Anbi A t/m Z

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Doopsgezinde Gemeente Bussum-Naarden te Bussum
Telefoon:035-6949780
RSIN/Fiscaal nummer:809386306
Website adres:www.dgbussum-naarden.doopsgezind.nl/
E-mail:info@dgbussum-naarden.doopsgezind.nl
Adres:Wladimirlaan 10
Postcode:1404 BB
Postdres:Wladimirlaan 10
Postcode:1404 BB
Plaats:Bussum

De Doopsgezinde Gemeente te Bussum is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Algemene Doopsgezinde Sociėteit in Nederland.

Wij zijn een levende christelijke geloofsgemeenschap. Persoonlijke geloofsvrijheid, verdieping van ons geloof door bijbelverhalen, verbondenheid met en inzet voor elkaar en onze medemens zijn belangrijke uitgangspunten. 

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde Sociėteit heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Doopsgezinde Gemeente Bussum-Naarden c.a.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door een afvaardiging van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 4 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beheer van de financiėle middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Ledenvergadering is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De Ledenvergadering wordt geadviseerd door een kascommissie.

C. Doelstelling/visie.

  1. De Algemene Doopsgezinde Sociėteit (ADS), verder te noemen de Sociėteit, opgericht in 1811 en gevestigd te Amsterdam, verenigt doopsgezinde gemeenten in een verbond.
  2. De Sociėteit stelt zich ten doel dienstbaar te zijn aan haar leden. Zij vertegenwoordigt de gezamenlijke gemeenten naar buiten.
  3. Zij tracht haar doel te bereiken:

a)     door het in stand houden van een Seminarium

b)     door het ondersteunen van hulpbehoevende gemeenten, in het bijzonder voor de instandhouding van predikantsplaatsen. Zij is bevoegd aan ondersteuning voorwaarden te verbinden;

c)     door het voeren van een gemeenschappelijk beleid door de leden van de Sociėteit, hun regionale verbanden en doopsgezinde organisaties en instellingen door het plegen van overleg met dezen.

d)     door de leden van de Sociėteit, de regionale verbanden van leden en de instellingen en organisaties behulpzaam te zijn bij de volvoering van hun taken

e)     door het uitgeven van publicaties;

f)       door het bevorderen van de gemeenschap van haar leden met andere kerken, in het bijzonder die welke deel uitmaken van de Raad van Kerken in Nederland, van de Wereldraad van Kerken en van de Mennonite World Conference (Doopsgezind Wereld Congres) en het bevorderen van contact met andere levensbeschouwelijke groeperingen;

g)     met alle andere ten dienste staande middelen.

 

Als Doopsgezinde Gemeente Bussum-Naarden onderschrijven we deze doelstelling en vullen dit aan met:

Wij willen een geloofsgemeenschap zijn waar we met elkaar God zoeken en kunnen ontmoeten. God, die tot ons komt in de verhalen van de bijbel, waaruit we leren hoe we bevrijd worden uit de chaos en de verdrukking. Het leven van Jezus geeft ons richting en inspiratie om, zoals hij, een mens naar Gods beeld te zijn.

Wij vinden het belangrijk om geregeld diensten te houden om gemeenschap te vieren en richting te vinden voor ons leven. Het zijn momenten waarbij we boven onszelf kunnen worden uitgetild.

De gemeente is een veilige haven en een oefenplaats. Ondanks onze individuele verscheidenheid vinden wij daar verbondenheid, betrokkenheid en gelijkwaardigheid. Hier kunnen wij delen wat ons ten diepste bezighoudt. Ieder heeft een uniek eigen verhaal en gaat een eigen weg door het leven. Op deze weg kunnen we een moment kiezen om gedoopt te worden; een markering van onze eigen keuze voor een leven in verbondenheid met God en de gemeente.

Vanuit deze inspiratie proberen we stappen te zetten op de weg van vrede en gerechtigheid met een open en respectvolle houding naar de ander.

Op deze wijze willen wij ‘met hart en ziel en handen’ een doopsgezinde gemeente zijn.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Algemene Doopsgezinde Sociėteit kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Algemene Doopsgezinde Sociėteit

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in het Rechtspositiereglement IDGP. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: IDGP

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

            Diensten met koffie na afloop
            Leerhuisdiensten
            Bijbelkring
            Gesprekskringen
            Gemeenteweekenden
            Gezamenlijke maaltijden
            Boekbesprekingen
            Jongerenkring
            Pastoraat
            Aandacht missionaire projecten.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk werk van de gemeente vertoont een grote mate van continuļteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Verkorte staat van Baten en Lasten  tbv ANBI      
       
   begroting  rekening rekening
  2016 2016 2015
Baten      
Opbrengsten uit bezittingen       23.400             27.392      37.117
Bijdragen gemeenteleden      14.000            15.310       13.851
Subsidies en overige bijdragen van derden          1.500              1.938          1.616
Overige Baten                   965      101.422
Totaal Baten         38.900             45.605      154.006
       
Lasten      
Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)         39.500            38.625       33.605
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk         3.075             2.932        2.494
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk        11.250            12.013         9.242
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)         15.750             11.177       17.139
Lasten overige eigendommen en inventarissen      
Salarissen (koster, organist e.d.)         3.000              4.298        4.109
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente          3.230              3.841         3.752
Overige Lasten          5.250              5.721       11.953
Totaal Lasten          81.055             78.607       82.294
       
Resultaat (baten - lasten)      -42.155          -33.002       71.712

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.Terug naar overzicht  Meer informatie  
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl