b.v. de ledenvertoeving. (Werf te vinden en de downloaden op de site) verslagen los op te vragen.

Eerder werden genoemd de vieringen, jeugd- en jongeren activiteiten en de wijkbijeenkomsten.

Daarnaast zijn er diverse bijeenkomsten samen met andere kerkgenootschappen, werken de dg gemeente Rotterdam en Dordrecht op enkele gebieden samen en zijn er een aantal keren per jaar centraal bijeenkomsten waar laagdrempelige activiteiten open staan voor ieder die belangstelling heeft. Ook centraal zijn er leerhuisbijeenkomsten en catechisatie

Actueel vindt u de gegevens op de website…

 

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Verkorte staat van Baten en Lasten  tbv ANBI      
       
   begroting  rekening rekening
  2021 2021 2020
       
Baten      
Opbrengsten uit bezittingen          25.000          12.164          20.000
Bijdragen gemeenteleden          25.000          19.455          24.500
Subsidies en overige bijdragen van derden             2.500            5.505            3.200
Overige Baten      
Totaal Baten           52.500          37.124          47.700
       
Lasten      
Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)           60.000          61.689          45.000
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk          16.150            9.357          14.600
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk          11.450          13.535            8.000
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)              6.000               6.500
Lasten overige eigendommen en inventarissen          15.000            14.000
Salarissen (koster, organist e.d.)          60.000          35.174          50.000
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente            6.000            3.000            4.000
Overige Lasten            35.856  
Totaal Lasten         174.600        158.611        142.100
       
Resultaat (baten - lasten)       -122.100      -121.487         -94.400

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Terug naar overzicht 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl