Anbi A t/m Z

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Doopsgezinde Gemeente Alkmaar te Alkmaar
Telefoon:072-5123864
RSIN/Fiscaal nummer:002698742
Website adres:www.doopsgezind-alkmaar.nl/
E-mail:info@doopsgezind-alkmaar.nl
Adres:Koningsweg 12
Postcode:1811 LM
Postdres:Koningsweg 12
Postcode:1811 LM
Plaats:Alkmaar

De Doopsgezinde Gemeente te Alkmaar is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Algemene Doopsgezinde Sociėteit in Nederland.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde Sociėteit heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Doopsgezinde Gemeente te Alkmaar.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door een afvaardiging van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 5 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beheer van de financiėle middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Ledenvergadering is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De Ledenvergadering kan geadviseerd worden door een financiėle commissie.

C. Doelstelling/visie

1. De Algemene Doopsgezinde Sociėteit (ADS), verder te noemen de Sociėteit, opgericht in 1811 en gevestigd te Amsterdam, verenigt doopsgezinde gemeenten in een verbond.

2. De Sociėteit stelt zich ten doel dienstbaar te zijn aan haar leden. Zij vertegenwoordigt de gezamenlijke gemeenten naar buiten.

3. Zij tracht haar doel te bereiken:

a. door het in stand houden van een Seminarium

b. door het ondersteunen van hulpbehoevende gemeenten, in het bijzonder voor de instandhouding van predikantsplaatsen. Zij is bevoegd aan ondersteuning voorwaarden te verbinden;

c. door het voeren van een gemeenschappelijk beleid door de leden van de Sociėteit, hun regionale verbanden en doopsgezinde organisaties en instellingen door het plegen van overleg met dezen.

d. door de leden van de Sociėteit, de regionale verbanden van leden en de instellingen en organisaties behulpzaam te zijn bij de volvoering van hun taken

e. door het uitgeven van publicaties;

f. door het bevorderen van de gemeenschap van haar leden met andere kerken, in het bijzonder die welke deel uitmaken van de Raad van Kerken in Nederland, van de Wereldraad van Kerken en van de Mennonite World Conference (Doopsgezind Wereld Congres) en het bevorderen van contact met andere levensbeschouwelijke groeperingen;

g. met alle andere ten dienste staande middelen.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Algemene Doopsgezinde Sociėteit kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Algemene Doopsgezinde Sociėteit.

De Gemeente heeft onderstaande punten als basis van het beleid:

 1. het houden van openbare godsdienstoefeningen;
 2. het bedienen van de doop aan volwassenen, het vieren van het avondmaal, het bevestigingen van huwelijken en het verzorgen van uitvaartdiensten;
 3. het geven van godsdienstonderwijs;
 4. het waar nodig, verlenen van geestelijke en/of materiėle hulp met name in de vorm van wijkenwerk en huis en ziekenbezoek;
 5. het bevorderen van het onderling gesprek over vraagstukken van godsdienstig en/of sociaal belang;
 6. het op geregelde tijden doen verschijnen van een mededelingenblad;
 7. het bevorderen van kadertraining en vorming van haar leden;
 8. het verlenen van medewerking aan maatregelen ter bevordering van de belangen van Doopsgezinde gemeenten en hun leden in binnen en buitenland;
 9. het samenwerken binnen en het ondersteunen van het werk van de Algemene Doopsgezinde Sociėteit, de Noord-Hollandse Doopsgezinde Sociėteit, de ringen van Gemeenten en andere in te stellen regionale verbanden van samenwerking;
 10. te streven naar interkerkelijke samenwerking op oecumenische grondslag;
 11. alle andere, haar ten dienste staande wettige middelen.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de Rechtspositiereglement IDGP. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de 'Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland'. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
IDGP
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Commissies, kringen en groepen

In het verslagjaar 2014 hebben de volgende kringen, commissies en groepen actief bijgedragen aan het verwezenlijken en uitdragen van de doelstelling van de Gemeente:

 • de financiėle commissie
 • de wijkcontactcommissie
 • de liturgiecommissie
 • de commissie “Onderhoud Gebouwen”
 • de kring “Hans de Ries”
 • het kerkkoor
 • de muziekcommissie
 • de kascontrolecommissie
 • de archiefcommissie
 • de broeder- en zusterkring
 • het kinderkringoverleg 
 • gesprekskring Heiloo 
 • gesprekskring Bergen/Schoorl
 • gesprekskring “Menno-nights”
 • gesprekskring “Menno-noons” (opgericht in het najaar)
 • Waardse Leeskring ( een activiteit met de DG Broek op Langedijk)
 • jeugdclub 12+ : de “Pretkadetten”
 • jongeren 17
 • Een geschillencommissie bestaat op papier, en hoefde gelukkig niet in actie te komen.

Verder waren actief:

 • de kerkenraad
 • de bureaumedewerkers
 • de koffieploeg
 • de kostersdienst
 • de redactie van “Op weg”
 • de bezorgers van “Op Weg”
 • en…. niet te vergeten iedereen, die, niet in een hier genoemde commissie of kring, zijn of haar steentje heeft bijgedragen aan het reilen en zeilen van de Gemeente.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuļteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Verkorte staat van Baten en Lasten tbv ANBI      
       
  begroting rekening rekening
  2017 2017 2016
       
Baten      
Opbrengsten uit bezittingen 36.800 36.969 39.259
Bijdragen gemeenteleden 33.000 36.485 35.838
Subsidies en overige bijdragen van derden 4.000 1.538 4.518
Overige Baten 2.500 3.083 4.821
Totaal Baten 76.300 78.075 84.436
       
Lasten      
Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) 56.600 54.084 60.426
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 2.000 2.419 2.336
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 8.100 5.029 3.657
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)      
Lasten overige eigendommen en inventarissen 29.000 23.778 28.910
Salarissen (koster, organist e.d.)      
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 5.800 5.063 4.437
Overige Lasten 9.500 8.396 12.227
Totaal Lasten 111.000 98.769 111.993
       
Resultaat (baten - lasten) -34.700 -20.694 -27.557 


Terug naar overzicht  Meer informatie  
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl